cs

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

NOUTATI

> ANUNȚ CONCURS

ANUNȚ CONCURS

15.05.2024
ANUNȚ CONCURS

ROMANIA

Ministerul Educatiei

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

Str. Gh. Doja, nr.2 , tel//fax. 0251/597417; e-mail  csunivcraiova@yahoo.com

cod fiscal 7808985

 

 

ANUNȚ CONCURS

 

 

            Clubul Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, având numărul de identificare în Registrul sportiv DJ/A1/00222   /2001, CIF 7808985, reprezentat prin Director – Badea Pavel, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post contractual de conducere, cu normă întreagă, respective Contabil Sef I S (functia si gradul/treapta profesionala)

            Pentru ocuparea postului contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform H.G. nr. 1336/2024 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. Are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 1. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 3. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. Ȋndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 5. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra  securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. Nu executa o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat masura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. Nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15.05.2024 – Afișarea anunțului

16.05.2024 - 31.05.2024  pana la ora 1500 – Depunerea dosarelor de concurs

03.06.2024  - Selecția dosarelor de concurs

04.06.2024 – Afișarea rezultatelor  selecției dosarelor

05.06.2024 – Depunerea contestațiilor selecției dosarelor

06.06.2024 – Soluționarea contestațiilor  selecției dosarelor

07.06.2024 – Afișarea contestațiilor selecției dosarelor

10.06.2024 – Concurs Proba scrisă, ora 1000

11.06.2024 – Afișarea rezultatelor probei scrise

12.06.2024 – Depunerea contestațiilor probei scrise

13.06.2024 – Soluționarea contestațiilor probei scrise și afisarea

14.06.2024 – Proba Interviu,ora 1000

17.06.2024 – Afișarea rezultatului probei interviu

18.06.2024 - Depunerea contestațiilor probei interviu

19.06.2024 - Soluționarea contestațiilor  probei interviu 

25.06.2024 – Afișarea rezultatului final

 

Concursul se va desfăşura la CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et. 3.

            Înscrierile se pot face până la data de 31.05.2024 ora 1500, la Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 ,județuil Dolj, et. 3.

           

 

 

 

Conform prevederilor art. 35 din H.G. nr. 1336/2024 - Hotărare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificatul de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

            Copiile de pe acte se prezintă însotite de documentele originale pentru verificarea conformităţii (art. 35, alin. 4, H.G. 1336/2024).

            Conform art. 34 alin. (7) si (8) din H.G. 1336/2024, dosarele de concurs pot fi transmise de candidati prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid sau posta electronica. In aceasta situatie candidatii au obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele din dosar, in original, pentru certificarea acestora, pe tot parcusul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii probei scrise/practice dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

            Telefon informaţii suplimentare:  0251597417

            Detalii suplimentare privind concursul, atributiile postului, conditii specifice, bibliografia si tematica, etc. vor fi puse la dispozitie pe site-ul clubului https://www.csuniversitateacraiova.ro si la sediul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et.3.

 

 

 

 

Tematică

 

 1. Finanțarea instituțiilor publice. Cadrul general, principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice. Particularități ale finanțării instituțiilor de învățământ superior.
 2. Bugetul de venituri și cheltuieli la instituțiile publice. Principiile de bază ale elaborării și execuției bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului în instituțiile publice, Clasificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru instituțiile publice.
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice. Organizarea evidenței și raportarea angajamentelor bugetare si legale.
 4. Contabilitatea instituțiilor publice. Principiile de bază ale contabilității, particularități privind organizarea contabilității la instituții publice, reglementări contabile specifice.
 5. Modalități de organizare a activității financiar-contabile în instituțiile publice.
 6. Cunoștințe avansate privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) și Windows, Outlook, Internet.

 

Bibliografie

 

 

 1. Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar - preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind exercitarea controlului financiar - preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 6. Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea cotractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a   prevederilor  referitoare   la  atribuirea  contractelor  de   achizitie publica din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor pubIice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate In patrimonial institutiilor publice, cu modificarile-si-completarile ulterioare;
 9. Ordinul nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 704/20.10.2009.
 10. Legea nr.53/24.01.2003 - Codul Muncii (publicata in M.Of.nr.72/05.02.2003) completat de O.G. 65/2005, Lg.94/2007 si Lg. 49/2010.
 11. Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiei materiale si raspunderea in legatura cu gestionarea  defectuoasa  a bunurilor   si H.C.M. nr.2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 12. Legea nr.571/2003 privind Noul Cod Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
 13. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, HG 44/2004
 14. G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

                                                   

                                       

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa postului

CONTABIL SEF

 

n fișă a postului:

 • Numele şi prenumele : -
 • Specialitatea: Economist
 • Denumirea postului: Contabil șef
 • Decizia de numire: -
 • Încadrarea : Contabil șef

Cerințe:

 • studii: Superioare economice;
 • studii specifice postului: economice
 • vechime: 5 ani;
 • Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) : - engleza –intermediar
 • Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): cunostinte avansate de operare MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Dificultatea sarcinilor postului : Mare

Relații profesionale:

 • ierarhice de subordonare: Director, Consiliul de Administratie;
 • de colaborare: cu personalul Clubului Sportiv Universitatea Craiova;
 • funcționale: cu Ministerul Educației, Trezoreria Municipiului din Craiova, Institutul National de Statistica, Federatia Sportului Scolar și Universitar, instituții financiar bancare, salariații, și alte organisme ale statului.

Obligații generale:

 • obligația de a îndeplini sarcinile de serviciu;
 • obligația de a respecta disciplina muncii;
 • obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern si în contractul individual de munca;
 • obligația de fidelitate fata de angajator in executarea atribuțiilor de serviciu;
 • obligația de a respecta masurile de securitate si sănătate a muncii in unitate;
 • obligația de a respecta secretul de serviciu.

Cerințe pentru exercitare

 • Inteligență de nivel superior;
 • Atenție concentrată şi distributivă;
 • Inițiativă ;
 • Spirit organizatoric;
 • Echilibru emoțional;
 • Plăcerea pentru lucrul cu cifre;
 • Capacitate de a evalua şi a lua decizii;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Rezistență mare la stres;
 • Ușurință, claritate şi coerență în exprimare.

 

Aptitudini și deprinderi necesare

 • Gândire analitică şi sintetică;
 • Aptitudini de calcul;
 • Aptitudini de comunicare;
 • Planificare şi organizare a operațiilor şi activităților;
 • Acordare şi transmitere de informații.

 

   Atribuții

Atribuții principale:

 • organizează, îndruma, conduce, controlează si răspunde de desfășurarea in mod eficient a activității compartimentului de contabilitatea a Clubul Sportiv Universitatea din Craiova in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 

Atribuții specifice:

 

 • asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al clubului in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau regulamentul intern al compartimentului contabilitate.
 • organizeaza si coordoneaza contabilitatea operațiilor economice aferente patrimoniului clubului;
 • urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
 • organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 • Coordoneaza valorificarea rezultatelor primite de la comisiile de inventariere si înregistrarea acestora in evidența contabilă;
 • supervizeaza si coordoneaza implementarea procedurilor financiar – contabile;
 • supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
 • participa si coordoneaza întocmirea bilanţului contabil şi analiza acestuia;
 • efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, buget sau a executiei bugetare pe care o prezinta in Consiliul de Administratie;
 • răspunde la solicitările conducerii clubului in probleme care sunt de competenta compartimentului contabilitate;
 • participa la sustinerea si discutarea problemelor clubului în cadrul Consiliului de Adminstrație;
 • reprezinta Clubul Sportiv Universitatea din Craiova in cazurile incredintate de Ordonatorul de Credite prin delegare;
 • întocmește raspunsuri către organele de control, Ordonatorul Principal de Credite precum si alte organisme ale statului;
 • raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
 • raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora conform prevederilor legale;
 • raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul directiei pe care o coordoneaza;
 • coordoneaza si participă la elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
 • coordoneaza, urmărește si analizează execuția bugetară;
 • raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
 • are responsabilitate de a exercita atributii prevăzute de O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
 • Realizează și alte sarcini primite în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 

Limite de competenţă:

 • răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor
 • răspunde de respectarea legalității
 • răspunde de respectarea normelor legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor
 • răspunde de exactitatea și corectitudinea datelor furnizate
 • responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este dată de atribuțiile de serviciu cuprinse în fișa postului

 

 

Semnătura titularului de luare la cunoștință:

 

…………………………………………………………

 

 

Director,                                                                                              

 

Data:

                   

Prezenta fișă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele clubului, iar al doilea exemplar fiind înmânat angajatului.

 

Am primit un exemplar

 

 


TOATE NOUTATILE

Campionatele Europene de U 23 Lupte

31.03.2017
 Campionatele Europene de U 23 Lupte
Campionatele Europene de U 23 Lupte

Turneul Internațional U23, NICOLAE PETROV ȘI IVAN SIRACOV

26.02.2017
Turneul Internațional U23, NICOLAE PETROV ȘI IVAN SIRACOV
În perioada 24 -26 februarie, la Varna în Bulgaria a avut loc Turneul Internațional U23, NICOLAE PETROV ȘI IVAN SIRACOV.

