cs

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

NOUTATI

> Stiri atletism

ANUNȚ CONCURS

15.05.2024
ANUNȚ CONCURS

ROMANIA

Ministerul Educatiei

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

Str. Gh. Doja, nr.2 , tel//fax. 0251/597417; e-mail  csunivcraiova@yahoo.com

cod fiscal 7808985

 

 

ANUNȚ CONCURS

 

 

            Clubul Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, având numărul de identificare în Registrul sportiv DJ/A1/00222   /2001, CIF 7808985, reprezentat prin Director – Badea Pavel, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post contractual de conducere, cu normă întreagă, respective Contabil Sef I S (functia si gradul/treapta profesionala)

            Pentru ocuparea postului contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform H.G. nr. 1336/2024 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. Are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 1. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 3. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. Ȋndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 5. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra  securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. Nu executa o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat masura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. Nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15.05.2024 – Afișarea anunțului

16.05.2024 - 31.05.2024  pana la ora 1500 – Depunerea dosarelor de concurs

03.06.2024  - Selecția dosarelor de concurs

04.06.2024 – Afișarea rezultatelor  selecției dosarelor

05.06.2024 – Depunerea contestațiilor selecției dosarelor

06.06.2024 – Soluționarea contestațiilor  selecției dosarelor

07.06.2024 – Afișarea contestațiilor selecției dosarelor

10.06.2024 – Concurs Proba scrisă, ora 1000

11.06.2024 – Afișarea rezultatelor probei scrise

12.06.2024 – Depunerea contestațiilor probei scrise

13.06.2024 – Soluționarea contestațiilor probei scrise și afisarea

14.06.2024 – Proba Interviu,ora 1000

17.06.2024 – Afișarea rezultatului probei interviu

18.06.2024 - Depunerea contestațiilor probei interviu

19.06.2024 - Soluționarea contestațiilor  probei interviu 

25.06.2024 – Afișarea rezultatului final

 

Concursul se va desfăşura la CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et. 3.

            Înscrierile se pot face până la data de 31.05.2024 ora 1500, la Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 ,județuil Dolj, et. 3.

           

 

 

 

Conform prevederilor art. 35 din H.G. nr. 1336/2024 - Hotărare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificatul de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

            Copiile de pe acte se prezintă însotite de documentele originale pentru verificarea conformităţii (art. 35, alin. 4, H.G. 1336/2024).

            Conform art. 34 alin. (7) si (8) din H.G. 1336/2024, dosarele de concurs pot fi transmise de candidati prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid sau posta electronica. In aceasta situatie candidatii au obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele din dosar, in original, pentru certificarea acestora, pe tot parcusul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii probei scrise/practice dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

            Telefon informaţii suplimentare:  0251597417

            Detalii suplimentare privind concursul, atributiile postului, conditii specifice, bibliografia si tematica, etc. vor fi puse la dispozitie pe site-ul clubului https://www.csuniversitateacraiova.ro si la sediul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et.3.

 

 

 

 

Tematică

 

 1. Finanțarea instituțiilor publice. Cadrul general, principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice. Particularități ale finanțării instituțiilor de învățământ superior.
 2. Bugetul de venituri și cheltuieli la instituțiile publice. Principiile de bază ale elaborării și execuției bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului în instituțiile publice, Clasificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru instituțiile publice.
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice. Organizarea evidenței și raportarea angajamentelor bugetare si legale.
 4. Contabilitatea instituțiilor publice. Principiile de bază ale contabilității, particularități privind organizarea contabilității la instituții publice, reglementări contabile specifice.
 5. Modalități de organizare a activității financiar-contabile în instituțiile publice.
 6. Cunoștințe avansate privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) și Windows, Outlook, Internet.

 

Bibliografie

 

 

 1. Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar - preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind exercitarea controlului financiar - preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 6. Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea cotractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a   prevederilor  referitoare   la  atribuirea  contractelor  de   achizitie publica din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor pubIice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate In patrimonial institutiilor publice, cu modificarile-si-completarile ulterioare;
 9. Ordinul nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 704/20.10.2009.
 10. Legea nr.53/24.01.2003 - Codul Muncii (publicata in M.Of.nr.72/05.02.2003) completat de O.G. 65/2005, Lg.94/2007 si Lg. 49/2010.
 11. Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiei materiale si raspunderea in legatura cu gestionarea  defectuoasa  a bunurilor   si H.C.M. nr.2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 12. Legea nr.571/2003 privind Noul Cod Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
 13. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, HG 44/2004
 14. G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

                                                   

                                       

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa postului

CONTABIL SEF

 

n fișă a postului:

 • Numele şi prenumele : -
 • Specialitatea: Economist
 • Denumirea postului: Contabil șef
 • Decizia de numire: -
 • Încadrarea : Contabil șef

Cerințe:

 • studii: Superioare economice;
 • studii specifice postului: economice
 • vechime: 5 ani;
 • Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) : - engleza –intermediar
 • Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): cunostinte avansate de operare MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Dificultatea sarcinilor postului : Mare

Relații profesionale:

 • ierarhice de subordonare: Director, Consiliul de Administratie;
 • de colaborare: cu personalul Clubului Sportiv Universitatea Craiova;
 • funcționale: cu Ministerul Educației, Trezoreria Municipiului din Craiova, Institutul National de Statistica, Federatia Sportului Scolar și Universitar, instituții financiar bancare, salariații, și alte organisme ale statului.

