cs

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

Campionatul național de lupe pe plajă, U17,U20 si seniori.

16.06.2024
Campionatul național de lupe pe plajă, U17,U20 si seniori.

In perioada 10-16 iunie la Costinești a avut loc campionatul național de lupe pe plajă, U17,U20 si seniori.
Ne intoarvem acasă cu trei titluri de campioni. La u17, Boicea David, categoria 70 kg, iar la seniori, Alexandra Anghel ,categoria +70 kg și Razvan Kovacs, categoria 70 kg.
Am mai obtinut un loc 4 la u17 feminin prin Luiza Ghindaru.


Cupa României U17

25.05.2024
Cupa României U17

Azi s-a încheiat la Călărași Cupa României U17.
Rezultate obținute sunt foarte bune.
Boicea David, medalie de aur, categoria 65 kg.
Mihalcea Florin, medalie de aur, categoria 60 kg.
Ghindaru Luiza, medalie de argint, categoria 53 kg


CAMPIONATULUI EUROPEN DE KARATE SHITO-RYU, 17-19.05.2024, REGENSBURG - GERMANIAIA

20.05.2024
CAMPIONATULUI EUROPEN DE KARATE SHITO-RYU, 17-19.05.2024, REGENSBURG - GERMANIAIA

A X-a ediție a CAMPIONATULUI EUROPEN DE KARATE SHITO-RYU, 17-19.05.2024, REGENSBURG - GERMANIAIA:

24 țări perticipante și 735 sportivi; ROMÂNIA a participat cu 195 sportivi;

CSU CRAIOVAa participat cu 4 sportivi și 1 antrenor.

În a doua zi de concurs am obținut următoarele rezultate:

Gogoloși Mihaela: locul 1 - kumite echipe seniori, locul 2 - kumite ind. senioare - 60 kg, locul 2 - kumite ind. Open; Iordache Gabriel: locul 2 -
kumite ind. seniori - 80 kg; Gogoloși Bogdan locul 3 - kumite ind. seniori - 65 kg; Vasile Mădălina locul 3 - kumite ind. senioare - 53kg.


Campionatul Național pe Echipe

15.05.2024
Campionatul Național pe Echipe

Orientare - 3 medalii de aur și una de argint pentru CS Universitatea Craiova la Campionatul Național pe Echipe

Comuna Polovragi a fost gazda Campionatului Național pe Echipe, Etapa a III-a a Campionatului Național de Sprint Urban și a primei ediții a Cupei Polovragi, între 10-12 mai

346 de sportivi au participat la aceste evenimente sportive importante. Campionatul Național pe Echipe a inclus două etape: proba de medie distanță desfășurată vineri, 10 mai, și proba de lungă distanță desfășurată duminică, 12 mai. Clasamentul final a fost stabilit prin cumularea timpilor celor mai buni doi sportivi de la fiecare club participant.

Sâmbătă, 11 mai, a avut loc etapa a treia a Campionatului Național de Sprint Urban, concomitent cu prima ediție a Cupei Polovragi.

Rezultate pe categorii:

 • Juniorii I, tineret și seniori: Etapa de medie distanță a avut o lungime de 5,8 km aerian, cu 300 metri diferență de nivel și 19 posturi de control. Etapa de lungă distanță la seniori a avut o lungime de 10 km aerian, cu 500 metri diferență de nivel și 23 de posturi de control.
 • F18 și F21: Etapa de medie distanță a avut o lungime de 4,6 km aerian, cu 220 metri diferență de nivel și 17 posturi de control. Etapa de lungă distanță a avut o lungime de 6,4 km aerian, cu 270 metri diferență de nivel și 18 posturi de control.

Rezultate pentru CS Universitatea Craiova:

 • Locul I la F18: Alexia Tudorache și Victoria Nosenco
 • Locul I la M20: Lucas Tamaș și Mihai Mirea
 • Aur la senioare: Andra Anghel și Victoria Nosenco
 • Argint la senioare și seniori: Alexia Tudorache, Veronica Minoiu, Alexandru Blejdea și Mihai Țînțar

Cupa Polovragi (etapa a III-a, CN Sprint Urban)

 • Locul I senioare: Andra Anghel
 • Locul II seniori: George Minoiu
 • Locul I F18: Alexia Tudorache
 • Locul II F18: Victoria Nosenco

Sportivii de la CS Universitatea Craiova au demonstrat o performanță remarcabilă, aducând acasă trei medalii de aur și una de argint, confirmându-și astfel valoarea și determinarea în competițiile naționale.

 


ANUNȚ CONCURS

15.05.2024
ANUNȚ CONCURS

ROMANIA

Ministerul Educatiei

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

Str. Gh. Doja, nr.2 , tel//fax. 0251/597417; e-mail  csunivcraiova@yahoo.com

cod fiscal 7808985

 

 

ANUNȚ CONCURS

 

 

            Clubul Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, având numărul de identificare în Registrul sportiv DJ/A1/00222   /2001, CIF 7808985, reprezentat prin Director – Badea Pavel, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post contractual de conducere, cu normă întreagă, respective Contabil Sef I S (functia si gradul/treapta profesionala)

            Pentru ocuparea postului contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform H.G. nr. 1336/2024 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. Are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 1. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 3. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. Ȋndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 5. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra  securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. Nu executa o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat masura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. Nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15.05.2024 – Afișarea anunțului

16.05.2024 - 31.05.2024  pana la ora 1500 – Depunerea dosarelor de concurs

03.06.2024  - Selecția dosarelor de concurs

04.06.2024 – Afișarea rezultatelor  selecției dosarelor

05.06.2024 – Depunerea contestațiilor selecției dosarelor

06.06.2024 – Soluționarea contestațiilor  selecției dosarelor

07.06.2024 – Afișarea contestațiilor selecției dosarelor

10.06.2024 – Concurs Proba scrisă, ora 1000

11.06.2024 – Afișarea rezultatelor probei scrise

12.06.2024 – Depunerea contestațiilor probei scrise

13.06.2024 – Soluționarea contestațiilor probei scrise și afisarea

14.06.2024 – Proba Interviu,ora 1000

17.06.2024 – Afișarea rezultatului probei interviu

18.06.2024 - Depunerea contestațiilor probei interviu

19.06.2024 - Soluționarea contestațiilor  probei interviu 

25.06.2024 – Afișarea rezultatului final

 

Concursul se va desfăşura la CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et. 3.