Finala Campionatului National U23 la lupte

19.02.2017
Finala Campionatului National U23 la lupte
CS Universitatea Craiova a inscris in concurs 8 sporivi, dintre ei 7 au reusit sa obtina medalii.

Finala Campionatului National de seniori

05.02.2017
Finala Campionatului National de seniori
Finala Campionatului National de seniori

Lupte-Campionatul Național pe echipe juniori

06.12.2016
Lupte-Campionatul Național pe echipe juniori
Finala Campionatul Național pe echipe juniori

Alfredo Bachelli Trophy 2016

07.11.2016
Alfredo Bachelli Trophy 2016
Alfredo Bachelli Trophy 2016

Campionatul Balcanic de juniori la lupte

06.10.2016
Campionatul Balcanic de juniori la lupte
Campionatul Balcanic de juniori la lupte

CUPA ROMÂNIEI LA SPADĂ 2016

06.10.2016
CUPA ROMÂNIEI LA SPADĂ 2016
CUPA ROMÂNIEI LA SPADĂ 2016

CUPA ROMÂNIEI LA SPADĂ 2016

06.10.2016
CUPA ROMÂNIEI LA SPADĂ 2016
CUPA ROMÂNIEI LA SPADĂ 2016

CUPA ROMÂNIEI LA SPADĂ 2016

06.10.2016
CUPA ROMÂNIEI LA SPADĂ 2016
CUPA ROMÂNIEI LA SPADĂ 2016

Cupa UNEFS ENGARDE 2016 la spada, Bucuresti 02-03.09.2016

08.09.2016
Cupa UNEFS ENGARDE 2016 la spada, Bucuresti 02-03.09.2016
Cupa UNEFS ENGARDE 2016 la spada, Bucuresti 02-03.09.2016

BATAIE

30.08.2016
BATAIE
BATAIE

Trofeul Callatis la sah

16.08.2016
Trofeul Callatis la sah
Trofeul Callatis la sah

DIN NOU PRINTRE CEI MAI BUNI

12.07.2016
DIN NOU PRINTRE CEI MAI BUNI
DIN NOU PRINTRE CEI MAI BUNI

Coman Stefan medaliat cu aur la lupte!

06.06.2016
Coman Stefan medaliat cu aur la lupte!
Coman Stefan medaliat cu aur la lupte!

Campionatul balcanic de judo U21

06.06.2016
Campionatul balcanic de judo U21
Campionatul balcanic de judo U21

Sportivii de la judo invingatori!

31.05.2016
Sportivii de la judo invingatori!
Sportivii de la judo invingatori!

Cosmin Stefan medaliat cu bronz!

23.05.2016
Cosmin Stefan medaliat cu bronz!
Cosmin Stefan medaliat cu bronz!

CSU Craiova1 a câștigat medaliile de aur în Superliga Națională de spadă seniori masculin

16.05.2016
CSU Craiova1 a câștigat medaliile de aur în Superliga Națională de spadă seniori masculin
CSU Craiova1 a câștigat medaliile de aur în Superliga Națională de spadă seniori masculin

CSU Craiova1 a câștigat medaliile de aur în Superliga Națională de spadă seniori masculin

16.05.2016
CSU Craiova1 a câștigat medaliile de aur în Superliga Națională de spadă seniori masculin
CSU Craiova1 a câștigat medaliile de aur în Superliga Națională de spadă seniori masculin

Stefan Rusu &Gheorghe Berceanu

25.04.2016
Stefan Rusu &Gheorghe Berceanu
Stefan Rusu &Gheorghe Berceanu

CAMPIONATUL NATIONAL UNIVERSITAR DE KARATE

19.04.2016
CAMPIONATUL NATIONAL UNIVERSITAR DE KARATE
CAMPIONATUL NATIONAL UNIVERSITAR DE KARATE

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF PENTRU MINICADETI, CADETI, JUNIORI, U21 SI SENIORI

12.04.2016
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF PENTRU MINICADETI, CADETI, JUNIORI, U21 SI SENIORI
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF PENTRU MINICADETI, CADETI, JUNIORI, U21 SI SENIORI

Andra Anghel medaliata cu aur!

11.04.2016
Andra Anghel medaliata cu aur!
Andra Anghel medaliata cu aur!

Campionatul European de lupte de U23

04.04.2016
Campionatul European de lupte de U23
Campionatul European de lupte de U23

Campionatul national de judo U23 (tineret)

04.04.2016
Campionatul national de judo U23 (tineret)
Campionatul national de judo U23 (tineret)

Campioni mondiali la Karate!

04.04.2016
Campioni mondiali la Karate!
Campioni mondiali la Karate!

CSU Craiova a câștigat medalia de aur la Campionatul Național de spadă pentru tineret de la București, în proba masculină pe echipe

25.03.2016
CSU Craiova a câștigat medalia de aur la Campionatul Național de spadă pentru tineret de la București, în proba masculină pe echipe
CSU Craiova a câștigat medalia de aur la Campionatul Național de spadă pentru tineret de la București, în proba masculină pe echipe

CSU Craiova a câștigat medalia de aur la Campionatul Național de spadă pentru tineret de la București, în proba masculină pe echipe

25.03.2016
CSU Craiova a câștigat medalia de aur la Campionatul Național de spadă pentru tineret de la București, în proba masculină pe echipe
CSU Craiova a câștigat medalia de aur la Campionatul Național de spadă pentru tineret de la București, în proba masculină pe echipe

Campionatul national de judo U21

21.03.2016
Campionatul national de judo U21
Campionatul national de judo U21

Campionatul European de lupte seniori 2016

12.03.2016
Campionatul European de lupte seniori 2016
Campionatul European de lupte seniori 2016

Tenis de masa - baraj de promovare

06.03.2016
Tenis de masa - baraj de promovare
Tenis de masa - baraj de promovare

Finala Campionatului Naţional de judo individual seniori 2016

06.03.2016
Finala Campionatului Naţional de judo individual seniori 2016
Finala Campionatului Naţional de judo individual seniori 2016

Trei medalii la lupte!

29.02.2016
Trei medalii la lupte!
Trei medalii la lupte!

Spadasinii români au obținut trei medalii la maratonul de scrimă de la Linz

29.02.2016
Spadasinii români au obținut trei medalii la maratonul de scrimă de la Linz
Spadasinii români au obținut trei medalii la maratonul de scrimă de la Linz

Spadasinii români au obținut trei medalii la maratonul de scrimă de la Linz

29.02.2016
Spadasinii români au obținut trei medalii la maratonul de scrimă de la Linz
Spadasinii români au obținut trei medalii la maratonul de scrimă de la Linz

Locul I la judo

22.02.2016
Locul I la judo
Locul I la judo

Competitaia internationala World Ranking XXVIII

22.02.2016
Competitaia internationala World Ranking XXVIII
Competitaia internationala World Ranking XXVIII

Campionatul National de orientare-ski

21.02.2016
Campionatul National de orientare-ski
Campionatul National de orientare-ski

Opt medalii la lupte!

01.02.2016
Opt medalii la lupte!
Opt medalii la lupte!

CAMPIONATul NATIONAL INDIVIDUAL DE SENIORI – FINALA LUPTE GRECO-ROMANE. LUPTE FEMININE. LUPTE LIBERE

27.01.2016
CAMPIONATul NATIONAL INDIVIDUAL DE SENIORI – FINALA LUPTE GRECO-ROMANE. LUPTE FEMININE. LUPTE LIBERE
CAMPIONATul NATIONAL INDIVIDUAL DE SENIORI – FINALA LUPTE GRECO-ROMANE. LUPTE FEMININE. LUPTE LIBERE

Conferinta de presa

27.01.2016
Conferinta de presa
Conferinta de presa

Atletismul craiovean, reprezentat la Balcaniada de la Istanbul de catre Ancuta Bobocel

23.01.2016
Atletismul craiovean, reprezentat la Balcaniada de la Istanbul de catre Ancuta Bobocel
Atletismul craiovean, reprezentat la Balcaniada de la Istanbul de catre Ancuta Bobocel

Conferinta de presa

19.12.2015
Conferinta de presa
Conferinta de presa

Cadouri de Mos Craciun

19.12.2015
Cadouri de Mos Craciun
Cadouri de Mos Craciun

Clubul Sportiv Universitatea Craiova are marca inregistrata la OSIM!

18.12.2015
Clubul Sportiv Universitatea Craiova are marca inregistrata la OSIM!
Clubul Sportiv Universitatea Craiova are marca inregistrata la OSIM!

Stiri lupte

04.12.2015
Stiri lupte
Stiri lupte

CUPA ROMANIEI- KARATE SHOTOKAN (WSF)

16.11.2015
CUPA ROMANIEI- KARATE SHOTOKAN (WSF)
CUPA ROMANIEI- KARATE SHOTOKAN (WSF)

Medalie de aur la lupte!

