cs

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

PREZENTARE

Clubul Sportiv Universitatea Craiova(CSU Craiova), prin sectiile de performanta care au atins cote valorice deosebite: voleiul, handbalul, tenisul de masa, sahul, orientarea, prin profesionalismul antrenorilor, managerilor, a conducerii institutiei Universitatea Craiova,a sportivilor, medicilor a altor catetgorii, a reusit sa mentina cota valorica ridicata a municipiului Craiova, impunand mandria si respectul de a fi oltean.
Performantele obtinute de echipele CSU Craiova nu pot fi trecute cu vederea, nu pot fi uitate si nici marginalizate pentru simplu fapt ca sunt istorie.
Prin profesionalismul unor oameni, care au stiut sa alerge si sa munceasca de dimineata pana noaptea tarziu, intre catedra de la facultate si sala de sport, sa puna suflet in tot ceea ce fac, sa puna pe primul plan echipa si orasul, iar in plan secund familia si interesele personale, in felul acesta a fost posibila atingerea performantelor sportive.
Sectii sportive CSU Craiova: atletism, baschet, handbal, scrima ,sah, bridge, tenis de masa, volei, orientare sportiva.
Sectii sportive noi: lupte, badminton si dans.

Clubul Sportiv Universitatea Craiova a semnat in 18 aprilie 2007 un contract de asociere cu Sport Clubul Municipal Craiova.

Asocierea celor doi parteneri are ca obiectiv promovarea sportului craiovean in special in domeniul handbalului, voleiului si bashetului.

CIS

CIF 1

 

CIF2

Act aditional 2 U Craiova 1948

Contract de asociere cu Blue  Lion

Contract de asociere cu SCM  Craiova

Ordin nr.4146 din 22.01.1991

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare al

Clubului Sportiv Universitatea Craiova

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Clubul Sportiv Universitatea Craiova funcţionează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, este  persoană juridică  înfiinţată ca instituţie publică.

Art. 2. Clubul Sportiv Universitatea Craiova îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament.

Art. 3. Clubul Sportiv Universitatea Craiova  este în subordinea MECTS, este organizat şi funcţionează după regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, anexă la regulamentul cadru  aprobat prin ordin al  ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului şi se bucură de drepturile conferite de lege.

Art. 4. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu  cuprinde sub sancţiunea nulităţii şi următoarele elemente :

 1. a) denumirea : Clubul Sportiv Universitatea Craiova;
 2. b) sediu : Craiova, str. Gheorghe Doja, nr. 2, etaj 3, jud. Dolj ;
 3. c) culorile clubului sunt : alb/albastru ; sigla clubului este înregistrată ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi este prezentată în anexa nr. 1;
 4. d) secţiile pe ramură de sport : atletism, baschet, bridge, handbal, fotbal, orientare sportivă, şah, tenis de masă, volei, scrimă, lupte, badminton, dans sportiv, karate şi judo.

            (2) Schimbarea denumirii Clubului Sportiv Universitatea Craiova se face numai de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 5. Clubul Sportiv Universitatea Craiova este finanţat în principal din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi în mică parte din venituri proprii (sponsorizări).

 CAPITOLUL II

Scopul şi obiectul de activitate

Art. 6. Scopul

            - organizarea, conducerea şi dezvoltarea activităţii sportive proprii sub toate formele sale, fără discriminări politice, rasiale, religioase, etc.

Art. 7. Obiectul de activitate :

 1. a) performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;
 2. b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea proprie;
 3. c) promovarea disciplinelor sportive;
 4. d) administrarea bazei materiale sportive proprii;
 5. e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale;
 6. f) activităţi de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii (microbus, autobuz, etc.) pentru persoane şi/sau mărfuri, pe plan intern şi/sau internaţional în interes propriu şi/sau pentru terţi;
 7. g) alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii.

Art. 8. Clubul Sportiv Universitatea Craiova promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul jocurilor olimpice, preponderent la categoriile de vârstă tineret și seniori, dar şi alte discipline şi probe sportive necuprinse în programul jocurilor olimpice, dar care realizează performanţă.

 CAPITOLUL III

Structura organizatorică şi funcţionarea Clubului Sportiv Universitatea Craiova

 

Art. 9. (1) În concordanţă cu statul de funcţii aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în structura organizatorică a Clubului Sportiv Universitatea Craiova funcţionează, în funcţie de volumul activităţii, compartimente  funcționale care sunt  în directa subordonare a directorului clubului.