            Înscrierile se pot face până la data de 31.05.2024 ora 1500, la Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 ,județuil Dolj, et. 3.

           

 

 

 

Conform prevederilor art. 35 din H.G. nr. 1336/2024 - Hotărare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificatul de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

            Copiile de pe acte se prezintă însotite de documentele originale pentru verificarea conformităţii (art. 35, alin. 4, H.G. 1336/2024).

            Conform art. 34 alin. (7) si (8) din H.G. 1336/2024, dosarele de concurs pot fi transmise de candidati prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid sau posta electronica. In aceasta situatie candidatii au obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele din dosar, in original, pentru certificarea acestora, pe tot parcusul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii probei scrise/practice dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

            Telefon informaţii suplimentare:  0251597417

            Detalii suplimentare privind concursul, atributiile postului, conditii specifice, bibliografia si tematica, etc. vor fi puse la dispozitie pe site-ul clubului https://www.csuniversitateacraiova.ro si la sediul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et.3.

 

 

 

 

Tematică

 

 1. Finanțarea instituțiilor publice. Cadrul general, principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice. Particularități ale finanțării instituțiilor de învățământ superior.
 2. Bugetul de venituri și cheltuieli la instituțiile publice. Principiile de bază ale elaborării și execuției bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului în instituțiile publice, Clasificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru instituțiile publice.
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice. Organizarea evidenței și raportarea angajamentelor bugetare si legale.
 4. Contabilitatea instituțiilor publice. Principiile de bază ale contabilității, particularități privind organizarea contabilității la instituții publice, reglementări contabile specifice.
 5. Modalități de organizare a activității financiar-contabile în instituțiile publice.
 6. Cunoștințe avansate privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) și Windows, Outlook, Internet.

 

Bibliografie

 

 

 1. Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar - preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind exercitarea controlului financiar - preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 6. Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea cotractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a   prevederilor  referitoare   la  atribuirea  contractelor  de   achizitie publica din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor pubIice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate In patrimonial institutiilor publice, cu modificarile-si-completarile ulterioare;
 9. Ordinul nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 704/20.10.2009.
 10. Legea nr.53/24.01.2003 - Codul Muncii (publicata in M.Of.nr.72/05.02.2003) completat de O.G. 65/2005, Lg.94/2007 si Lg. 49/2010.
 11. Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiei materiale si raspunderea in legatura cu gestionarea  defectuoasa  a bunurilor   si H.C.M. nr.2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 12. Legea nr.571/2003 privind Noul Cod Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
 13. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, HG 44/2004
 14. G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice.

                                                   

                                       

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa postului

CONTABIL SEF

 

n fișă a postului:

 • Numele şi prenumele : -
 • Specialitatea: Economist
 • Denumirea postului: Contabil șef
 • Decizia de numire: -
 • Încadrarea : Contabil șef

Cerințe:

 • studii: Superioare economice;
 • studii specifice postului: economice
 • vechime: 5 ani;
 • Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) : - engleza –intermediar
 • Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): cunostinte avansate de operare MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Dificultatea sarcinilor postului : Mare

Relații profesionale:

 • ierarhice de subordonare: Director, Consiliul de Administratie;
 • de colaborare: cu personalul Clubului Sportiv Universitatea Craiova;
 • funcționale: cu Ministerul Educației, Trezoreria Municipiului din Craiova, Institutul National de Statistica, Federatia Sportului Scolar și Universitar, instituții financiar bancare, salariații, și alte organisme ale statului.

Obligații generale:

 • obligația de a îndeplini sarcinile de serviciu;
 • obligația de a respecta disciplina muncii;
 • obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern si în contractul individual de munca;
 • obligația de fidelitate fata de angajator in executarea atribuțiilor de serviciu;
 • obligația de a respecta masurile de securitate si sănătate a muncii in unitate;
 • obligația de a respecta secretul de serviciu.

Cerințe pentru exercitare

 • Inteligență de nivel superior;
 • Atenție concentrată şi distributivă;
 • Inițiativă ;
 • Spirit organizatoric;
 • Echilibru emoțional;
 • Plăcerea pentru lucrul cu cifre;
 • Capacitate de a evalua şi a lua decizii;
 • Capacitate de a lucra cu oamenii;
 • Rezistență mare la stres;
 • Ușurință, claritate şi coerență în exprimare.

 

Aptitudini și deprinderi necesare

 • Gândire analitică şi sintetică;
 • Aptitudini de calcul;
 • Aptitudini de comunicare;
 • Planificare şi organizare a operațiilor şi activităților;
 • Acordare şi transmitere de informații.

 

   Atribuții

Atribuții principale:

 • organizează, îndruma, conduce, controlează si răspunde de desfășurarea in mod eficient a activității compartimentului de contabilitatea a Clubul Sportiv Universitatea din Craiova in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 

Atribuții specifice:

 

 • asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al clubului in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau regulamentul intern al compartimentului contabilitate.
 • organizeaza si coordoneaza contabilitatea operațiilor economice aferente patrimoniului clubului;
 • urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
 • organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 • Coordoneaza valorificarea rezultatelor primite de la comisiile de inventariere si înregistrarea acestora in evidența contabilă;
 • supervizeaza si coordoneaza implementarea procedurilor financiar – contabile;
 • supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
 • participa si coordoneaza întocmirea bilanţului contabil şi analiza acestuia;
 • efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, buget sau a executiei bugetare pe care o prezinta in Consiliul de Administratie;
 • răspunde la solicitările conducerii clubului in probleme care sunt de competenta compartimentului contabilitate;
 • participa la sustinerea si discutarea problemelor clubului în cadrul Consiliului de Adminstrație;
 • reprezinta Clubul Sportiv Universitatea din Craiova in cazurile incredintate de Ordonatorul de Credite prin delegare;
 • întocmește raspunsuri către organele de control, Ordonatorul Principal de Credite precum si alte organisme ale statului;
 • raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
 • raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora conform prevederilor legale;
 • raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul directiei pe care o coordoneaza;
 • coordoneaza si participă la elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
 • coordoneaza, urmărește si analizează execuția bugetară;
 • raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
 • are responsabilitate de a exercita atributii prevăzute de O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
 • Realizează și alte sarcini primite în conformitate cu prevederile legale în vigoare