09.11.2015
Medalie de aur la lupte!
Medalie de aur la lupte!

Ediția cu numărul cinci a Trofeului „Alfredo Bachelli”-clasament

07.11.2015
Ediția cu numărul cinci a Trofeului „Alfredo Bachelli”-clasament

Ediția cu numărul cinci a Trofeului Alfredo Bachelli-clasament

07.11.2015
Ediția cu numărul cinci a Trofeului Alfredo Bachelli-clasament
Ediția cu numărul cinci a Trofeului Alfredo Bachelli-clasament

Deschiderea turneului de scrima Alfredo Bachelli

07.11.2015
Deschiderea turneului de scrima Alfredo Bachelli
Deschiderea turneului de scrima Alfredo Bachelli

Ediția cu numărul cinci a Trofeului Alfredo Bachelli-clasament

07.11.2015
Ediția cu numărul cinci a Trofeului Alfredo Bachelli-clasament
Ediția cu numărul cinci a Trofeului Alfredo Bachelli-clasament

Turneul Alfredo Bachelli la spada 2015

04.11.2015
Turneul Alfredo Bachelli la spada 2015
Turneul Alfredo Bachelli la spada 2015

Pe podium la Campionatul Balcanic

27.10.2015
Pe podium la Campionatul Balcanic
Pe podium la Campionatul Balcanic

ALFREDO BACHELLI TROPHY-2015"

27.10.2015
ALFREDO BACHELLI TROPHY-2015

ALFREDO BACHELLI TROPHY-2015

27.10.2015
ALFREDO BACHELLI TROPHY-2015
ALFREDO BACHELLI TROPHY-2015

CAMPIONATUL NATIONAL CROS S, T, J1, SI, J2

25.10.2015
CAMPIONATUL NATIONAL CROS S, T, J1, SI, J2
CAMPIONATUL NATIONAL CROS S, T, J1, SI, J2

Campioni nationali la lupte pe echipe!

18.10.2015
Campioni nationali la lupte pe echipe!
Campioni nationali la lupte pe echipe!

Campionatul national U18

11.10.2015
Campionatul national U18
Campionatul national U18

Finala Campionatului Naţional de judo individual seniori

04.10.2015
Finala Campionatului Naţional de judo individual seniori
Finala Campionatului Naţional de judo individual seniori

Cupa Farul 2015

04.10.2015
Cupa Farul 2015

Cupa Romaniei la scrima!

03.10.2015
Cupa Romaniei la scrima!

Pe locul doi la lupte!

28.09.2015
Pe locul doi la lupte!
Pe locul doi la lupte!

SURPRIZA LA CAPMIONATUL NATIONAL DE ORIENTARE: Ionut Zinca fara aur

16.09.2015
SURPRIZA LA CAPMIONATUL NATIONAL DE ORIENTARE: Ionut Zinca fara aur

Campionatul national seniori 2015

13.09.2015
Campionatul national seniori 2015
Campionatul national seniori 2015

Campionatul Balcanic de scrima-Cupa UNEFS Engarde

07.09.2015
Campionatul Balcanic de scrima-Cupa UNEFS Engarde

Brozul pe echipe la lupte!

02.09.2015
Brozul pe echipe la lupte!
Brozul pe echipe la lupte!

Stiri!

31.08.2015
Stiri!
Stiri!

Orientaristul Ionut Zinca Campion Balcanic la Alergare Montana

15.08.2015
Orientaristul Ionut Zinca Campion Balcanic la Alergare Montana

Campionatul national juniori

09.08.2015
Campionatul national juniori
Campionatul national juniori

Concursul national " Vara sahista craioveana

03.08.2015
Concursul national
Concursul national " Vara sahista craioveana

Pierdevara pe podium!

02.08.2015
Pierdevara pe podium!
Pierdevara pe podium!

Ambasadori ai Orientarii din Romania, Veronica Minoiu Medalie de bronz la Capioatele Mondiale Masters

27.07.2015
Ambasadori ai Orientarii din Romania, Veronica Minoiu Medalie de bronz la Capioatele Mondiale Masters

Campionatul national seniori

07.07.2015
Campionatul national seniori
Campionatul national seniori

Etapa a doua la lupte din Superliga seniori

06.07.2015
Etapa a doua la lupte din Superliga seniori
Etapa a doua la lupte din Superliga seniori

Craiova domina podiumul - WRE - CUPA ROMANIEI LA ORIENTARE

01.07.2015
Craiova domina podiumul - WRE - CUPA ROMANIEI LA ORIENTARE

Campionatul European de Lupte Juniori

29.06.2015
Campionatul European de Lupte Juniori
Campionatul European de Lupte Juniori

Medaliati la ‘’Turneul International de lupte Ion Corneanu & Ladislau Simon”!

20.06.2015
Medaliati la ‘’Turneul International de lupte Ion Corneanu & Ladislau Simon”!
Medaliati la ‘’Turneul International de lupte Ion Corneanu & Ladislau Simon”!

CAMPIONAT MONDIAL DE LUPTE PE PLAJA

14.06.2015
CAMPIONAT MONDIAL DE LUPTE PE PLAJA
CAMPIONAT MONDIAL DE LUPTE PE PLAJA

Concursul international de scrima de la Luxembourg!

08.06.2015
Concursul international de scrima de la Luxembourg!

Concursul international de scrima de la Luxembourg!

08.06.2015
Concursul international de scrima de la Luxembourg!
Concursul international de scrima de la Luxembourg!

A murit unul dintre cei mai valoroşi antrenori de scrimă din România, Dumitru Popescu!

03.06.2015
A murit unul dintre cei mai valoroşi antrenori de scrimă din România, Dumitru Popescu!

Rezultate la Campionatele Naţionale Universitare de Atletism

20.05.2015
Rezultate la Campionatele Naţionale Universitare de Atletism
Rezultate la Campionatele Naţionale Universitare de Atletism

21 martie, ora 16, etapa handbal masculin

19.05.2015
21 martie, ora 16, etapa handbal masculin
21 martie, ora 16, etapa handbal masculin

TURNEUL INTERNATIONAL S. RUSU & I. W. POPOVICI CADEȚI G. BERCEANU & V. IORGA JUNIORI

11.05.2015
TURNEUL INTERNATIONAL S. RUSU & I. W. POPOVICI CADEȚI G. BERCEANU & V. IORGA JUNIORI
TURNEUL INTERNATIONAL S. RUSU & I. W. POPOVICI CADEȚI G. BERCEANU & V. IORGA JUNIORI

Doua medalii obtinute la Campionatul Mondial de Karate Shotokan (WSF)

06.05.2015
Doua medalii obtinute la Campionatul Mondial de Karate Shotokan (WSF)
Doua medalii obtinute la Campionatul Mondial de Karate Shotokan (WSF)

CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN (WSF)

06.05.2015
CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN (WSF)
CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN (WSF)

Trei medalii de aur si una de argint!

26.04.2015
Trei medalii de aur si una de argint!
Trei medalii de aur si una de argint!

Finala Campionatului National de Lupte Juniori.

21.04.2015
Finala Campionatului National de Lupte Juniori.
Finala Campionatului National de Lupte Juniori.

Rezultate sah

12.04.2015
Rezultate sah
Rezultate sah

Campionatul national de copii, juniori si tineret

09.04.2015
Campionatul national de copii, juniori si tineret
Campionatul national de copii, juniori si tineret

Luni, 6 aprilie, etapa handbal masculin Divizia A

02.04.2015
Luni, 6 aprilie, etapa handbal masculin Divizia A
Luni, 6 aprilie, etapa handbal masculin Divizia A

19 MEDALII LA CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF)

31.03.2015
19 MEDALII LA CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF)
19 MEDALII LA CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF)

Scrimerii de la CSU de trei ori pe podium la Linz

29.03.2015
Scrimerii de la CSU de trei ori pe podium la Linz
Scrimerii de la CSU de trei ori pe podium la Linz

Spadasinii pe podium!

24.03.2015
Spadasinii pe podium!
Spadasinii pe podium!

Raluca Sbircia si Diana Ionele pe podium la Sofia!

16.03.2015
Raluca Sbircia si Diana Ionele pe podium la Sofia!
Raluca Sbircia si Diana Ionele pe podium la Sofia!

Memorialul `Emil Pessi`

15.03.2015
Memorialul `Emil Pessi`
Memorialul `Emil Pessi`

Doua medalii de bronz la turneul international de lupte ,,Petko Siracov & Ivan Iliev”

09.03.2015
Doua medalii de bronz la turneul international de lupte ,,Petko Siracov & Ivan Iliev”
Doua medalii de bronz la turneul international de lupte ,,Petko Siracov & Ivan Iliev”

28 de medalii la

08.03.2015
28 de medalii la
28 de medalii la

Persu si Pirvuleasa locul 5 la Europenele de juniori la spada

05.03.2015
Persu si Pirvuleasa locul 5 la Europenele de juniori la spada
Persu si Pirvuleasa locul 5 la Europenele de juniori la spada

CN individual de judo pentru tineret (under 23 de ani)

02.03.2015
CN individual de judo pentru tineret (under 23 de ani)
CN individual de judo pentru tineret (under 23 de ani)

Campionatul national de karate!

02.03.2015
Campionatul national de karate!
Campionatul national de karate!

,,Open Cup of Poland’’!