            (2) Structura organizatorică a Clubului Sportiv Universitatea Craiova este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament de organizare şi funcţionare.

            (3) Secţiile pe ramură de sport sunt subunităţi prin care se realizează selecţia, pregătirea şi participarea în competiţii.

            (4) Secţiile pe ramură de sport din cadrul Clubului Sportiv Universitatea Craiova se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării,tineretului și sportului.

Art. 10. Clubul Sportiv Universitatea Craiova are obligaţia de a se afilia la federaţiile sportive naţionale corespunzătoare secţiilor pe ramură de sport proprii, şi, după caz, la asociaţiile judeţene pe ramură de sport, respectiv ale municipiului Bucureşti.

Art. 11. Înfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, astfel :

 1. a) la solicitarea Clubului Sportiv Universitatea Craiova;
 2. b) la propunerea federaţiei sportive naţionale de specialitate;
 3. c) la propunerea Federației Sportului Școlar și Universitar;
 4. d) la propunerea Direcției Generale Învățământ Superior din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 12. (1) Desfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, astfel :

 1. a) la solicitarea Clubului Sportiv Universitatea Craiova;
 2. b) la propunerea federaţiei sportive naţionale de specialitate;
 3. c) la propunerea Federației Sportului Școlar și Universitar ;
 4. d) la propunerea Direcției Generale Învățământ Superior din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;
 5. d) în cazul cluburilor care-şi pierd calitatea de membru al federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

           (2) În cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, Clubul Sportiv Universitatea Craiova are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiilor sportive naţionale de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul acestora şi, după caz, de la asociaţiile judeţene sau ale municipiului Bucureşti pe ramură de sport la care s-au afiliat.

           

CAPITOLUL IV

Conducerea Clubului Sportiv Universitatea Craiova

 Art. 13. (1) Clubul Sportiv Universitatea Craiova este condus de un director, numit în condiţiile legii, în baza promovării concursului sau examenului organizat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în concordanţă cu prevederile Regulamentului în vigoare la data numirii.

            (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului se face prin ordin al ministrului educației cercetării, tineretului și sportului, în condiţiile legii.            

Art. 14. (1) Directorul are, în principal, următoarele atribuţii :

 1. a) organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 2. b) aprobă Regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;
 3. c) reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi străine;
 4. d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului;
 5. e) negociază şi semnează contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului;
 6. f) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate ale clubului;
 7. g) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 8. h) în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de :
 • utilizarea creditelor bugetare;
 • realizarea veniturilor;
 • folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat;
 • integritatea bunurilor încredinţate clubului;
 • organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii;
 • prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare.
 1. i) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, având în vedere regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, regulamentul de ordine interioară şi structura organizatorică;
 2. j) răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;
 3. k) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea măsurilor pe care le dispune; organizează sistemul de control managerial intern;
 4. l) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor produse;
 5. m) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
 6. n) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi ai clubului;
 7. o) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;
 8. p) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor în competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;
 9. q) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului;
 10. r) stabileşte pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi cuprinşi în pregătire;
 11. s) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii de date ale clubului, respectiv :

- actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;

- regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;

- regulamentul de ordine interioară;

- ordinele ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului repartizate clubului;

- statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat;

- reglementările Federației Sportului Școlar și Universitar

- programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului;

- evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificaţi pe ramură de sport;

- rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale.

 1. t) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului în activitatea sportivă;
 2. u) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
 3. v) orice alte atribuţii, cu excepţia celor date potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe.

            (2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul  emite decizii şi dispoziţii scrise.

            (3) Directorul  clubului este ordonator terţiar de credite.

Art. 15. (1) Pe lângă director  funcţionează, ca organ de îndrumare si consultare, Consiliul  de Administrație al clubului.

            (2) Competența, structura, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administrație al clubului se reglementează în regulamentul de ordine interioara al clubului.

(3) Componenţa nominală a Consiliului  de Administrație se validează prin decizie scrisă a directorului clubului.

                       

CAPITOLUL V

Patrimoniul

Art. 16. (1) Patrimoniul Clubului Sportiv Universitatea Craiova este alcătuit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acestuia.

            (2) Patrimoniul Clubului Sportiv Universitatea Craiova se stabileşte, anual, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie.