 

Limite de competenţă:

 • răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor
 • răspunde de respectarea legalității
 • răspunde de respectarea normelor legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor
 • răspunde de exactitatea și corectitudinea datelor furnizate
 • responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este dată de atribuțiile de serviciu cuprinse în fișa postului

 

 

Semnătura titularului de luare la cunoștință:

 

…………………………………………………………

 

 

Director,                                                                                              

 

Data:

                   

Prezenta fișă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele clubului, iar al doilea exemplar fiind înmânat angajatului.

 

Am primit un exemplar

 

 


Campionatului Național de U23 desfășurat la Izvorani

12.05.2024
Campionatului Național de U23 desfășurat la Izvorani
În urma Campionatului Național de U23 desfășurat la Izvorani sportivii din Craiova se întorc cu 3 medalii :
🥇 Ușurelu Alexia -locul 1 categoria -78kg
🥉Cruceru Maria -locul 3 categoria -78kg
🥉Florescu Darius -locul 3 categoria -60kg
Felocitări sportivilor și antrenorului Voinea Mihai !

Cupa României U 20, Călărași 2024

14.04.2024
Cupa României U 20, Călărași 2024

Cupa României U 20, Călărași 2024.
100%Lei.
Doi lei, da buni😀
Deși nu au împlinit încă 17 ani Mihalcea Florin 61 kg domina clar categoria.
Boicea David câștigă și el fără mari probleme.
Felicitări băieți!


ANUNȚ CONCURS

11.04.2024
ANUNȚ CONCURS

ROMANIA

Ministerul Educatiei

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

Str. Gh. Doja, nr.2 , tel//fax. 0251/597417; e-mail  csunivcraiova@yahoo.com

cod fiscal 7808985

 

 

ANUNȚ CONCURS

 

 

            Clubul Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, având numărul de identificare în Registrul sportiv DJ/A1/00222   /2001, CIF 7808985, reprezentat prin Director – Badea Pavel, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post contractual vacante de conducere, cu normă întreagă, respective Contabil Sef I S(functia si gradul/treapta profesionala)

            Pentru ocuparea postului contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform H.G. nr. 1336/2024 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. Are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 1. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 3. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. Ȋndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 5. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra  securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. Nu executa o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat masura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. Nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 11.04.2024 – Afișarea anunțului
• 15.04.2024 - 08.05.2024 pana la ora 1500 – Depunerea dosarelor de concurs
• 10.05.2024 - Selecția dosarelor de concurs
• 13.05.2024 – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
• 14. 05.2024 – Depunerea contestațiilor selecției dosarelor
• 15. 05.2024 – Soluționarea contestațiilor selecției dosarelor
• 16. 05.2024 – Afișarea contestațiilor selecției dosarelor
• 10.06.2023 – Concurs Proba scrisă, ora 1000
• 11.06.2023 – Afișarea rezultatelor probei scrise
• 12.06.2023 – Depunerea contestațiilor probei scrise
• 13.06.2023 – Soluționarea contestațiilor probei scrise și afisarea
• 14.06.2023 – Proba Interviu,ora 1000
• 17.06.2023 – Afișarea rezultatului probei interviu
• 17.06.2023 - Depunerea contestațiilor probei interviu
• 18.06.2023 - Soluționarea contestațiilor probei interviu
• 18.06.2023 – Afișarea rezultatului final

Concursul se va desfăşura la CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et. 3.

            Înscrierile se pot face până la data de 08.05.2024 ora 1500, la Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 ,județuil Dolj, et. 3.

           

 

Conform prevederilor art. 35 din H.G. nr. 1336/2024 - Hotărare pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţelor eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificatul de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

            Copiile de pe acte se prezintă însotite de documentele originale pentru verificarea conformităţii (art. 35, alin. 4, H.G. 1336/2024).

            Conform art. 34 alin. (7) si (8) din H.G. 1336/2024, dosarele de concurs pot fi transmise de candidati prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid sau posta electronica. In aceasta situatie candidatii au obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele din dosar, in original, pentru certificarea acestora, pe tot parcusul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii probei scrise/practice dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

            Telefon informaţii suplimentare:  0251597417

            Detalii suplimentare privind concursul, atributiile postului, conditii specifice, bibliografia si tematica, etc. vor fi puse la dispozitie pe site-ul clubului https://www.csuniversitateacraiova.ro si la sediul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, cu sediul în Mun. Craiova, strada Gheorghe Doja, nr. 2 , județul Dolj, et.3.

 

 

 

 

Tematică

 

 1. Finanțarea instituțiilor publice. Cadrul general, principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice. Particularități ale finanțării instituțiilor de învățământ superior.
 2. Bugetul de venituri și cheltuieli la instituțiile publice. Principiile de bază ale elaborării și execuției bugetului, etapele elaborării, mecanismul aprobării bugetului în instituțiile publice, Clasificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru instituțiile publice.
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice. Organizarea evidenței și raportarea angajamentelor bugetare si legale.
 4. Contabilitatea instituțiilor publice. Principiile de bază ale contabilității, particularități privind organizarea contabilității la instituții publice, reglementări contabile specifice.
 5. Modalități de organizare a activității financiar-contabile în instituțiile publice.
 6. Cunoștințe avansate privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) și Windows, Outlook, Internet.