22.02.2015
,,Open Cup of Poland’’!
,,Open Cup of Poland’’!

Campionatul de seniori la lupte!

16.02.2015
Campionatul de seniori la lupte!
Campionatul de seniori la lupte!

CS Universitatea, locul doi în clasamentul pe medalii la judo

09.02.2015
CS Universitatea, locul doi în clasamentul pe medalii la judo
CS Universitatea, locul doi în clasamentul pe medalii la judo

8 medalii de aur si 5 de argint la Capionatele Nationale de Orientare-Schi

05.02.2015
8 medalii de aur si 5 de argint la Capionatele Nationale de Orientare-Schi

Campionatul National individual de judo

04.02.2015
Campionatul National individual de judo
Campionatul National individual de judo

3 medalii de aur la CAMPIONATELE NATIONALE DE ORIENTARE-SCHI

31.01.2015
3 medalii de aur la CAMPIONATELE NATIONALE DE ORIENTARE-SCHI

CAMPIONATELE NATIONALE DE ORIENTARE-SCHI

30.01.2015
CAMPIONATELE NATIONALE DE ORIENTARE-SCHI

Spadasinii de la CSU participa la Cupa mondiala si la Cupa Europei din Germania

20.01.2015
Spadasinii de la CSU participa la Cupa mondiala si la Cupa Europei din Germania
Spadasinii de la CSU participa la Cupa mondiala si la Cupa Europei din Germania

,,Cupa Bulgariei la schi-orientare"

13.01.2015
,,Cupa Bulgariei la schi-orientare

Cadouri de Craciun!

17.12.2014
Cadouri de Craciun!
Cadouri de Craciun!

Moş Crăciun a ajuns la LPS „Petrache Trişcu“

17.12.2014
Moş Crăciun a ajuns la LPS „Petrache Trişcu“
Moş Crăciun a ajuns la LPS „Petrache Trişcu“

SPADASINII AU TRAS IN AUSTRIA!

08.12.2014
SPADASINII AU TRAS IN AUSTRIA!
SPADASINII AU TRAS IN AUSTRIA!

Dorian Pirvan invingator la Salonic!

02.12.2014
Dorian Pirvan invingator la Salonic!
Dorian Pirvan invingator la Salonic!

Plop Ion a primit si distinctia de cel mai bun luptator !

17.11.2014
Plop Ion a primit si distinctia de cel mai bun luptator !
Plop Ion a primit si distinctia de cel mai bun luptator !

Turneul international de scrima ALFREDO BACHELLI TROPHY-2014

08.11.2014
Turneul international de scrima ALFREDO BACHELLI TROPHY-2014
Turneul international de scrima ALFREDO BACHELLI TROPHY-2014

Conferinta de presa-Scrima

05.11.2014
Conferinta de presa-Scrima
Conferinta de presa-Scrima

CONFERINTA DE PRESA -Turneul ALFREDO BACHELLI TROPHY-2014

01.11.2014
CONFERINTA DE PRESA -Turneul ALFREDO BACHELLI TROPHY-2014
CONFERINTA DE PRESA -Turneul ALFREDO BACHELLI TROPHY-2014

Liviu Dragomir a cistigat Beograd Trophy!

12.10.2014
Liviu Dragomir a cistigat Beograd Trophy!
Liviu Dragomir a cistigat Beograd Trophy!

Etapa handbal masculin

09.10.2014
Etapa handbal masculin
Etapa handbal masculin

Alin Mitrica a castigat Cupa Farul!

06.10.2014
Alin Mitrica a castigat Cupa Farul!
Alin Mitrica a castigat Cupa Farul!

Scrimerii de la CSU pe podium la Cupa Romaniei

06.10.2014
Scrimerii de la CSU pe podium la Cupa Romaniei
Scrimerii de la CSU pe podium la Cupa Romaniei

Locul III la spada!

05.10.2014
Locul III la spada!
Locul III la spada!

8 medalii de aur, una de argint si una de bronz pentru CSU Craiova la Capionatele Nationale de Orientare

24.09.2014
8 medalii de aur, una de argint si una de bronz pentru CSU Craiova la Capionatele Nationale de Orientare

Florentin Mînzală campion

22.09.2014
Florentin Mînzală campion
Florentin Mînzală campion

Cupa En garde-UNEFS.

08.09.2014
Cupa En garde-UNEFS.
Cupa En garde-UNEFS.

Alexandra Ionica Cirstea, locul doi in Germania

03.09.2014
Alexandra Ionica Cirstea, locul doi in Germania
Alexandra Ionica Cirstea, locul doi in Germania

CSU Craiova: 4 medalii de aur si 5 de argint la Capionatul Sud Est European de Orientare

02.09.2014
CSU Craiova: 4 medalii de aur si 5 de argint la Capionatul Sud Est European de Orientare

Gheorghe Bodisteanu a castigat medalia de aur la lupte pe plaje!

01.09.2014
Gheorghe Bodisteanu a castigat medalia de aur la lupte pe plaje!
Gheorghe Bodisteanu a castigat medalia de aur la lupte pe plaje!

Orientare: Aur si argint pentru CSU Craiova la Campionatul Sud Est European

28.08.2014
Orientare: Aur si argint pentru CSU Craiova la Campionatul Sud Est European
Orientare: Aur si argint pentru CSU Craiova la Campionatul Sud Est European

Orientare: CSU Craiova pe primul loc la Danube Cup

27.08.2014
Orientare: CSU Craiova pe primul loc la Danube Cup
Orientare: CSU Craiova pe primul loc la Danube Cup

Sportivul de la CSU Craiova, Ionut Zinca isi pastreaza suprematia - aur la CN de Alergare Montana

26.08.2014
Sportivul de la CSU Craiova, Ionut Zinca isi pastreaza suprematia - aur la CN de Alergare Montana
Sportivul de la CSU Craiova, Ionut Zinca isi pastreaza suprematia - aur la CN de Alergare Montana

Campionatul mondial de lupte juniori

12.08.2014
Campionatul mondial de lupte juniori
Campionatul mondial de lupte juniori

ORIENTARE:8 medalii de aur, 3 de argint si doua de bronz obtinute in Serbia

21.07.2014
ORIENTARE:8 medalii de aur, 3 de argint si doua de bronz obtinute in Serbia
ORIENTARE:8 medalii de aur, 3 de argint si doua de bronz obtinute in Serbia

Atletism si Orientare. Rezultate bune la nivel de seniori

20.07.2014
Atletism si Orientare. Rezultate bune la nivel de seniori
Atletism si Orientare. Rezultate bune la nivel de seniori

Orientare:Cupa Romaniei la senioare a fost castigata de Andra Anghel

20.07.2014
Orientare:Cupa Romaniei la senioare a fost castigata de Andra Anghel
Orientare:Cupa Romaniei la senioare a fost castigata de Andra Anghel

Trei medalii la Campionatul Balcanic!

08.07.2014
Trei medalii la Campionatul Balcanic!
Trei medalii la Campionatul Balcanic!

2 medalii la turneul internațional de lupte pentru seniori!

28.06.2014
2 medalii la turneul internațional de lupte pentru seniori!
2 medalii la turneul internațional de lupte pentru seniori!

Medalia de bronz la Campionatul European

17.06.2014
Medalia de bronz la Campionatul European
Medalia de bronz la Campionatul European

ORIENTARE: CSU Craiova campioana nationa la stafeta atat la senioare cat si la seniori

17.06.2014
ORIENTARE: CSU Craiova campioana nationa la stafeta atat la senioare cat si la seniori
ORIENTARE: CSU Craiova campioana nationa la stafeta atat la senioare cat si la seniori

Campionatul Balcanic la judo

16.06.2014
Campionatul Balcanic la judo
Campionatul Balcanic la judo

Trei titluri balcanice pentru scrimerii de la CSU

10.06.2014
Trei titluri balcanice pentru scrimerii de la CSU
Trei titluri balcanice pentru scrimerii de la CSU

Doaga campioana!

09.06.2014
Doaga campioana!
Doaga campioana!

Spadasinele de la CSU Craiova au ocupat tot podiumul la Skoplje!

02.06.2014
Spadasinele de la CSU Craiova au ocupat tot podiumul la Skoplje!
Spadasinele de la CSU Craiova au ocupat tot podiumul la Skoplje!

Moise Ionut la primul titlu de campion national la lupte seniori, atat pentru el cat si pentru Craiova

01.06.2014
Moise Ionut la primul titlu de campion national la lupte seniori, atat pentru el cat si pentru Craiova
Moise Ionut la primul titlu de campion national la lupte seniori, atat pentru el cat si pentru Craiova

Spadasinii de la CSU au dominat Campionatul national de seniori!

30.05.2014
Spadasinii de la CSU au dominat Campionatul national de seniori!
Spadasinii de la CSU au dominat Campionatul national de seniori!