Obligații generale:

 • obligația de a îndeplini sarcinile de serviciu;
 • obligația de a respecta disciplina muncii;
 • obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern si în contractul individual de munca;
 • obligația de fidelitate fata de angajator in executarea atribuțiilor de serviciu;
 • obligația de a respecta masurile de securitate si sănătate a muncii in unitate;
 • obligația de a respecta secretul de serviciu.

Cerințe pentru exercitare

 • Inteligență de nivel superior;
 • Atenție concentrată şi distributivă;
 • Inițiativă ;
 • Spirit organizatoric;
 • Echilibru emoțional;
 • Plăcerea pentru lucrul cu cifre;
 • Capacitate de a evalua şi a lua decizii;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Rezistență mare la stres;
 • Ușurință, claritate şi coerență în exprimare.

 

Aptitudini și deprinderi necesare

 • Gândire analitică şi sintetică;
 • Aptitudini de calcul;
 • Aptitudini de comunicare;
 • Planificare şi organizare a operațiilor şi activităților;
 • Acordare şi transmitere de informații.

 

   Atribuții

Atribuții principale:

 • organizează, îndruma, conduce, controlează si răspunde de desfășurarea in mod eficient a activității compartimentului de contabilitatea a Clubul Sportiv Universitatea din Craiova in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 

Atribuții specifice:

 

 • asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al clubului in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau regulamentul intern al compartimentului contabilitate.
 • organizeaza si coordoneaza contabilitatea operațiilor economice aferente patrimoniului clubului;
 • urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
 • organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 • Coordoneaza valorificarea rezultatelor primite de la comisiile de inventariere si înregistrarea acestora in evidența contabilă;
 • supervizeaza si coordoneaza implementarea procedurilor financiar – contabile;
 • supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
 • participa si coordoneaza întocmirea bilanţului contabil şi analiza acestuia;
 • efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, buget sau a executiei bugetare pe care o prezinta in Consiliul de Administratie;
 • răspunde la solicitările conducerii clubului in probleme care sunt de competenta compartimentului contabilitate;
 • participa la sustinerea si discutarea problemelor clubului în cadrul Consiliului de Adminstrație;
 • reprezinta Clubul Sportiv Universitatea din Craiova in cazurile incredintate de Ordonatorul de Credite prin delegare;
 • întocmește raspunsuri către organele de control, Ordonatorul Principal de Credite precum si alte organisme ale statului;
 • raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
 • raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora conform prevederilor legale;
 • raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul directiei pe care o coordoneaza;
 • coordoneaza si participă la elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
 • coordoneaza, urmărește si analizează execuția bugetară;
 • raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
 • are responsabilitate de a exercita atributii prevăzute de O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
 • Realizează și alte sarcini primite în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 

Limite de competenţă:

 • răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor
 • răspunde de respectarea legalității
 • răspunde de respectarea normelor legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor
 • răspunde de exactitatea și corectitudinea datelor furnizate
 • responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este dată de atribuțiile de serviciu cuprinse în fișa postului

 

 

Semnătura titularului de luare la cunoștință:

 

…………………………………………………………

 

 

Director,                                                                                              

 

Data:

                   

Prezenta fișă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele clubului, iar al doilea exemplar fiind înmânat angajatului.

 

Am primit un exemplar

 

 


ANUNȚ CONCURS

11.04.2024
ANUNȚ CONCURS

ROMANIA

Ministerul Educatiei

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

Str. Gh. Doja, nr.2 , tel//fax. 0251/597417; e-mail  csunivcraiova@yahoo.com

cod fiscal 7808985

 

 

ANUNȚ CONCURS

 

 

            Clubul Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, având numărul de identificare în Registrul sportiv DJ/A1/00222   /2001, CIF 7808985, reprezentat prin Director – Badea Pavel, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post contractual vacante de conducere, cu normă întreagă, respective Contabil Sef I S(functia si gradul/treapta profesionala)

            Pentru ocuparea postului contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform H.G. nr. 1336/2024 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. Are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 1. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 3. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. Ȋndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 5. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra  securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. Nu executa o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat masura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. Nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 11.04.2024 – Afișarea anunțului
• 15.04.2024 - 08.05.2024 pana la ora 1500 – Depunerea dosarelor de concurs
• 10.05.2024 - Selecția dosarelor de concurs
• 13.05.2024 – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
• 14. 05.2024 – Depunerea contestațiilor selecției dosarelor
• 15. 05.2024 – Soluționarea contestațiilor selecției dosarelor
• 16. 05.2024 – Afișarea contestațiilor selecției dosarelor
• 10.06.2023 – Concurs Proba scrisă, ora 1000
• 11.06.2023 – Afișarea rezultatelor probei scrise
• 12.06.2023 – Depunerea contestațiilor probei scrise
• 13.06.2023 – Soluționarea contestațiilor probei scrise și afisarea
• 14.06.2023 – Proba Interviu,ora 1000
• 17.06.2023 – Afișarea rezultatului probei interviu
• 17.06.2023 - Depunerea contestațiilor probei interviu
• 18.06.2023 - Soluționarea contestațiilor probei interviu
• 18.06.2023 – Afișarea rezultatului final

Concursul se va desfăşura la CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et. 3.