 

Bibliografie

 

 

 1. Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar - preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind exercitarea controlului financiar - preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 6. Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea cotractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a   prevederilor  referitoare   la  atribuirea  contractelor  de   achizitie publica din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor pubIice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate In patrimonial institutiilor publice, cu modificarile-si-completarile ulterioare;
 9. Ordinul nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 704/20.10.2009.
 10. Legea nr.53/24.01.2003 - Codul Muncii (publicata in M.Of.nr.72/05.02.2003) completat de O.G. 65/2005, Lg.94/2007 si Lg. 49/2010.
 11. Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiei materiale si raspunderea in legatura cu gestionarea  defectuoasa  a bunurilor   si H.C.M. nr.2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 12. Legea nr.571/2003 privind Noul Cod Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
 13. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, HG 44/2004
 14. G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice.

                                                   

                                       

                                                   

 

 


Turneu de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris

03.04.2024
Turneu de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris

În perioada 5-7aprilie are loc la Baku primul turneu de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris.
Clubul nostru este reprezentat de doi sportivi.
Alexandra Anghel categoria 68 kg și Răzvan Kovacs categoria 57 kg


Ușurelu Alexia Locul 3 🥉 Cupa Europeana Cadeți- Samorin- Slovakia 2024 -70kg!

24.03.2024
Ușurelu Alexia Locul 3 🥉 Cupa Europeana Cadeți- Samorin- Slovakia 2024 -70kg!

Ușurelu Alexia Locul 3 🥉 Cupa Europeana Cadeți- Samorin- Slovakia 2024 -70kg!


Campionatul Național U21

10.03.2024
Campionatul Național U21

În acest weekend la Ploiești a avut loc Campionatul Național U21 de unde sportivii din Craiova s-au întors cu următoarele rezultate:

Manda Lorena locul II -48kg
Prejbeanu Dorina locul V -52 kg
Florescu Darius locul III -55kg
Cruceru Maria locul III -78 kg
Ușurelu Alexia locul I -78 kg 
Datorită acestor rezultate clubul CSU Craiova s-a clasat pe locul II în clasamentul final! 
Felicitări tuturor!


Campionatul Național JUDO U18 Satu Mare

18.02.2024
Campionatul Național JUDO U18 Satu Mare
Campionatul Național JUDO U18 Satu Mare
Fetele noastre s-au întors acasa cu 2 medalii de aur
Astfel:
MANDA LORENA -48 Kg-- CSU Craiova
UȘURELU ALEXIA -70KG-- CSU Craiova
Felicitări Ușurelu Alexia Lorena Maria și domnului profesor Mihai Voinea ! Mult succes în acest an tuturor !

Turneul Internațional Cupa Drobeta

21.01.2024
Turneul Internațional Cupa Drobeta
Început de an excelent pentru sportivii de la LPS-CSU Craiova!
Echipa a terminat pe locul 1 Turneul Internațional Cupa Drobeta!
Sportiva Ușurelu Alexia primind si premiul pentru cea mai tehnică sportivă!

Campionatul Național de Sprint Ștafetă Mixtă și Cupa României la Schi-Orientare: Succes Notabil pentru Clubul Sportiv Universitatea Craiova

14.01.2024
Campionatul Național de Sprint Ștafetă Mixtă și Cupa României la Schi-Orientare: Succes Notabil pentru Clubul Sportiv Universitatea Craiova

Într-un peisaj înzăpezit și în condiții meteorologice ideale pentru sporturile de iarnă, Clubul Sportiv Universitatea Craiova a excelat în Campionatul Național de Sprint Ștafetă Mixtă și în Cupa României la Schi-Orientare, evenimente organizate de Federația Română de Orientare în perioada 13-14 ianuarie 2024.

Campionatul Național de Sprint Ștafetă Mixtă, desfășurat pe Valea Râșnoavei, zona ce cuprinde și pârtia de biatlon din Predeal, a fost o competiție vibrantă, unde sportivii au avut de ales între multiple rute pe harta de concurs. Temperaturile de aproximativ -6, -7 grade Celsius au oferit condiții ideale pentru competiție. Ștafeta mixtă a fost formată din două sportive și doi sportivi din cadrul aceluiași club, fiecare parcurgând două trasee, în ordinea sportivă-sportiv-sportivă-sportiv.

Reprezentanții Clubului Sportiv Universitatea Craiova s-au distins prin performanțe remarcabile, mulțumită pregătirii intense desfășurate cu o săptămână înainte pe pârtia de biatlon de la Harghita Băi. Aceste competiții au servit și ca o etapă de verificare înaintea Campionatelor Mondiale de Schi-Orientare pentru Juniori și Seniori, ce vor avea loc la Ramsau, Austria, între 21-27 ianuarie 2024.

În proba de sprint ștafetă mixtă, CS Universitatea Craiova a aliniat la startul seniorilor două ștafete, ambele reușind să urce pe podium. Echipa formată din Andra Anghel și Alexandru Blejdea a fost deosebit de performantă, detașându-se încă din primul schimb, în timp ce a doua echipă a clubului a menținut un ritm bun, cu șanse la medalii până la final. Rezultatele au adus clubului pozițiile unu și trei în clasament, în timp ce locul doi a fost ocupat de Clubul Sportiv ElectroSistem Baia Mare.

Cupa României la Schi-Orientare, desfășurată pe parcursul a două zile, a consolidat succesul clubului craiovean. Cristian Mirea a cucerit primul loc la categoria juniori II, Lucas Tamaș și Mihai Mirea au ocupat primele două locuri la tineret, iar Andra Anghel a triumfat la categoria senioare.

Aceste rezultate remarcabile subliniază talentul și dedicația sportivilor de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, consolidând poziția clubului în peisajul sporturilor de iarnă din România.


Elevii de la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” au fost vizitaţi de Moş Crăciun.

19.12.2023
Elevii de la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” au fost vizitaţi de Moş Crăciun.

Ca în fiecare an înainte de Sărbători, Moş Crăciun a venit cu cadouri pentru cei mai mici elevi de la LPS Petrache Trişcu. Ajutorul Moşului a fost Clubul Sportiv Universitatea Craiova, prin directorul său, Pavel Badea. Ca de obicei, serbarea a conţinut şi momente artistice susţinute de elevii instituţiei şcolare.