Cupa Universitatii Craiova la Orientare

26.05.2014
Cupa Universitatii Craiova la Orientare
Cupa Universitatii Craiova la Orientare

Spadasinii de la CSU pe podium in Polonia

20.05.2014
Spadasinii de la CSU pe podium in Polonia
Spadasinii de la CSU pe podium in Polonia

Etapa handbal masculin divizia A, 16.05.2014

12.05.2014
Etapa handbal masculin divizia A, 16.05.2014
Etapa handbal masculin divizia A, 16.05.2014

Raluca Sbircia-bronz la .C.N. de seniori

10.05.2014
Raluca Sbircia-bronz la .C.N. de seniori
Raluca Sbircia-bronz la .C.N. de seniori

Patru medalii la lupte

28.04.2014
Patru medalii la lupte
Patru medalii la lupte

Medalia de aur la lupte

13.04.2014
Medalia de aur la lupte
Medalia de aur la lupte

Sportivii de la CSU Craiova pe podium la Campionatul național de judo U21 juniori

13.04.2014
Sportivii de la CSU Craiova pe podium la Campionatul național de judo U21 juniori
Sportivii de la CSU Craiova pe podium la Campionatul național de judo U21 juniori

Ionut Trandafirescu pe primul loc la Salonic

08.04.2014
Ionut Trandafirescu pe primul loc la Salonic
Ionut Trandafirescu pe primul loc la Salonic

Campionatul European de seniori din Filanda

06.04.2014
Campionatul European de seniori din Filanda
Campionatul European de seniori din Filanda

ALIN MITRICA INVINGATOR LA LINZ!

01.04.2014
ALIN MITRICA INVINGATOR LA LINZ!
ALIN MITRICA INVINGATOR LA LINZ!

Turneul International de lupte juniori "Petko Sirakov - Ivan Iliev"

24.03.2014
Turneul International de lupte juniori
Turneul International de lupte juniori "Petko Sirakov - Ivan Iliev"

Etapa handbal masculin divizia A

12.03.2014
Etapa handbal masculin divizia A
Etapa handbal masculin divizia A

Campionatul National de JUDO U 23, tineret

09.03.2014
Campionatul National de JUDO U 23, tineret
Campionatul National de JUDO U 23, tineret

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN 2014

04.03.2014
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN 2014
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN 2014

Campionatul national de judo U18

03.03.2014
Campionatul national de judo U18
Campionatul national de judo U18

Turneul International de lupte " Dan Kolov si Nikola Petrov"

25.02.2014
Turneul International de lupte
Turneul International de lupte " Dan Kolov si Nikola Petrov"

Etapa handbal masculin,16.02.2014

13.02.2014
Etapa handbal masculin,16.02.2014
Etapa handbal masculin,16.02.2014

CAMPIONATUL NATIONAL SALA ATLETISM – ET. 1

27.01.2014
CAMPIONATUL NATIONAL SALA ATLETISM – ET. 1
CAMPIONATUL NATIONAL SALA ATLETISM – ET. 1

CONDUCEREA CSU CRAIOVA VA UREAZA LA MULTI ANI!

31.12.2013
CONDUCEREA CSU CRAIOVA VA UREAZA LA MULTI ANI!
CONDUCEREA CSU CRAIOVA VA UREAZA LA MULTI ANI !

Handbal Masculin Divizia A

08.12.2013
Handbal Masculin Divizia A
Handbal Masculin Divizia A

Intalnirea de lucru a directorilor cluburilor sportive universitare

02.12.2013
Intalnirea de lucru a directorilor cluburilor sportive universitare
Intalnirea de lucru a directorilor cluburilor sportive universitare

2 medalii de bronz!

18.11.2013
2 medalii de bronz!
2 medalii de bronz!

O alta zi de doliu!

25.09.2013
O alta zi de doliu!
O alta zi de doliu!

CUPA MUSASHI-KARATE INTERSTILURI

11.09.2013
CUPA MUSASHI-KARATE INTERSTILURI
CUPA MUSASHI-KARATE INTERSTILURI

I-am invins si pe turci...la Orientare. Am adaugat in palmares alte 12 medalii de aur.

11.09.2013
I-am invins si pe turci...la Orientare. Am adaugat in palmares alte 12 medalii de aur.
I-am invins si pe turci...la Orientare. Am adaugat in palmares alte 12 medalii de aur.

65 de ani!

06.09.2013
65 de ani!
65 de ani!

Orientare:16 medalii obtinute in ziua de aniversare a clubului

06.09.2013
Orientare:16 medalii obtinute in ziua de aniversare a clubului
Orientare:16 medalii obtinute in ziua de aniversare a clubului

Campionatele Mondiale de Lupte Juniori"

19.08.2013
Campionatele Mondiale de Lupte Juniori
Campionatele Mondiale de Lupte Juniori"

Saptamana de vis pentru sectia de Orientare

11.08.2013
Saptamana de vis pentru sectia de Orientare
Saptamana de vis pentru sectia de Orientare

Finala Campionatului National de Lupte Seniori

29.07.2013
Finala Campionatului National de Lupte Seniori
Finala Campionatului National de Lupte Seniori

Finalele campionatului național de atletism pentru seniori și tineret.

26.07.2013
Finalele campionatului național de atletism pentru seniori și tineret.
Finalele campionatului național de atletism pentru seniori și tineret.

Campionatul National et. 3- S,T si J1

22.07.2013
 Campionatul National et. 3- S,T si J1
Campionatul National et. 3- S,T si J1

CS Universitatea Craiova-Fotbal

15.07.2013
CS Universitatea Craiova-Fotbal
CS Universitatea Craiova-Fotbal

Turneul International de seniori " Ion Cornianu"

15.07.2013
Turneul International de seniori
Turneul International de seniori " Ion Cornianu"

Roxana Ene, 4 medalii de aur

11.07.2013
Roxana Ene, 4 medalii de aur
Roxana Ene, 4 medalii de aur

Rezultate-Competitii atletism

11.07.2013
Rezultate-Competitii atletism
Rezultate-Competitii atletism

CAMPIONATUL NATIONAL SENIORI,TINERET,J1 ET 2

01.07.2013
CAMPIONATUL NATIONAL SENIORI,TINERET,J1 ET 2
CAMPIONATUL NATIONAL SENIORI,TINERET,J1 ET 2

Tenis de masa

23.06.2013
Tenis de masa
Tenis de masa

3 medalii pentru sportivii de la CSU Craiova.

10.06.2013
3 medalii pentru sportivii de la CSU Craiova.
3 medalii pentru sportivii de la CSU Craiova.

Finala mica a Superligii la tenis de masa

10.06.2013
Finala mica a Superligii la tenis de masa
Finala mica a Superligii la tenis de masa

Locul III la lupte!

27.05.2013
Locul III la lupte!
Locul III la lupte!

Campionatele Balcanice U18, U21 la judo

20.05.2013
Campionatele Balcanice U18, U21 la judo
Campionatele Balcanice U18, U21 la judo

Campionatul National de lupte juniori

29.04.2013
Campionatul National de lupte juniori
Campionatul National de lupte juniori

Finală campionat national la judo, U21, juniori

14.04.2013
Finală campionat national la judo, U21, juniori
Finală campionat national la judo, U21, juniori

Medalia de aur

08.04.2013
Medalia de aur
Medalia de aur

Rezullate Karate

25.03.2013
Rezullate Karate
Rezullate Karate

Rezultate Karate!

13.03.2013
Rezultate Karate!
Rezultate Karate!

Ganea Alexandra medaliata cu bronz!

11.03.2013
Ganea Alexandra medaliata cu bronz!
Ganea Alexandra medaliata cu bronz!

Medalia de aur si de argint!

01.03.2013
Medalia de aur si de argint!
Medalia de aur si de argint!

Stiri atletism

25.02.2013
 Stiri atletism
Stiri atletism

O medalie de argint si una de bronz!

11.02.2013
O medalie de argint si una de bronz!
O medalie de argint si una de bronz!

Daruri pentru cei mici!

19.12.2012
Daruri pentru cei mici!
Daruri pentru cei mici!

DIVIZIA

05.12.2012
DIVIZIA
DIVIZIA

Triumfatori la lupte!

26.11.2012
Triumfatori la lupte!
Triumfatori la lupte!

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF

19.11.2012
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF

Pe podium la lupte!

18.11.2012
Pe podium la lupte!
Pe podium la lupte!

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN PENTRU COPII

23.10.2012
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN PENTRU COPII
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN PENTRU COPII

Etapa handbal

23.10.2012
Etapa handbal
Etapa handbal

Etapa handbal

17.10.2012
Etapa handbal
Etapa handbal

Etapa handbal

15.10.2012
 Etapa handbal
Etapa handbal

Stiri Karate

11.10.2012
Stiri Karate
Stiri Karate

Etapa a II-a la handbal

28.09.2012
Etapa a II-a la handbal
Etapa a II-a la handbal

Badmintonul pe podium

26.09.2012
Badmintonul pe podium
Badmintonul pe podium

Etapa I-a

24.09.2012
Etapa I-a
Etapa I-a

Luminita Achim pe podium

17.09.2012
 Luminita Achim pe podium
Luminita Achim pe podium

Bidă Mihai-Eugen locul I la categoria juniori16 ani

03.08.2012
Bidă Mihai-Eugen locul I la categoria juniori16 ani
Bidă Mihai-Eugen locul I la categoria juniori16 ani

Locul III la Balcaniada de judo cadeti/juniori

28.07.2012
Locul III la Balcaniada de judo cadeti/juniori
Locul III la Balcaniada de judo cadeti/juniori

Campionatul European de Cadeti la lupte libere

20.07.2012
Campionatul European de Cadeti la lupte libere
Campionatul European de Cadeti la lupte libere

Locul I la „CUPA DROBETA”

02.07.2012
Locul I la „CUPA DROBETA”
Locul I la „CUPA DROBETA”

Campionatul European de Juniori la lupte

23.06.2012
Campionatul European de Juniori la lupte
Campionatul European de Juniori la lupte

Campionatul National de Tineret Stadionul DINAMO 15-16.06.2012

18.06.2012
Campionatul National de Tineret Stadionul DINAMO 15-16.06.2012
Campionatul National de Tineret Stadionul DINAMO 15-16.06.2012

Medalia de aur!