            Înscrierile se pot face până la data de 08.05.2024 ora 1500, la Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 ,județuil Dolj, et. 3.

           

 

Conform prevederilor art. 35 din H.G. nr. 1336/2024 - Hotărare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificatul de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

            Copiile de pe acte se prezintă însotite de documentele originale pentru verificarea conformităţii (art. 35, alin. 4, H.G. 1336/2024).

            Conform art. 34 alin. (7) si (8) din H.G. 1336/2024, dosarele de concurs pot fi transmise de candidati prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid sau posta electronica. In aceasta situatie candidatii au obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele din dosar, in original, pentru certificarea acestora, pe tot parcusul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii probei scrise/practice dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

            Telefon informaţii suplimentare:  0251597417

            Detalii suplimentare privind concursul, atributiile postului, conditii specifice, bibliografia si tematica, etc. vor fi puse la dispozitie pe site-ul clubului https://www.csuniversitateacraiova.ro si la sediul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et.3.

 

 

 

 

Tematică

 

 1. Finanțarea instituțiilor publice. Cadrul general, principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice. Particularități ale finanțării instituțiilor de învățământ superior.
 2. Bugetul de venituri și cheltuieli la instituțiile publice. Principiile de bază ale elaborării și execuției bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului în instituțiile publice, Clasificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru instituțiile publice.
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice. Organizarea evidenței și raportarea angajamentelor bugetare si legale.
 4. Contabilitatea instituțiilor publice. Principiile de bază ale contabilității, particularități privind organizarea contabilității la instituții publice, reglementări contabile specifice.
 5. Modalități de organizare a activității financiar-contabile în instituțiile publice.
 6. Cunoștințe avansate privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) și Windows, Outlook, Internet.

 

Bibliografie

 

 

 1. Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar - preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind exercitarea controlului financiar - preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 6. Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea cotractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a   prevederilor  referitoare   la  atribuirea  contractelor  de   achizitie publica din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor pubIice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate In patrimonial institutiilor publice, cu modificarile-si-completarile ulterioare;
 9. Ordinul nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 704/20.10.2009.
 10. Legea nr.53/24.01.2003 - Codul Muncii (publicata in M.Of.nr.72/05.02.2003) completat de O.G. 65/2005, Lg.94/2007 si Lg. 49/2010.
 11. Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiei materiale si raspunderea in legatura cu gestionarea  defectuoasa  a bunurilor   si H.C.M. nr.2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 12. Legea nr.571/2003 privind Noul Cod Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
 13. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, HG 44/2004
 14. G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice.

                                                   

                                       

                                                   

 

 


Elevii de la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” au fost vizitaţi de Moş Crăciun.

19.12.2023
Elevii de la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” au fost vizitaţi de Moş Crăciun.

Ca în fiecare an înainte de Sărbători, Moş Crăciun a venit cu cadouri pentru cei mai mici elevi de la LPS Petrache Trişcu. Ajutorul Moşului a fost Clubul Sportiv Universitatea Craiova, prin directorul său, Pavel Badea. Ca de obicei, serbarea a conţinut şi momente artistice susţinute de elevii instituţiei şcolare.


Aniversare 75 ani

04.09.2023

Constantin Deaconescu campion naţional U18

02.07.2023
Constantin Deaconescu campion naţional U18

Campionatul Naţional de atletism U18 s-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 1-2 iulie, iar mulţi sportivi au fost prezenţi cu gândul la performanţă şi, bineînţeles, la titlu. Clubul CSU Craiova nu a făcut doar act de prezenţă la această competiţie prin sportivul Constantin Deaconescu, ci a dat marea lovitură: a obţinut o medalie de aur şi una de bronz!

Mai exact, Constantin a devenit campion naţional U18, în proba de 5.000 m, la chiar prima sa participare. De asemenea, sportivul craiovean s-a ales şi cu o medalie de bronz la 3.000 m, o altă reuşită spectaculoasă. Intervievat de GdS, atletul care a reprezentat CSU Craiova la CN, a menţionat că nu se aştepta să triumfe în proba de 5.000 m şi a punctat faptul că, odată cu aceste medalii, încrederea lui a crescut considerabil.