OPEN ROMÂNIA - karate, 24-26.11.2023, Timișoara, Sala Sporturilor "Constantin Jude"

26.11.2023
OPEN ROMÂNIA - karate, 24-26.11.2023, Timișoara, Sala Sporturilor

OPEN ROMÂNIA - karate, 24-26.11.2023, Timișoara, Sala Sporturilor "Constantin Jude":

395 de sportivi participanți; CSU Craiova a participat cu 11 sportivi.
Rezultate:
locul 1 Mitrică Ionuț, Iordache Gabriel, Popescu Denis - kata echipe seniori; locul 2 Budan-Pîrvu Patrick, Panduru Ștefăniță, Croitoru Vlad - kata echipe seniori; locul 1 Budan-Pîrvu Patrick, Popescu Denis, Panduru Ștefăniță - kata echipe U21; locul 3 Iordache Gabriel - kumite ind. seniori 75kg; locul 2 Budan-Pîrvu Patrick - kumite ind. U18 68kg; locul 3 Croitoru Vlad - kumite ind. U18 61kg.


Alexandra Anghel sportiva de aur a clubului

26.11.2023
Alexandra Anghel sportiva de aur a clubului

Moment emoționant pentru Alexandra Anghel astazi la sediul clubului, sportiva noastra a fost felicitată de către Domnul Director PAVEL BADEA, pentru medalia de aur  la campionatul national.

Astfel Alexandra Anghel este vechea si noua campioana nationala la lupte.


CN seniori, Reșița 2023

24.11.2023
CN seniori, Reșița 2023

Leii fericiți!
CN seniori, Reșița 2023
Antrenor emerit,Răzvan Kovacs, maestru al sportului.
Doua cupe de supercampioni la U17, David Boicea și Florin Mihalcea
Alexandra Anghel obține al optulea titlu de campioană,
Răzvan Kovacs, câștigă titlul de campion pentru a cincea oară.
Ionuț Raduică, medalie de argint.
Cristian Surugiu, medalie de bronz și Gheorghe Constantin, medalie de bronz.


HUNGARIAN OPEN GRAND PRIX, BUDAPESTA,

12.11.2023
HUNGARIAN OPEN GRAND PRIX, BUDAPESTA,

HUNGARIAN OPEN GRAND PRIX, BUDAPESTA, 11.11.2023:
10 țări participante și 831 de sportivi.

Catehoriile de vârstă au fost: U12, U14, U16, U18 și U21.
CSU Craiova a participat cu trei sportivi:

Budan-Pîrvu Patrick la U18 68kg, Croitoru Vlad la
U18 61kg și Popescu Denis la U21 67kg;

Mitroi Geri - antrenor.
Rezultate:

Budan-Pîrvu Patrick locul 1; Croitoru Vlad locul 3.


Campionatele naționale de u17 si Cupa Romaniei de seniori la Lupte

11.11.2023
Campionatele naționale de u17 si Cupa Romaniei de seniori la Lupte

In perioada 9-12 noiembrie, la Târgu Mureș au avut loc Campionatele naționale de u17 si Cupa Romaniei de seniori la Lupte.
Cs Universitatea Craiova a obținut urmatoarele rezultate:
La CN U17
Mihalcea Florin medalia de aur, 55 kg
Boicea David medalia de aur, 65 kg
Cazacu Luca medalia de bronz,80 kg.
Cupa României de seniori.
Alexandra Anghel medalie de aur, 68 kg
Răzvan Kovacs medalie de aur, 57 kg
Ionuț Raduică medalie de bronz, 86 kg.
In clasamentul pe cluburi am obținut locul 3, atat la U17 cât și la seniori.


CAMPIONATUL EUROPEN DE KARATE WADO KAI

05.11.2023
CAMPIONATUL EUROPEN DE KARATE WADO KAI

A 48-a ediție a CAMPIONATULUI EUROPEN DE KARATE WADO KAI, 04-05.11.2023, LIEGE-OUPEYE, BELGIA: 17 țări perticipante și 724 sportivi; ROMÂNIA a participat cu 115 sportivi; Universitatea Craiova a participat cu 4 sportivi și 1 antrenor.

După prima ziam avut urmatoarele rezultate:
1.Gogoloși Bogdan - locul I kumite individual seniori 60 kg;
2. Gogoloși Mihaela - locul II kumite individual seniori 61 kg;
3. Popescu Denis - locul V, kumite ind. U21 67kg.
A doua zi, al patrulea sportiv, Croitoru Vlad s-a clasat pe locul V, la kumite echpe juniori-U18

Antrenor Geri MITROI


CN Individual lupte parter U17

15.10.2023
CN Individual lupte parter U17
Lei și-au luat partea.
CN Individual lupte parter U17 Calarasi 12-15 Octombrie 2023
Mihlcea Florin, aur.
Boicea David, aur.
Cazacu Luca, argint.
Bravo băieți!

Campionatul Balcanic de judo U23 Istambul-Turcia

15.10.2023
Campionatul Balcanic de judo U23 Istambul-Turcia
Încă o reușită pentru Ușurelu Alexia și Manda Lorena
În acest weekend s-a desfășurat Campionatul Balcanic de judo U23 în Istambul-Turcia unde fetele pregătite de domnul Mihai Voinea au obținut :
Manda Lorena -48kg medalia de argint 
Ușurelu Alexia -78kg  medalia de argint 
În întrecerea pe echipe , echipa României a obținut  medalia de argint în componeța căreia au fost și cele 2 fete, în semifinala meciul decisiv fiind câștigat de Ușurelu Alexia, care cu aceasta victorie a dus echipa în finală!
Felicitări fetelor și domnului antrenor ! 