18.06.2012
Medalia de aur!
Medalia de aur!

Internationale de atletism

13.06.2012
 Internationale de atletism
Internationale de atletism

Stiri lupte

12.06.2012
Stiri lupte
Stiri lupte

Locul I la Campionatul Balcanic de judo

08.06.2012
Locul I la Campionatul Balcanic de judo
Locul I la Campionatul Balcanic de judo

Campionatul Balcanic de Badminton - Onesti juniori U19

05.06.2012
Campionatul Balcanic de Badminton - Onesti juniori U19
Campionatul Balcanic de Badminton - Onesti juniori U19

18 medalii la Karate: 5 AUR,10 ARGINT, 10 BRONZ

05.06.2012
18 medalii la Karate: 5 AUR,10 ARGINT, 10 BRONZ
18 medalii la Karate: 5 AUR,10 ARGINT, 10 BRONZ

CUPA HUGELLAND-SCHOCKLLAND KARATE 2012

04.06.2012
CUPA HUGELLAND-SCHOCKLLAND KARATE 2012
CUPA HUGELLAND-SCHOCKLLAND KARATE 2012

Rezultate lupte

04.06.2012
Rezultate lupte
Rezultate lupte

Grand prix S,T si J1

30.05.2012
Grand prix S,T si J1
Grand prix S,T si J1

Campionatul national la judo, U15

28.05.2012
Campionatul national la judo, U15
Campionatul national la judo, U15

Rezultate Polonia lupte

28.05.2012
Rezultate Polonia lupte
Rezultate Polonia lupte

“Cupa Nordului’’

21.05.2012
“Cupa Nordului’’
“Cupa Nordului’’

Vicecampioni nationali la badminton!

21.05.2012
Vicecampioni nationali la badminton!
Vicecampioni nationali la badminton!

Medalia de bronz la badminton.

15.05.2012
Medalia de bronz la badminton.
Medalia de bronz la badminton.

Manzala Florentin a obtinut medalia de argint

13.05.2012
Manzala Florentin a obtinut medalia de argint
Manzala Florentin a obtinut medalia de argint

Memorial “OCTAVIAN BOBO ENESCU” ed. a V-a la atletism.

09.05.2012
 Memorial “OCTAVIAN BOBO ENESCU” ed. a V-a la atletism.
Memorial “OCTAVIAN BOBO ENESCU” ed. a V-a la atletism.

Bida Mihai Eugen pe podium!

09.05.2012
Bida Mihai Eugen pe podium!
Bida Mihai Eugen pe podium!

Sarbatori fericite!

04.05.2012
Sarbatori fericite!
Sarbatori fericite!

Turneu International U17 , Bucuresti 21-22.04.2012

24.04.2012
Turneu International U17 , Bucuresti 21-22.04.2012
Turneu International U17 , Bucuresti 21-22.04.2012

Rezultate handbal

23.04.2012
Rezultate handbal
Rezultate handbal

Doua medalii la lupte

13.04.2012
Doua medalii la lupte
Doua medalii la lupte

CAMPIONATUL NATIONAL WKF INTERSTILURI PENTRU SENIORI

10.04.2012
CAMPIONATUL NATIONAL WKF INTERSTILURI PENTRU SENIORI
CAMPIONATUL NATIONAL WKF INTERSTILURI PENTRU SENIORI

Stiri handbal

09.04.2012
Stiri handbal
Stiri handbal

HANDBAL MASCULIN

05.04.2012
HANDBAL MASCULIN
HANDBAL MASCULIN

Handbal masculin Divizia A , 01.04.2012

02.04.2012
Handbal masculin Divizia A , 01.04.2012
Handbal masculin Divizia A , 01.04.2012

Etapa handbal

31.03.2012
Etapa handbal
Etapa handbal

CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN

28.03.2012
CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN
CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN

Etapa a XV-a la handbal masculin divizia A

28.03.2012
Etapa a XV-a la handbal masculin divizia A
Etapa a XV-a la handbal masculin divizia A

Finala pe tara U 20 la judo

25.03.2012
Finala pe tara U 20 la judo
Finala pe tara U 20 la judo

Handbal masculin Divizia A, seria B

25.03.2012
Handbal masculin Divizia A, seria B
Handbal masculin Divizia A, seria B

Etapa handbal masculin, divizia A.

20.03.2012
Etapa handbal masculin, divizia A.
Etapa handbal masculin, divizia A.

Campionatul National Cros S,T,J1,J2,J3,C1,C2 si C3 Baile Felix 17.03.2012

19.03.2012
Campionatul National Cros S,T,J1,J2,J3,C1,C2 si C3 Baile Felix 17.03.2012
Campionatul National Cros S,T,J1,J2,J3,C1,C2 si C3 Baile Felix 17.03.2012

Duminica 18.03.2012 , etapa XVIII a C.N. Divizia A la handbal masculin

19.03.2012
Duminica 18.03.2012 , etapa XVIII a C.N. Divizia A la handbal masculin
Duminica 18.03.2012 , etapa XVIII a C.N. Divizia A la handbal masculin

Stiri lupte

19.03.2012
Stiri lupte
Stiri lupte

Stiri tenis

12.03.2012
Stiri tenis
Stiri tenis

Cea mai buna performanta din lume pe 2013, pentru categoria de varsta 55-59 ani.

11.03.2012
Cea mai buna performanta din lume pe 2013, pentru categoria de varsta 55-59 ani.
Cea mai buna performanta din lume pe 2013, pentru categoria de varsta 55-59 ani.

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN

06.03.2012
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN

Tenis de masa

02.03.2012
Tenis de masa
Tenis de masa

Handbal masculin Divizia A, etapa a XVI-a

29.02.2012
Handbal masculin Divizia A, etapa a XVI-a
Handbal masculin Divizia A, etapa a XVI-a

Campionat naţional de seniori şi tineret în sală

27.02.2012
 Campionat naţional de seniori şi tineret în sală
Campionat naţional de seniori şi tineret în sală

Doua medalii la judo

27.02.2012
Doua medalii la judo
Doua medalii la judo

Medalia de argint la 1500m!

20.02.2012
 Medalia de argint la 1500m!
Medalia de argint la 1500m!

Rezultate lupte

13.02.2012
Rezultate lupte
Rezultate lupte

Grand Prix et.1 - S,T si J1

30.01.2012
Grand Prix et.1 - S,T si J1
Grand Prix et.1 - S,T si J1

Un nou record la 1500m!

26.01.2012
 Un nou record la 1500m!
Un nou record la 1500m!

Medaliata cu argint la CE de cros

16.12.2011
 Medaliata cu argint la CE de cros
Medaliata cu argint la CE de cros

Cadouri pentru cei mici!

15.12.2011
Cadouri pentru cei mici!
Cadouri pentru cei mici!

5 medalii la karate!

01.12.2011
5 medalii la karate!
5 medalii la karate!

Campionatul de veterani la tenis de masa

28.11.2011
Campionatul de veterani la tenis de masa
Campionatul de veterani la tenis de masa

Rezultate de exceptie la lupte!

28.11.2011
Rezultate de exceptie la lupte!
Rezultate de exceptie la lupte!

Manzala Madalin medaliat cu argint

21.11.2011
Manzala Madalin medaliat cu argint
Manzala Madalin medaliat cu argint

Turneu de tenis

16.11.2011
Turneu de tenis
Turneu de tenis

Stiri

08.11.2011
Stiri
Stiri

Medalia de argint la campionatul balcanic

29.10.2011
Medalia de argint la campionatul balcanic
Medalia de argint la campionatul balcanic

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE PENTRU COPII SI TINERET

25.10.2011
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE PENTRU COPII SI TINERET
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE PENTRU COPII SI TINERET

Badmintonul pe podium

11.10.2011
Badmintonul pe podium
Badmintonul pe podium

Medalia de bronz!

02.10.2011
Medalia de bronz!
Medalia de bronz!

Stiri

27.09.2011
Stiri
Stiri

Stiri tenis

25.09.2011
Stiri tenis
Stiri tenis

Locul II la turneul de pregătire de handbal de la Sighisoara.

10.09.2011
Locul II la turneul de pregătire de handbal de la Sighisoara.
Locul II la turneul de pregătire de handbal de la Sighisoara.