„Pot spune sincer că nu mă aşteptam la o medalie de aur, să devin campion naţional. Îmi doream să-mi îmbunătăţesc timpul, dar iată că am dat lovitura. Sunt medalii foarte importante pentru mine. Mi-a crescut şi moralul, încrederea în propriile forţe şi pentru următoarele competiţii. Sper să pot participa la Balcaniadă să obţin un timp cât mai bun. A fost prima competiţie pentru mine, am avut adversari destul de buni şi mă aşteptam să trag tare pentru a performa. Majoritatea fac de mai mulţi ani atletism şi nu mă aşteptam să ajung la acest nivel într-un timp atât de scurt. A fost o bucurie enormă în momentul în care am realizat că am încheiat primul şi sunt campion. Nu m-aş fi gândit că voi fi aici. Se pare că prin muncă şi perseverenţă se poate obţine orice“, a declarat noul campion naţional U18, Constantin Deaconescu.

Brânduşoiu: „După mult timp avem un alergător talentat!

Profesorul Cătălin Brânduşoiu, cel care a fost alături de Constantin la Campionatul Naţional de la Bucureşti, a vorbit în exclusivitate pentru GdS despre rezultatele fantastice pe care tânărul sportiv le-a obţinut. Acesta s-a arătat încântat de reuşitele atletului şi consideră că a venit timpul ca oraşul Craiova să ofere un alergător de semifond şi fond pe măsura aşteptărilor.

„Sunt două rezultate excelente obţinute de sportivul Constantin Deaconescu. La 5.000 m a luat locul 1 şi a devenit campion naţional, iar la 3.000 m s-a clasat pe trei şi a obţinut, implicit, medalia de bronz. Rezultatele sunt notabile având în vedere că, după mult timp, avem un alergător de semifond spre fond foarte talentat. Este un sportiv şi un elev excelent. Învaţă la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trişcu, este un elev bursier, premiant. Se pare că sportul craiovean are un mare câştig.

Primul titlu de campion naţional

De asemenea, săptămâna precedentă, la CN U20, Constantin a luat o medalie de argint în proba de 5.000 m, deşi este mai mic cu doi ani decât cei de acolo. Per total, sunt rezultate foarte bune pentru sportul şi atletismul craiovean. Să fiu sincer, am un sportiv care îşi doreşte mult să progreseze. Am venit la Bucureşti să luăm o medalie, nu credeam că va fi chiar cea de aur şi să devenim campioni naţionali. Uite că s-a reuşit ca Deaconescu să fie cel mai bun, iar acum pot spune că suntem foarte fericiţi. Este primul titlu de campion naţional la atletism pentru el. A mai făcut şi Orientare, unde este campion pe ţară şi este şi prezent în lotul României. De şase luni a decis să ia drumul atletismului de performanţă. Noi ne dorim să prindă lotul naţional, să meargă la Balcanice şi, uşor-uşor, să-şi îmbunătăţească rezultatele sportive. Speranţele sunt mari că poate deveni un atlet de calibru“, a declarat profesorul Cătălin Brânduşoiu.

Sursa gds.ro


74 Ani de la infiintarea Clubului Sportiv

05.09.2022
74 Ani de la infiintarea Clubului Sportiv

Astazi 5 septembrie 2022 se implinesc 74 ani de la infiintarea Clubului Sportiv Universitatea Craiova

Pavel Badea

Cezar Spinu

Sorin Cartu

Marcel Popescu


Rezultatele sI punctaj 2021

13.03.2022

Rezultatele 2020

07.07.2021

ATLETISM - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

30.03.2020
ATLETISM - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

Perioada 11.03.2020-22.04.2020

 

 • ATLETISM

 

2 - 4 minute alergare pe loc

10 -15 minute exerciții de mobilitate

Circuit:

-20 sec. alergare cu joc de glezne de pe loc

- 20 x abdomene

-20 sec. pendularea gambei

- 20 x extensii de trunchi din culcat facial

-20 sec. alergare cu genunchi sus de pe loc

-10-15 x flotări

Circuitul se poate repeta de 3-5 x  , în funcție de nivelul de pregătire.

Pauză : 2-4 minute  cu  exerciții de respirație


Comunicat

03.09.2018
Comunicat

În calitate de director, doresc să adresez tuturor celor care s-au bucurat măcar o dată în viață de un succes al uneia dintre secțiile sportive ale clubului nostru, un călduros ”La Mulți Ani!”. Fotbal, handbal, atletism, baschet, volei, badminton, șah, scrimă, tenis de masă, judo, lupte, dans, orientare sportivă și bridge – discipline mai populare sau mai puțin cunoscute, dar toate caracterizate de aceleași principii și aceeași idee: performanțe și  măiestrie, totul pentru reprezentarea cu onoare a comunității caiovene. Pe lângă faptul că ne face corpurile și mințile mai sănătoase, sportul are o calitate specială, de a ne uni, de a ne face să ne simțim parte a ceva mai mare decât noi, parte a unei familii.


Atletismul craiovean, reprezentat la Balcaniada de la Istanbul de catre Ancuta Bobocel

23.01.2016
Atletismul craiovean, reprezentat la Balcaniada de la Istanbul de catre Ancuta Bobocel

In acest în week-end s-a desfășurat la Bucuresti, Campionatul Național de atletism indoor.