Etapa Divizia B feminin ( tip turneu)

15.10.2023
Etapa Divizia B feminin ( tip turneu)

In acest weekend 13-14.10.2023 s-a desfășurat la Bistrița etapa Divizia B feminin ( tip turneu).
CSU Craiova a fost reprezentată de : Radu Diana , Gaman Carmina și Viman Mara , antrenor Florea Vasile

CSU Craiova a ocupat locul II in grupa și a disputat următoarele meciuri :
CSU Craiova - LPS N.Rotaru Constanta 3-1 ,
CSU Craiova - ACSOV Pantelimon 3-2 ,
CSU Craiova - AXS Topspin Florești 0-3 ,
CSU Craiova - CSTA București 3-1 ,
CSU Craiova - ACADEMIA D.Dodean 3-1


CS Universitatea Craiova strălucește la Campionatele Naționale de Orientare 2023

03.10.2023
CS Universitatea Craiova strălucește la Campionatele Naționale de Orientare 2023

Sportivii de la CS Universitatea Craiova și-au arătat supremația la ultima reuniune a campionatelor Naționale de Orientare în alergare din 2023, care a inclus Campionatele Naționale de Noapte la Orientare și Campionatul Național de Sprint Ștafetă Mixtă. Evenimentul a fost găzduit în pitoreștile locuri ale Târgu Jiu și Mușetești, la sfârșitul săptămânii trecute.

La Mușetești, în data de 29 septembrie, Campionatul Național de noapte la Orientare a prezentat provocări considerabile pentru concurenți. Cu distanțe aeriene de 6,8 Km și o diferență de 145 m pentru senioare și 8,1 km cu o diferență de 165 m de nivel pentru seniori, sportivii de la CS Universitatea Craiova au strălucit. Tudorache Alexia a cucerit aurul la categoria junioare F18, în timp ce Andra Anghel a fost desemnată campioană națională la senioare. Alte medalii au fost adjudecate de Marinela Piringiu și Radu Mirea, care au obținut argintul, iar Veronica Minoiu și Daniel Barkasz s-au bucurat de bronz.

Duminică 01 octombrie, în inima Târgu Jiu, în zona stadionului și în Parcul Central Constantin Brâncuși, a avut loc proba de sprint ștafetă mixtă. Aceasta constă într-o echipă mixtă de un atlet și o atletă din același club, fiecare dintre ei concurând în două curse diferite de orientare, fiecare cu o lungime aeriană de 3-4 km. Echipa seniorilor de la CSU Craiova, formată din Andra Anghel și Alexandru Blejdea, a demonstrat o sincronizare și o tehnică de invidiat. Anghel a stabilit un ritm rapid și a asigurat un avans considerabil, pe care l-a extins în schimbul al treilea. Blejdea a menținut acest avans, asigurând victoria echipei. Echipa formată din George Minoiu, care a înregistrat cel mai bun timp al concursului pe schimbul trei, și Veronica Minoiu a adus un alt motiv de bucurie pentru CSU Craiova, obținând locul al III-lea. Juniorii de la CSU Craiova, reprezentați de Alexia Tudorache și Radu Mirea în ștafetă FM18, au adus acasă medaliile de argint după o cursă palpitantă, cu suspans păstrat până la ultima clipă.

Adresăm mulțumiri sincere clubului CS Universitatea Craiova pentru sprijinul continuu oferit sportivilor și pentru crearea unui mediu propice performanței la cel mai înalt nivel. Eforturile lor neîncetate contribuie la aceste realizări remarcabile pe plan național.


Turneul Internațional de Judo Aurel Câmpeanu Focșani 2023!

02.10.2023
Turneul Internațional de Judo Aurel Câmpeanu Focșani 2023!
Turneul Internațional de Judo ,,Memorialul Aurel Cîmpeanu”/ ediția a XX-a
La Sala Sporturilor ,,Alin Moldoveanu” din Focșani a avut loc în perioada 29 septembrie-1 octombrie unul dintre cele mai importante turnee de judo desfășurate de-a lungul timpului în România.

Campionatului Balcanic de judo din Bosnia şi Herţegovina (23-24 septembrie)

24.09.2023
Campionatului Balcanic de judo din Bosnia şi Herţegovina (23-24 septembrie)

Alexia Uşurelu, medaliată cu aur şi argint la Balcaniadă!

Alexia Uşurelu pregătită de Mihai Voinea a obţinut medalia de argint la cat -78 kg şi a devenit, astfel, vicecampioană balcanică.

De asemenea, aceasta s-a ales şi cu medalia de aur, doar că în proba pe echipe, ceea ce face ca reuşita ei de la simplu să fie încununată cu un triumf special la mixt, dar şi cu o medalie mult râvnită.


CS UNIVERSITATEA CRAIOVA - CSM REȘITA

20.09.2023
CS UNIVERSITATEA CRAIOVA - CSM REȘITA

Sb, 23 sep 23, 12:00,  Sala Ion Constantinescu

 R.Chiriac(GJ)/C.Cordescu(GJ),  N/A Etapa 2

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA

CSM REȘITA


CAMPIONATULUI EUROPEN DE KARATE GOJU-RYU, 15-17.09.2023, LIEGE - BELGIA

16.09.2023
CAMPIONATULUI EUROPEN DE KARATE GOJU-RYU, 15-17.09.2023, LIEGE - BELGIA

A XX-a ediție a CAMPIONATULUI EUROPEN DE KARATE GOJU-RYU, 15-17.09.2023, LIEGE - BELGIA: 18 țări perticipante și 700 sportivi; ROMÂNIA participă cu 225 sportivi; Universitatea Craiova partivipă cu 4 sportivi și 1 antrenor. După prima zi
avem 3 rezultate:
1.Gogoloși Bogdan - locul I kumite individual seniori 60 kg;
2. Iordache Gabriel - locul II kumite individual OPEN;
3. Gogoloși Mihaela - locul III kumite individual seniori 55 kg.
A doua zi și al patrulea sportiv, Budan-Pârvu Patrick, a obținut locul II la kumite individual juniori 68 kg.


Campionatul mondial de seniori

14.09.2023
Campionatul mondial de seniori

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA participa la Campionatul mondial de seniori cu doi sportivi.
Kovacs Răzvan, 57 kg și Alexandra Anghel, 68 kg.


Florin Mihalcea, medaliat cu bronz la Mondialul de lupte pe plajă

09.09.2023
Florin Mihalcea, medaliat cu bronz la Mondialul de lupte pe plajă

Mihlcea Florin reușește să obțină medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte pe plajă.
Constanța 06-09 septembrie 2023.


Campionatul mondial de lupte pe plajă

05.09.2023
Campionatul mondial de lupte pe plajă

Cs Universitatea Craiova va fi reprezentată la Campionatul mondial de lupte pe plajă de trei sportivi.
Constantin Sergiu, categoria 70 kg, la Seniori.
Mihalcea Florin, categoria 60 kg, la U17 și Boicea David, categoria 70 kg, la U17.