"75 ani ai Handbalului Romanesc"

25.07.2011
"75 ani ai Handbalului Romanesc"

Badminton

24.07.2011
Badminton
Badminton

Stiri atletism

12.07.2011
Stiri atletism
Stiri atletism

Medalia de bronz la campionatele balcanice

10.07.2011
Medalia de bronz la campionatele balcanice
Medalia de bronz la campionatele balcanice

Medalia de bronz la lupte

09.07.2011
Medalia de bronz la lupte
Medalia de bronz la lupte

Judo

06.07.2011
Judo
Judo

Dinca pe podium

03.07.2011
Dinca pe podium
Dinca pe podium

Medalia de bronz la campionatele balcanice U15

03.07.2011
Medalia de bronz la campionatele balcanice U15
Medalia de bronz la campionatele balcanice U15

Badminton

29.06.2011
Badminton
Badminton

Pe podium la Mangalia!

29.06.2011
Pe podium la Mangalia!
Pe podium la Mangalia!

Atletism

28.06.2011
Atletism
Atletism

Karate

28.06.2011
Karate
Karate

Campionatele Europene la lupte libere juniori

23.06.2011
Campionatele Europene la lupte libere juniori
Campionatele Europene la lupte libere juniori

Badminton

22.06.2011
Badminton
Badminton

Ene Roxana şi Achim Luminiţa campioane nationale.

20.06.2011
Ene Roxana şi Achim Luminiţa campioane nationale.
Ene Roxana şi Achim Luminiţa campioane nationale.

Turnee tenis

10.06.2011
Turnee tenis
Turnee tenis

Campionatele internationale de atletism a 56-a editie

06.06.2011
Campionatele internationale de atletism a 56-a editie
Campionatele internationale de atletism a 56-a editie

CUPA ROMANIEI LA KARATE-04.06.2011

05.06.2011
CUPA ROMANIEI LA KARATE-04.06.2011
CUPA ROMANIEI LA KARATE-04.06.2011

Medalia de argint si de bronz la campionatul mondial

05.06.2011
Medalia de argint si de bronz la campionatul mondial
Medalia de argint si de bronz la campionatul mondial

Conferinta de presa

05.06.2011
Conferinta de presa
Conferinta de presa

Popa Adnana Campioana Europeana

30.05.2011
Popa Adnana Campioana Europeana
Popa Adnana Campioana Europeana

Stiri

25.05.2011
Stiri
Stiri

Campionatul National de juniori la tenis de masa

23.05.2011
Campionatul National de juniori la tenis de masa
Campionatul National de juniori la tenis de masa

Medaliati la lupte!

23.05.2011
Medaliati la lupte!
Medaliati la lupte!

Ultima etapa din superliga natională la tenis de masa

04.05.2011
Ultima etapa din superliga natională la tenis de masa
Ultima etapa din superliga natională la tenis de masa

Badmintonul pe podium

03.05.2011
Badmintonul pe podium
Badmintonul pe podium

Campionatul Naţional Individual U20 la judo

20.04.2011
Campionatul Naţional Individual U20 la judo
Campionatul Naţional Individual U20 la judo

Cupa SAISHIN Interstiluri

20.04.2011
Cupa SAISHIN Interstiluri
Cupa SAISHIN Interstiluri

Urari de Paste!

19.04.2011
Urari de Paste!
Urari de Paste!

Campionatul National de seniori la lupte

18.04.2011
Campionatul National de seniori la lupte
Campionatul National de seniori la lupte

Ica Eduard medaliat

12.04.2011
Ica Eduard medaliat
Ica Eduard medaliat

Stiri badminton

23.03.2011
Stiri badminton
Stiri badminton

Stiri

15.03.2011
Stiri
Stiri

Stiri handbal masculin divizia A, seria C

06.03.2011
Stiri handbal masculin divizia A, seria C
Stiri handbal masculin divizia A, seria C

Etapa XII sambata 26.02.2011

27.02.2011
Etapa XII sambata 26.02.2011
Etapa XII sambata 26.02.2011

Handbal masculin, divizia A, seria C

25.02.2011
Handbal masculin, divizia A, seria C
Handbal masculin, divizia A, seria C

Meci in superliga

18.02.2011
Meci in superliga
Meci in superliga

Scurte stiri

15.02.2011
Scurte stiri
Scurte stiri

2 medalii de aur si una de bronz la Grand Prix juniori 2

12.02.2011
2 medalii de aur si una de bronz la Grand Prix juniori 2
2 medalii de aur si una de bronz la Grand Prix juniori 2

Pierdevara si Doaga in top

09.02.2011
Pierdevara si Doaga in top
Pierdevara si Doaga in top

Bida invingator!

09.02.2011
Bida invingator!
Bida invingator!

Stiri atletism

03.02.2011
Stiri atletism
Stiri atletism

MATEI CORNEL A OBTINUT MEDALIA DE ARGINT LA CAMPIONATUL NATIONAL DE SAH PRIN CORESPONDENTA

17.12.2010
MATEI CORNEL A OBTINUT MEDALIA DE ARGINT LA CAMPIONATUL NATIONAL DE SAH PRIN CORESPONDENTA
MATEI CORNEL A OBTINUT MEDALIA DE ARGINT LA CAMPIONATUL NATIONAL DE SAH PRIN CORESPONDENTA

Etapa a-IX-a, la handbal masculin divizia A, seria C, sambata 11.12.2010

12.12.2010
Etapa a-IX-a, la handbal masculin divizia A, seria C, sambata 11.12.2010
Etapa a-IX-a, la handbal masculin divizia A, seria C, sambata 11.12.2010

Campioni la lupte

29.11.2010
Campioni la lupte
Campioni la lupte

Stiri din sah

27.11.2010
Stiri din sah
Stiri din sah

Tenis de masa

27.11.2010
Tenis de masa
Tenis de masa

Etapa handbal masculin divizia A, seria C

24.11.2010
Etapa handbal masculin divizia A, seria C
Etapa handbal masculin divizia A, seria C

Badmintonul pe podium

15.11.2010
Badmintonul pe podium
Badmintonul pe podium

Dupa 15 ani campioni

15.11.2010
Dupa 15 ani campioni
Dupa 15 ani campioni

Finala Campionatului national la lupte juniori

09.11.2010
Finala Campionatului national la lupte juniori
Finala Campionatului national la lupte juniori

Stiri handbal masculin

29.10.2010
Stiri handbal masculin
Stiri handbal masculin

Etapa a-III-a la handbal masculin, divizia A

10.10.2010
Etapa a-III-a la handbal masculin, divizia A
Etapa a-III-a la handbal masculin, divizia A

Etapa a II-a la handbal masculin Divizia A, seria C

03.10.2010
Etapa a II-a la handbal masculin Divizia A, seria C
Etapa a II-a la handbal masculin Divizia A, seria C

Tenis Superliga

28.09.2010
Tenis Superliga
Tenis Superliga

Etapa I, handbal masculin, divizia A, seria C

26.09.2010
Etapa I, handbal masculin, divizia A, seria C
Etapa I, handbal masculin, divizia A, seria C

Bida medaliat cu bronz la CE de sah

16.08.2010
Bida medaliat cu bronz la CE de sah
Bida medaliat cu bronz la CE de sah

Uta dublu campion

31.07.2010
Uta dublu campion
Uta dublu campion

Stiri lupte

09.07.2010
Stiri lupte
Stiri lupte

Stiri handbal

18.06.2010
Stiri handbal
Stiri handbal

Campioni la lupte

15.06.2010
Campioni la lupte
Campioni la lupte

Turneu handbal

10.06.2010
Turneu handbal
Turneu handbal

Doua medalii la Internationale de atletism

07.06.2010
Doua medalii la Internationale de atletism
Doua medalii la Internationale de atletism

Finala Campionat national juniori I la lupte

07.06.2010
Finala Campionat national juniori I la lupte
Finala Campionat national juniori I la lupte

S-a ratat promovarea

30.05.2010
S-a ratat promovarea
S-a ratat promovarea

Primul meci al barajului de promovare

29.05.2010
Primul meci al barajului de promovare
Primul meci al barajului de promovare

Stiri lupte

28.05.2010
Stiri lupte
Stiri lupte

Grand Prix et. 1, seniori, tineret si juniori

26.05.2010
Grand Prix et. 1, seniori, tineret si juniori
Grand Prix et. 1, seniori, tineret si juniori

Jocuri de promovare in Liga Nationala Masculina editia 2010-2011

26.05.2010
Jocuri de promovare in Liga Nationala Masculina editia 2010-2011
Jocuri de promovare in Liga Nationala Masculina editia 2010-2011

BARAJ PENTRU PROMOVARE IN LIGA NATIONALA

25.05.2010
BARAJ PENTRU PROMOVARE IN LIGA NATIONALA
BARAJ PENTRU PROMOVARE IN LIGA NATIONALA

Stiri lupte

17.05.2010
Stiri lupte
Stiri lupte

Universitatea 2 in superliga

06.05.2010
Universitatea 2 in superliga
Universitatea 2 in superliga

Componenţii secţiei de tenis de masă au confirmat ramanarea in superliga

02.05.2010
Componenţii secţiei de tenis de masă au confirmat ramanarea in superliga
Componenţii secţiei de tenis de masă au confirmat ramanarea in superliga