Conferinta de presa

19.12.2015
Conferinta de presa

conferinta de presa


Clubul Sportiv Universitatea Craiova are marca inregistrata la OSIM!

18.12.2015
Clubul Sportiv Universitatea Craiova are marca inregistrata la OSIM!

Clubul Sportiv Universitatea Craiova are marca inregistrata la OSIM!


CAMPIONATUL NATIONAL CROS S, T, J1, SI, J2

25.10.2015
CAMPIONATUL NATIONAL CROS S, T, J1, SI, J2

Campionatul national cros

 


Campionatul national juniori

09.08.2015
Campionatul national juniori

Pitesti

8-9 august 2015


Pierdevara pe podium!

02.08.2015
Pierdevara pe podium!

La ediţia cu numărul 74 a Campionatelor balcanice pentru seniori, desfăşurate pe 1 şi 2 august a.c., la Piteşti, România s-a clasat pe primul loc în tradiţionalul clasament general pe naţiuni, cu 267 puncte...


Campionatul national seniori

07.07.2015
Campionatul national seniori

Pitesti

26 iunie -07 iulie 2015


Rezultate la Campionatele Naţionale Universitare de Atletism

20.05.2015
Rezultate la Campionatele Naţionale Universitare de Atletism

La Campionatele Naţionale Universitare de Atletism, ce s-au desfăşurat pe stadionul „Nicolae Dobrin” din Piteşti, atletele noastre au urcat pe prima treaptă a podiumului, la 400 m feminin (Adelina Tănăsie), 4x100 m feminin (Roxana Ene, Iacob Alexandra) şi în proba de 4x400 m cu ştafeta: Ene Roxana , Adelina Tănăsie...


Trei medalii la Campionatul Balcanic!

08.07.2014
Trei medalii la Campionatul Balcanic!

Sportiva Roxana Ene a castigat trei medalii  la Campionatul Balcanic de atletism rezervat juniorilor 1, găzduit de Serres (Grecia)...


Doaga campioana!

09.06.2014
Doaga campioana!

La Campionatele Internaţionale de Atletism ale României, desfăşurate la Cluj, Ioana Doagă şi Florina Pierdevară, au urcat pe podium in proba de 1.500 de metri...


CAMPIONATUL NATIONAL SALA ATLETISM – ET. 1

27.01.2014
CAMPIONATUL NATIONAL SALA ATLETISM – ET. 1

Seniori, Tineret si Juniori 1

25-26.01.2014 – Bucuresti


CONDUCEREA CSU CRAIOVA VA UREAZA LA MULTI ANI!

31.12.2013
CONDUCEREA CSU CRAIOVA VA UREAZA LA MULTI ANI!

CONDUCEREA CSU CRAIOVA VA UREAZA LA MULTI ANI!


Intalnirea de lucru a directorilor cluburilor sportive universitare

02.12.2013
Intalnirea de lucru a directorilor cluburilor sportive universitare

In perioada 27-29 noiembrie a avut loc la Sibiu întalnirea de lucru a directorilor cluburilor sportive universitare din tară din subordina Ministerului Educatiei Nationale


65 de ani!

06.09.2013
65 de ani!

CS Universitatea Craiova a aniversat azi, 5 septembrie,65 de ani de la infiinţare


Finalele campionatului național de atletism pentru seniori și tineret.

26.07.2013
Finalele campionatului național de atletism pentru seniori și tineret.

În acest weekend au avut loc la București finalele campionatului național de atletism pentru seniori și tineret...

 


Campionatul National et. 3- S,T si J1

22.07.2013
 Campionatul National et. 3- S,T si J1

20-21 Iulie 2013 – Stadionul Iolanda Balas Soter - București 

 


CS Universitatea Craiova-Fotbal

15.07.2013
CS Universitatea Craiova-Fotbal

CS Universitatea Craiova-Fotbal


Roxana Ene, 4 medalii de aur

11.07.2013
Roxana Ene, 4 medalii de aur

Atleta Roxana Ene a participat la Campionatele Balcanice de atletism, juniori-I din Turcia (Denizli). Aceasta s-a clasat pe locul I la toate probele la care a participat..

 


Rezultate-Competitii atletism

11.07.2013
Rezultate-Competitii atletism

Campionatul European de tineret de la Tampere/Finlanda, 11-14 iulie.Din delegatia Federatiei Romane de Atletism fac parte sportivele Clubului Sportiv Universitatea Craiova: Dinca Ionela, Tanasie Elena, Doaga Ioana si antrenorul Betini Dan.

Rezultate:

 


CAMPIONATUL NATIONAL SENIORI,TINERET,J1 ET 2

01.07.2013
CAMPIONATUL NATIONAL SENIORI,TINERET,J1 ET 2

28 - 30 iunie 2013

Bucuresti

Competiția de la București a adunat elita din atletismul românesc. Sportivii au trebuit sa treaca baremele pentru competitiile majore europene si mondiale....