Art. 17.(1) Clubul Sportiv Universitatea Craiova administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.

            (2) Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

Art. 18. În exercitarea drepturilor , Clubul Sportiv Universitatea Craiova administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.

Art. 19. Clubul Sportiv Universitatea Craiova administrează baza materială pentru activitatea sportivă aflată în patrimoniul şi în proprietatea sa.

Art. 20. . Clubul Sportiv Universitatea Craiova poate închiria bunurile din patrimoniu în scopul realizării de venituri.

Art. 21. Clubul Sportiv Universitatea Craiova nu poate schimba destinaţia sau desfiinţa baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului, fără aprobarea proprietarului şi fără garanţia construirii altor baze sportive similare.

Art. 22. Patrimoniul Clubului Sportiv Universitatea Craiova poate fi modificat conform prevederilor legale.

           

CAPITOLUL VI

Finanţarea activităţii cluburilor

Art. 23. Veniturile indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale Clubului Sportiv Universitatea Craiova sunt cuprinse în bugetul anual propriu.

Art. 24. (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Universitatea Craiova se face în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat acordate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru alocaţiile de la bugetele locale, precum şi pentru veniturile proprii ale clubului.

            (2) Bugetul anual al Clubului Sportiv Universitatea Craiova cuprinde la partea de venituri:

 1. a) venituri proprii;
 2. b) alocaţii de la bugetul de stat acordate de MECTS;
 3. c) alte surse, în condiţiile legii.

            (3) Bugetul anual al Clubul Sportiv Universitatea Craiova se aprobă de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 25. Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate.

Art. 26. Sursele de finanţare ale Clubului Sportiv Universitatea Craiova provin din:

 1. a) alocaţii de la bugetul de stat acordate de către MECTS, la propunerea Federației Sportului Școlar și Universitar, în baza evaluării anuale; evaluarea anuală a activității cluburilor sportive studențești se face de către Federația Sportului Școlar și Universitar conform reglementărilor specifice elaborate în acest sens.
 2. b) alocaţii de la bugetul local;
 1. c) venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;
 2. d) sume obţinute din transferurile sportivilor;
 3. e) cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale simpatizanţilor;
 4. f) donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;
 5. g) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
 6. h) venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;
 7. i) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
 8. j) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
 9. k) alte venituri, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 27. . Clubul Sportiv Universitatea Craiova  funcţionează sub directa supraveghere şi control a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu privire la activitatea sa, conform reglementărilor legale în vigoare. Prin delegare, acțiunea de supraveghere și control se poate exercita și de Federația Sportului Școlar și Universitar.

Art. 28. (1) Clubul Sportiv Universitatea Craiova este  înregistrat în Registrul Sportiv.

             (2) Ca urmare a înregistrării în Registrul Sportiv, Clubul Sportiv Universitatea Craiova a primit număr de identificare DJ/A1/00222/2001 şi Certificat de identitate sportivă nr. 0021793.

Art. 29. (1) Clubul Sportiv Universitatea Craiova deţine exclusivitatea :

 1. a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare a sportivilor lor în echipamentul de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în numele clubului;
 2. b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;
 3. c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

            (2) Drepturile menţionate la alin. (1) pot fi cesionate de club, în condiţiile legii.

 Data

18.05.2012                                                                                                              

 Director C.S.Universitatea Craiova

Dr.ec. Pavel Badea

cs

cs

cs

cs

Total medalii internationale in 2013

TOTAL Alte comp internationale :   locul I 101
MEDALII/CLUB     locul II 62
JO     loculIII 65
CM 2   locul IV 34
CE 5   locul V 30
      locul VI 30
      Total 318

Total medalii nationale in 2013

locul I 31
locul II 23
locul III 23
locul IV 5
locul V 12
locul VI 2
Total 93

Total medalii competitii interantionale in anul 2014

TOTAL

Alte comp internationale

 

locul I

100

MEDALII/CLUB

11

 

locul II

63

JO

   

loculIII

42

CM

   

locul IV

32

CE

11

 

locul V

37

     

locul VI

22

     

Total

296

Rezultatele obţinute de sportivii clubului la competiţiile naționale oficialein anul 2014

locul I

50

locul II

38

locul III

39

locul IV

9

locul V

8

locul VI

5

Total

149

Rezultate 2020

Rezultate 2021

 

 

 

 

PROGRAM COMPETITIONAL

PROGRAM COMPETITIONAL

PROGRAM