Aniversare 75 ani

04.09.2023

Finala Campionatului național de lupte pe plaja , U17,U 20 si seniori.

03.09.2023
Finala Campionatului național de lupte pe plaja , U17,U 20 si seniori.

Azi s-a incheiat Finala Campionatului național de lupte pe plaja , U17,U 20 si seniori.COSTINESTI
Rezultate CS Universitatea Craiova.
Lupte plaja U17
Boicea David, loc 1, cat.70 kg.
Mihalcea Florin, loc 3, cat. 60 kg
Lupte plajă U20.
Cazacu Luca, loc 4, cat.80 kg
Lupte plaja seniori.
Constantin Sergiu, loc 4, cat. 70 kg


Campionatele Naționale de Orientare 2023

03.09.2023
Campionatele Naționale de Orientare 2023

Campionatele Naționale de Orientare 2023: CSU Craiova - 7 Medalii de Aur, Două de Argint și Trei de Bronz

Sportivii de la Clubul Universitatea Craiova au dominat, la seniori, Campionatele Naționale de Orientare din 2023, câștigând șase din cele 8 titluri de campion.

Între 31 august și 3 septembrie 2023, pădurile din apropierea localităților Finișel, Stolna și Florești, din județul Cluj, au fost gazda Campionatelor Naționale de Orientare. Evenimentul a inclus probe de ștafetă, medie distanță, lungă distanță și sprint, la care au participat 348 de sportivi. Arbitrii naționali din județul Cluj au menținut tradiția de câteva decenii, montând posturi de control în zone "verzi" cu alergabilitate și vizibilitate redusă, fapt ce a solicitat suplimentar psihic și cognitiv sportivii.

Rezultate Notabile:

Sportivii de la Clubul Sportiv Universitatea (CSU) Craiova au avut o prestație excepțională, dominând competiția și câștigând toate cele patru titluri de campion la senioare și două la seniori.

 • Început promițător. Proba de ștafetă, desfășurată în prima zi de concurs, a fost câștigată la senioare de Clubul Universitatea Craiova, prin efortul combinat al sportivelor Alexia Tudorache, Veronica Minoiu și Andra Anghel. Ștafeta de seniori, alcătuită din George Minoiu, Daniel Barkasz și Alexandru Blejdea, a obținut medaliile de argint, fiind învinși de Unirea Alba Iulia.
 • Succes continu. În proba de medie distanță, Andra Anghel și Alexandru Blejdea au alergat impresionant, confirmând așteptările și obținând titlurile de campion. Alexandru Blejdea a avut o performanță remarcabilă, câștigând cu o diferență de peste trei minute față de ocupanții locurilor doi și trei, Peter Divin (CS Ady Liceum Oradea) și Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia).
 • Provocare și recuperare. A treia zi de concurs a adus proba de lungă distanță, o cursă dificilă, cu 7200 metri aerian și 390 metri diferență de nivel pentru senioare și 10200 metri aerian și 510 metri diferență de nivel pentru seniori. Andra Anghel a câștigat detașat această probă, în timp ce Alexandru Blejdea, după o greșeală în primul post de control, a reușit să recupereze aproape trei minute pe parcursul cursei, însă a terminat pe locul doi, în urma câștigătorului Ionuț Zincă. La categoria F18, Alexia Tudorache a obținut titlul de campioană, iar la M18, Radu Mirea a obținut o medalie de bronz. Marinela Piringiu a urcat pe a treia treaptă a podiumului la senioare.
 • Sprint final. În proba de sprint, desfășurată la Florești, în ultima zi de concurs,  Andra Anghel și Alexandru Blejdea au continuat să domine și au obținut aurul la senioare, respectiv seniori. Alexia Tudorache (F18) și Radu Mirea (M18) au obținut medaliile de bronz în această probă.

Concluzie:

Campionatele Naționale de Orientare din 2023 au fost dominate de sportivii de la CSU Craiova, care au obținut victorii remarcabile în  categoriile seniori și senioare. Performanțele lor excepționale au confirmat încă o dată valoarea și determinarea acestor atleți, care au reprezentat cu mândrie clubul și orașul lor.


CAMPIONATUL BALCANIC JUDO SENIORI KOSOVO 2023

03.09.2023
CAMPIONATUL BALCANIC JUDO SENIORI KOSOVO 2023
CAMPIONATUL BALCANIC JUDO SENIORI KOSOVO 2023
Manda Lorena Maria - C.S.Universitatea Craiova Campioana Balcanică
 
 
 
 
 
 
 
 

Turneul Internațional Black Sea Constanta

03.09.2023
Turneul Internațional Black Sea Constanta

Ușurelu Alexia Locul I la Turneul Internațional Black Sea Constanta

 
 

Sprijin pentru Performanță în Orientare la Campionatul Sud Est European

28.08.2023
Sprijin pentru Performanță în Orientare la Campionatul Sud Est European

O poveste de succes strălucește din Craiova, în orașul olimpic Sarajevo, unde Clubul Sportiv Universitatea, demonstrând angajamentul său față de excelență în sportul de performanță, a fost reprezentat de sportivii săi în cadrul Campionatului Sud Est European de Orientare (SEEOC) și Campionatului Sud Est European de Orientare Masters (SEEMOC).

În perioada 24-27 august, peste 550 de sportivi din 21 de țări, inclusiv 10 din regiunea sud-est europeană, s-au adunat în Sarajevo pentru a concura în cel mai important eveniment din zonă. Probele de sprint, lungă distanță, ștafetă și medie distanță au testat abilitățile și rezistența sportivilor, punându-i în fața unor provocări variate pe terenuri de orientare deosebit de exigente din punct de vedere fizic și tehnic.

Clubul Sportiv Universitatea Craiova s-a dovedit a fi o forță de necontestat în cadrul competiției, aducând glorie României prin performanțele sale remarcabile. Sportivii au obținut 8 medalii, ceea ce confirmă devotamentul față de sport și dedicarea pentru a atinge excelența.