 


3 medalii pentru sportivii de la CSU Craiova.

10.06.2013
3 medalii pentru sportivii de la CSU Craiova.

Vineri, 7 iunie a.c. pe stadionul Dinamo a avut loc cea de-a 58 ediție a prestigioasei competiții Campionatele Internaționale de atletism ale României.

Rezultate:


Stiri atletism

25.02.2013
 Stiri atletism

Campionatul Balcanic - Istanbul 23.02.2013

La Campionatul balcanic de atletism indoor disputat sâmbătă în sala Asli Ciakir, din Istanbul, Pierdevara Florina a obținut medalia de bronz la 1500m...

 


Daruri pentru cei mici!

19.12.2012
Daruri pentru cei mici!

Daruri pentru cei mici!


Luminita Achim pe podium

17.09.2012
 Luminita Achim pe podium

Campionatul National Semimaraton  seniori, tineret, si juniori1 - Oradea 16.09..


Campionatul National de Tineret Stadionul DINAMO 15-16.06.2012

18.06.2012
Campionatul National de Tineret Stadionul DINAMO 15-16.06.2012

F 1500m

1 Doaga Ioana Raluca 92 CSU Craiova 4:09.20..

 


Internationale de atletism

13.06.2012
 Internationale de atletism

Stadionul DINAMO 08.06.2012

 


Grand prix S,T si J1

30.05.2012
Grand prix S,T si J1

Locul de desfasurare: Stadionul Dinamo Bucuresti 25.05.2012


Memorial “OCTAVIAN BOBO ENESCU” ed. a V-a la atletism.

09.05.2012

Sarbatori fericite!

04.05.2012
Sarbatori fericite!

Sfintele sarbatori de Paste sa va aduca ganduri senine, pace si lumina in suflet..


Campionatul National Cros S,T,J1,J2,J3,C1,C2 si C3 Baile Felix 17.03.2012

19.03.2012
Campionatul National Cros S,T,J1,J2,J3,C1,C2 si C3 Baile Felix 17.03.2012

F 6Km   CC J1

Locul 2-Pierdevara Florina 90 CSU Craiova 0.02...


Cea mai buna performanta din lume pe 2013, pentru categoria de varsta 55-59 ani.

11.03.2012
Cea mai buna performanta din lume pe 2013, pentru categoria de varsta 55-59 ani.

Pe data de 9 martie 2013, s-au desfasurat la Bucuresti in sala de atletism a Complexului Lia Manoliu, campionatele nationale de atletism pentru veterani...


Campionat naţional de seniori şi tineret în sală

27.02.2012
 Campionat naţional de seniori şi tineret în sală

24-25 februarie-Bucureşti

Rezultate:


Medalia de argint la 1500m!

20.02.2012
 Medalia de argint la 1500m!

18 Februarie 2012 / İstanbul
IOANA DOAGA  a reusit sa obtina locul  doi la Campionatul Balcanic de sala seniori (1500m) de la Istambul...


Grand Prix et.1 - S,T si J1

30.01.2012
Grand Prix et.1 - S,T si J1

Bucuresti

 27-28 ianuarie 2012

 


Un nou record la 1500m!

26.01.2012
 Un nou record la 1500m!

La sfarsitul sapatmanii trecute s-a desfasurat la Bacau finala Campiontului National de Tineret Univesitar in sala la atletism...


Medaliata cu argint la CE de cros

16.12.2011
 Medaliata cu argint la CE de cros

2011-12-16

Ioana Doaga a cucerit medalia de bronz..


Cadouri pentru cei mici!

15.12.2011
Cadouri pentru cei mici!

Pavel Badea - directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova a oferit cadouri copiilor de la gradinita si scoala cu clasele I-IV din Comuna Dragotesti.


Stiri atletism

12.07.2011
Stiri atletism

Campionatul national de seniori la atletism.

Bucuresti, 9-10 august

 


Dinca pe podium

03.07.2011
Dinca pe podium

Dinca Ionela s-a clasat pe locul I (10000m) la Campionatul national de tineret atletism...


Atletism

28.06.2011
Atletism

Campionatul national de tineret la atletism.

Perioada: 29-30 iunie...


Ene Roxana şi Achim Luminiţa campioane nationale.

20.06.2011
Ene Roxana şi Achim Luminiţa campioane nationale.

Ene Roxana şi Achim Luminiţa au participat la Campiontul Naţional de juniori II cadeţi şi-au obţinut următoarele rezultate:

Ene Roxana-campioană naţinală la 100 m, 200m si ştafetă...

 


Campionatele internationale de atletism a 56-a editie

06.06.2011
Campionatele internationale de atletism a 56-a editie

Pierdevara Florina-locul III, 1500m ( 4,22)...

 

 


2 medalii de aur si una de bronz la Grand Prix juniori 2

12.02.2011
2 medalii de aur si una de bronz la Grand Prix juniori 2

Grand Prix juniori 2, Bucuresti, 13 februarie 2011...