Ştiri badminton

28.04.2010
Ştiri badminton
Ştiri badminton

Etapa a XXII-a la handbal masculin, divizia A, seria C

22.04.2010
Etapa a XXII-a la handbal masculin, divizia A, seria C
Etapa a XXII-a la handbal masculin, divizia A, seria C

Stiri badminton

19.04.2010
Stiri badminton
Stiri badminton

Etapa a XXII-a la handbal masculin, divizia A, seria C

19.04.2010
Etapa a XXII-a la handbal masculin, divizia A, seria C
Etapa a XXII-a la handbal masculin, divizia A, seria C

Tenis de masa -Universitatea 2

13.04.2010
Tenis de masa -Universitatea 2
Tenis de masa -Universitatea 2

La Izmail pe podium

13.04.2010
La Izmail pe podium
La Izmail pe podium

Luptatorii pe podium

01.04.2010
Luptatorii pe podium
Luptatorii pe podium

Al II -lea turneu din play-outul (locurile 5-8) superligii nationale

21.03.2010
Al II -lea turneu din play-outul (locurile 5-8) superligii nationale
Al II -lea turneu din play-outul (locurile 5-8) superligii nationale

Turneul International Petkov Sirakov and Ivan Iliev

19.03.2010
Turneul International Petkov Sirakov and Ivan Iliev
Turneul International Petkov Sirakov and Ivan Iliev

Tenisul pe podium

15.03.2010
Tenisul pe podium
Tenisul pe podium

Etapa a-XIX-a, handbal masculin divizia A, seria, C, duminica 14.03.2010

15.03.2010
Etapa a-XIX-a, handbal masculin divizia A, seria, C, duminica 14.03.2010
Etapa a-XIX-a, handbal masculin divizia A, seria, C, duminica 14.03.2010

Evolutie remarcabila a echipei de lupte

15.03.2010
Evolutie remarcabila a echipei de lupte
Evolutie remarcabila a echipei de lupte

Stiri din badminton

14.03.2010
Stiri din badminton
Stiri din badminton

Roxana Ene s-a intors din Moldova cu trei medalii de argint

10.03.2010
Roxana Ene s-a intors din Moldova cu trei medalii de argint
Roxana Ene s-a intors din Moldova cu trei medalii de argint

Rezultate Handbal

08.03.2010
Rezultate Handbal
Rezultate Handbal

Campionatul National de juniori pe echipe la lupte

07.03.2010
Campionatul National de juniori pe echipe la lupte
Campionatul National de juniori pe echipe la lupte

Campionatul National individual de tenis de masa

04.03.2010
Campionatul National individual de tenis de masa
Campionatul National individual de tenis de masa

Etapa handbal masculin

04.03.2010
Etapa handbal masculin
Etapa handbal masculin

Pierdevara medaliata cu bronz si argint

02.03.2010
Pierdevara medaliata cu bronz si argint
Pierdevara medaliata cu bronz si argint

Stiri tenis de masa

28.02.2010
Stiri tenis de masa
Stiri tenis de masa

Stiri handbal

14.02.2010
Stiri handbal
Stiri handbal

Etapa a XVI-a

11.02.2010
Etapa a XVI-a
Etapa a XVI-a

Stiri sah

10.02.2010
Stiri sah
Stiri sah

Turneul play-off

10.02.2010
Turneul play-off
Turneul play-off

Stiri lupte

09.02.2010
Stiri lupte
Stiri lupte

Etapa a XV-a

07.02.2010
Etapa a XV-a
Etapa a XV-a

Stiri handbal masculin

05.02.2010
Stiri handbal masculin
Stiri handbal masculin

Stiri din handbal

01.02.2010
Stiri din handbal
Stiri din handbal

Cupa

28.01.2010
Cupa
Cupa

Doaga pe podium

19.01.2010
Doaga pe podium
Doaga pe podium

Scurte stiri

14.01.2010
Scurte stiri
Scurte stiri

Medalia de bronz pe echipe la Campionatul European de cros

13.01.2010
Medalia de bronz pe echipe la Campionatul European de cros
Medalia de bronz pe echipe la Campionatul European de cros

Stiri din tenis de masa

01.01.2010
Stiri din tenis de masa
Stiri din tenis de masa

La multi ani!

22.12.2009
La multi ani!
La multi ani!

Tanasie Mircea vicecampion

01.12.2009
Tanasie Mircea vicecampion
Tanasie Mircea vicecampion

Etapa XII

30.11.2009
Etapa XII
Etapa XII

Etapa XI la handbal masculin, duminica 22.11.2009

24.11.2009
Etapa XI la handbal masculin, duminica 22.11.2009
Etapa XI la handbal masculin, duminica 22.11.2009

Stiri handbal

12.11.2009
Stiri handbal
Stiri handbal

Meci derby

08.11.2009
Meci derby
Meci derby

Daca vrei sa simti ce inseamna sa salvezi o viata!

06.11.2009
Daca vrei sa simti ce inseamna sa salvezi o viata!
Daca vrei sa simti ce inseamna sa salvezi o viata!

Etapa a VII-a la handbal masculin

25.10.2009
Etapa a VII-a la handbal masculin
Etapa a VII-a la handbal masculin

Badmintonul medaliat

20.10.2009
Badmintonul medaliat
Badmintonul medaliat

Trofeul Secuiana

19.10.2009
Trofeul Secuiana
Trofeul Secuiana

Stiri din badminton

15.10.2009
Stiri din badminton
Stiri din badminton

Medalia de bronz la tenis de masa

10.10.2009
Medalia de bronz la tenis de masa
Medalia de bronz la tenis de masa

Record Balcanic la atletism

09.10.2009
Record Balcanic la atletism
Record Balcanic la atletism

Stiri din handbal

08.10.2009
Stiri din handbal
Stiri din handbal

Rezultate tenis de masa

04.10.2009
Rezultate tenis de masa
Rezultate tenis de masa

Etapa a II-a la handbal masculin

28.09.2009
Etapa a II-a la handbal masculin
Etapa a II-a la handbal masculin

Camponatul National Superliga la tenis de masa

24.09.2009
Camponatul National Superliga la tenis de masa
Camponatul National Superliga la tenis de masa

Stiri din handbal

24.09.2009
Stiri din handbal
Stiri din handbal

Prima etapa la handbal masculin

13.09.2009
Prima etapa la handbal masculin
Prima etapa la handbal masculin

Pierdevara pe podium la Balcaniada

08.09.2009
Pierdevara pe podium la Balcaniada
Pierdevara pe podium la Balcaniada

Stiri din atletism

01.09.2009
Stiri din atletism
Stiri din atletism

Sahistul Bida Mihai a obtinut locul III

27.08.2009
Sahistul Bida Mihai a obtinut locul III
Sahistul Bida Mihai a obtinut locul III

Atleta Pierdevara Florina pe podium

19.08.2009
Atleta Pierdevara Florina pe podium
Atleta Pierdevara Florina pe podium

Doaga Ioana locul I la Jocurile Balcanice

10.08.2009
Doaga Ioana locul I la Jocurile Balcanice
Doaga Ioana locul I la Jocurile Balcanice

Stire din atletism

03.08.2009
Stire din atletism
Stire din atletism

Uta Sebastian campion national la lupte pe plaja

31.07.2009
Uta Sebastian campion national la lupte pe plaja
Uta Sebastian campion national la lupte pe plaja

Doaga Ioana care a obtinut 2 rezultate de exceptie

28.07.2009
Doaga Ioana care a obtinut 2 rezultate de exceptie
Doaga Ioana care a obtinut 2 rezultate de exceptie

Campionatul European de lupte libere si lupte feminin, destinat juniorilor II

14.07.2009
Campionatul European de lupte libere si lupte feminin, destinat juniorilor II
Campionatul European de lupte libere si lupte feminin, destinat juniorilor II

Stiri atletism

13.07.2009
Stiri atletism
Stiri atletism

Atleta Ioana Doaga, finalistă la 800 şi 1.500 metri

10.07.2009
Atleta Ioana Doaga, finalistă la 800 şi 1.500 metri
Atleta Ioana Doaga, finalistă la 800 şi 1.500 metri

Stiri lupte

10.07.2009
Stiri lupte
Stiri lupte

Doaga Ioana s-a calificat in finala de 1500m

09.07.2009
Doaga Ioana s-a calificat in finala de 1500m
Doaga Ioana s-a calificat in finala de 1500m

Stiri din atletism la nivel national si international

08.07.2009
Stiri din atletism la nivel national si international
Stiri din atletism la nivel national si international

Perseverenta atletului Ilie Marian la 43 de ani

07.07.2009
Perseverenta atletului Ilie Marian la 43 de ani
Perseverenta atletului Ilie Marian la 43 de ani

Campionatul Mondial de lupte juniori I din Ankara

05.07.2009
Campionatul Mondial de lupte juniori I din Ankara
Campionatul Mondial de lupte juniori I din Ankara