Pierdevara si Doaga in top

09.02.2011
Pierdevara si Doaga in top

Sambata s-a desfasurat la Bucuresti, Grand Prix, et.2,T, J, S.

Au participat 277 de atleti din care 99 la feminin si 178 la masculin din 77 cluburi...


Stiri atletism

03.02.2011
Stiri atletism

Sambata se va desfasura la Bucuresti, Grand Prix, et.2,T, J, S.

Sportivii ce vor reprezenta C. S. Universitatea Craiova: Pierdevara Florina, Doaga Ioana, Stefan Costinel, Tanase Adelina, Ene Roxana...

 


Doua medalii la Internationale de atletism

07.06.2010
Doua medalii la Internationale de atletism

Campionatele Internaţionale de Atletism ale României s-au desfasurat la Constanţa, pe stadionul Farul...


Grand Prix et. 1, seniori, tineret si juniori

26.05.2010
Grand Prix et. 1, seniori, tineret si juniori

Bucuresti 21-22mai

F 1500 m1 Doaga, Ioana Raluca 92 CSM Pitesti-CSU Craiova 4:14.45..


Roxana Ene s-a intors din Moldova cu trei medalii de argint

10.03.2010
Roxana Ene s-a intors din Moldova cu trei medalii de argint

Sportiva legitimată la LPS-C.S. U. Craiova s-a întors de la Campionatul National de atletism juniori 3,  cu trei medalii, toate de argint. Astfel, în proba de 60 de metri, Ene a înregistrat aceleşi timp cu ocupanta locului întâi, departajarea fiind făcută la fotografie...


Pierdevara medaliata cu bronz si argint

02.03.2010
Pierdevara medaliata cu bronz si argint

La sfarsitul lunii februarie (27-28 februarie) a avut loc la Bucuresti Campionatul National de seniori si tineret la atletism "Cupa de Cristal". Florina Pierdevară....


Doaga pe podium

19.01.2010
Doaga pe podium
 • Atleta Doaga Ioana a obtinut locul I (1500m) la "Cupa Bistritei".Concursul a avut loc la Bacau in perioada 14-18 ianuarie.

Scurte stiri

14.01.2010
Scurte stiri
 • Atleta Doaga Ioana participa in perioada 14-18 ianuarie la "Cupa Bistritei". Concursul se desfasoara in localitatea Bacau.
 • Echipa de spada feminina compusa din Iordachioiu Loredana, Lazar Roxana si antrenorii Alecu Mircea si Popescu Dumitru au facut deplasarea la Budapesta, pentru a participa in perioada 15-16 ianuarie la "Cupa WESTEND" - Grand Prix FIE...

Medalia de bronz pe echipe la Campionatul European de cros

13.01.2010
Medalia de bronz pe echipe la Campionatul European de cros

In localitatea portugheză Albufeira a avut loc ediţia cu numărul 17 a Campionatului European de cros. Echipa României a obținut locul III la juniori  (4000m). La start au fost peste 500 de sportivi din 33 de ţări europene. Din delegaţia României, alcătuită din 12 atleţi, s-a regăsit şi Doagă Ioana, sportiva clubului Universitatea Craiova...


La multi ani!

22.12.2009
La multi ani!

La multi ani!


Daca vrei sa simti ce inseamna sa salvezi o viata!

06.11.2009
Daca vrei sa simti ce inseamna sa salvezi o viata!

Are 24 de ani şi pasiunea pentru medicină i s-a aprins încă de pe băncile liceului. În februarie 2009 a fost diagnosticată cu o boală malignă a ganglionilor limfatici, moment în care a dat tuturor o lecţie de demnitate.


Record Balcanic la atletism

09.10.2009
Record Balcanic la atletism

Recent, in Turcia, s-a derulat Campionatul Balcanic de atletism pentru veterani. Peste 800 de sportivi la start, din 12 tari. Printre reprezentantii Romaniei s-au numart si atletii de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova....


Pierdevara pe podium la Balcaniada

08.09.2009
Pierdevara pe podium la Balcaniada

Sambata si duminica (5-6 septembrie) in Grecia a avut loc Campionatul Balcanic de Juniori I....


Stiri atletism

06.09.2009
Stiri atletism

La ora actuala in cadrul sectiei activeaza trei sportive de viitor: Doaga Ioana-componenta a lotului national de juniori (juniori 2), Ene Roxana (juniori 3), Cojocau Andreea, multiple campioane nationale. Impreuna cu antrenorii emeriti: Betini Dan, Bura Ion (Tg. Jiu) si Tudor Adrian si-au propus ca obiectiv: 25 de medalii la Campionatele nationale, 2 medalii la Campionatul Balcanic de Juniori, 1 loc (3-6) la Campionatul European de juniori  si un loc 3-6 la Campionatul Mondial de juniori II.


Stiri din atletism

01.09.2009
Stiri din atletism

Sambata si duminica (5-6 septembrie) in Grecia are loc Campionatul Balcanic de Juniori I. Atleta Pierdevara Florina va concura in probele de 800 si 1500m si speram sa obtina doua medalii...


Atleta Pierdevara Florina pe podium

19.08.2009
Atleta Pierdevara Florina pe podium

La Campionatul National juniori I, ce s-a desfasurat la Bucuresti in zilele de 14-15 august 2009, atleta Clubului Sportiv "Universitatea" Craiova, FLORINA PIERDEVARA..


Doaga Ioana locul I la Jocurile Balcanice

10.08.2009
Doaga Ioana locul I la Jocurile Balcanice

Clubul Sportiv Universitatea Craiova a fost reprezentat vineri la Jocurile Balcanice din Ankara (Turcia) de atleta Doaga Ioana...


Stire din atletism

03.08.2009
Stire din atletism

La Campionatul National de Tineret ce s-a desfasurat la Bucuresti in zilele de 01 - 02 august 2009, atleta Clubului Sportiv "Universitatea" Craiova...


Doaga Ioana care a obtinut 2 rezultate de exceptie

28.07.2009
Doaga Ioana care a obtinut 2 rezultate de exceptie

In localitatea Tamperre din Finlanda a avut loc saptamana trecuta "Festivalul Olimpic al Tineretului European", competitie organizata de Comitetul Olimpic International pentru tinerele talente – juniori II. Clubul Sportiv Universitatea Craiova a fost reprezentat de atleta Doaga Ioana care a obtinut 2 rezultate de exceptie, castigand proba de 800m cu timpul de 2’8” si sosind a doua in proba de 1500m plat cu timpul de 4’17”...

 


Stiri atletism

13.07.2009
Stiri atletism

Sportiva Ioana Doaga, antrenată de Dan Betini s-a clasat pe locul sapte în finala de 1.500m la Campionatul Mondial pentru juniori II din Italia...


4 medalii in finala campionatului national de ateletism juniori III.

13.07.2009
4 medalii in finala campionatului national de ateletism juniori III.

Vineri si sambata la Bucuresti a avut loc finala campionatului national de ateletism juniori III. La eveniment au participat 407 atleti, din care 197 fete si 210 baieti din 98 de cluburi. Din partea Clubului Sportiv Universitatea Craiova - LPS P.TRISCU au participat Ene Roxana si Cojocaru Andreea. Obiectivul fiind acela de a castiga cel putin patru medalii...

Medalie de aur la F100m: Ene Roxana Maria, LPS P.Triscu-CSU Craiova

Medalie de argint la F200 m Ene Roxana Maria, LPS P.Triscu-CSU Craiova.

Medalie de argint la F300m: Cojocaru Andreea Mihaela, LPS P.Triscu-CSU Craiova.

Medalie de aur la F300 garduri J3: Cojocaru Andreea Mihaela, LPS P.Triscu-CSU Craiova.


Atleta Ioana Doaga, finalistă la 800 şi 1.500 metri

10.07.2009
Atleta Ioana Doaga, finalistă la 800 şi 1.500 metri

Sportiva Ioana Doagă, cu dubla legitimare la CS Universitatea Craiova - CSM Piteşti, participă in aceste zile la Campionatul Mondial de atletism rezervat juniorilor...


Doaga Ioana s-a calificat in finala de 1500m

09.07.2009
Doaga Ioana s-a calificat in finala de 1500m

La Campionatul mondial de juniori categoria a II-a din Italia, atleta Doaga Ioana s-a calificat in finala probei de 1500m. Finala va fi duminica 12 iunie...


Stiri din atletism la nivel national si international

08.07.2009
Stiri din atletism la nivel national si international

In perioada 8-12 iulie 2009 se desfasoara in Italia finala Campionatului mondial de juniori categoria a II-a. Atleta Doaga Ioana va reprezenta clubul nostru si speram ca aceasta sa aiba o comportare cat mai buna si chiar sa castige o medalie...


Perseverenta atletului Ilie Marian la 43 de ani

07.07.2009
Perseverenta atletului Ilie Marian la 43 de ani

"Pasiunea si miscarea m-au determinat sa imi indeplinesc visul de a face performanta la sectia de atletism veterani din cadrul Clubului Sportiv Universitatea Craiova. Daca ar fi sa fac o sinteza a ultimilor doi ani pot spune ca am participat la Campionatul Mondial de pista la Riccione-Italia din 2007,la Campionatul Mondial de sala Clermont-Franta din 2008 si la Campionatele Balcanice din 2007-2008. Printre cele mai bune rezultate putem aminti titlurile de vicecampion...


Un nou Grand Prix

26.05.2009
Un nou Grand Prix

Sambata si duminica, 30-31 mai, va avea loc un nou Grand Prix,in paralel cu Campionatele Nationale Scolare. Atleta Doaga Ioana va reprezenta clubul nostru. Locul de desfasurare: Stadionul Tineretului din Bucuresti...


Locul I - Grand Prix Juniori II

18.05.2009
Locul I - Grand Prix Juniori II

Sambata si duminica la Bucuresti a avut loc concursul de atletism - Grand Prix Juniori II...


PROGRAM COMPETITIONAL

PROGRAM COMPETITIONAL

PROGRAM