Andra Anghel a strălucit în proba de lungă distanță la senioare, aducând acasă o medalie de aur. De asemenea, Alexia Tudorache a demonstrat că tânăra generație are potențial imens, câștigând medalia de aur în proba de ștafetă la junioare. Medaliile de argint au fost câștigate de Andra Anghel în proba de sprint la senioare și de Alexandru Blejdea în proba de lungă distanță la seniori. Performanța lui Alexia Tudorache a fost recompensată cu o prețioasă medalie de bronz în proba de medie distanță la junioare.

La SEEMOC, Veronica Minoiu a strălucit pe scenă, cucerind două medalii de aur în probele de sprint și medie distanță, precum și o medalie de argint în proba de lungă distanță.

Clasamentul pe națiuni a confirmat superioritatea României în competiție, cu un impresionant total de 2101 de puncte în SEEOC. Bulgaria și Turcia au urmat pe pozițiile a doua și a treia.

Pentru sprijinirea sportivilor săi și promovarea sportului de performanță, Clubul Sportiv Universitatea Craiova merită toate laudele. Performanțele extraordinare obținute în cadrul Campionatului Sud Est European de Orientare au ilustrat încă o dată că dedicarea și susținerea puternică pot duce la realizări remarcabile pe plan internațional.
 
Antrenor,
Emilian Minoiu

Alexandra Anghel, a castigat medalia de aur la categoria 68 kg, categorie olimpica.

20.08.2023
 Alexandra Anghel, a castigat medalia de aur la categoria 68 kg, categorie olimpica.

Kovacs Răzvan a castiga medalia de aur la Turneul Internațional de la București și totodata dreptul de a reprezenta România la Cmpionatele Mondiale de la Belgrad, 17-24 septembrie
Bucuria cea mare a adus-o Alexandra Anghel, care a castigat medalia de aur la categoria 68 kg, categorie olimpica.
De fapt a castigat finala cu Ianeva ,nimeni alta decât campioana europeană a caegoriei 68 kg.
Pe padium au fost trei campioane europene ,
Mimi Hristova Bulgaria, campioana europeana 65 kg, Ianeva, Bulgaria ,campioana europeană 68kg si Alexandra Anghel campioană europeană, 72 kg.


Medalie de aur la Jocurile Francofoniei din Republica Democratica Gongo

29.07.2023
Medalie de aur la Jocurile Francofoniei din Republica Democratica Gongo

Kovaci Răzvan castiga medalia de aur la Jocurile Francofoniei din Republica Democratica Gongo
Felicitări Razvan!


Curtea de Apel Timișoara a decis ,clubul nostru CS Universitatea Craiova deține palmaresul si tot ce deriva din el.

10.07.2023
Curtea de Apel Timișoara a decis ,clubul nostru CS Universitatea Craiova deține palmaresul si tot ce deriva din el.

Decizia este una istorică: conform instanței, clubul nostru CS Universitatea Craiova deține dreptul de proprietate asupra palmaresului sportiv al echipei istorice de fotbal Universitatea Craiova și a tuturor derivatelor acestuia, precum și dreptul de a utiliza în mod exclusiv în scopuri comerciale și sportive palmaresul echipei istorice de fotbal Universitatea Craiova și toate derivatele acestuia.


Constantin Deaconescu campion naţional U18

02.07.2023
Constantin Deaconescu campion naţional U18

Campionatul Naţional de atletism U18 s-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 1-2 iulie, iar mulţi sportivi au fost prezenţi cu gândul la performanţă şi, bineînţeles, la titlu. Clubul CSU Craiova nu a făcut doar act de prezenţă la această competiţie prin sportivul Constantin Deaconescu, ci a dat marea lovitură: a obţinut o medalie de aur şi una de bronz!

Mai exact, Constantin a devenit campion naţional U18, în proba de 5.000 m, la chiar prima sa participare. De asemenea, sportivul craiovean s-a ales şi cu o medalie de bronz la 3.000 m, o altă reuşită spectaculoasă. Intervievat de GdS, atletul care a reprezentat CSU Craiova la CN, a menţionat că nu se aştepta să triumfe în proba de 5.000 m şi a punctat faptul că, odată cu aceste medalii, încrederea lui a crescut considerabil.

„Pot spune sincer că nu mă aşteptam la o medalie de aur, să devin campion naţional. Îmi doream să-mi îmbunătăţesc timpul, dar iată că am dat lovitura. Sunt medalii foarte importante pentru mine. Mi-a crescut şi moralul, încrederea în propriile forţe şi pentru următoarele competiţii. Sper să pot participa la Balcaniadă să obţin un timp cât mai bun. A fost prima competiţie pentru mine, am avut adversari destul de buni şi mă aşteptam să trag tare pentru a performa. Majoritatea fac de mai mulţi ani atletism şi nu mă aşteptam să ajung la acest nivel într-un timp atât de scurt. A fost o bucurie enormă în momentul în care am realizat că am încheiat primul şi sunt campion. Nu m-aş fi gândit că voi fi aici. Se pare că prin muncă şi perseverenţă se poate obţine orice“, a declarat noul campion naţional U18, Constantin Deaconescu.

Brânduşoiu: „După mult timp avem un alergător talentat!

Profesorul Cătălin Brânduşoiu, cel care a fost alături de Constantin la Campionatul Naţional de la Bucureşti, a vorbit în exclusivitate pentru GdS despre rezultatele fantastice pe care tânărul sportiv le-a obţinut. Acesta s-a arătat încântat de reuşitele atletului şi consideră că a venit timpul ca oraşul Craiova să ofere un alergător de semifond şi fond pe măsura aşteptărilor.

„Sunt două rezultate excelente obţinute de sportivul Constantin Deaconescu. La 5.000 m a luat locul 1 şi a devenit campion naţional, iar la 3.000 m s-a clasat pe trei şi a obţinut, implicit, medalia de bronz. Rezultatele sunt notabile având în vedere că, după mult timp, avem un alergător de semifond spre fond foarte talentat. Este un sportiv şi un elev excelent. Învaţă la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trişcu, este un elev bursier, premiant. Se pare că sportul craiovean are un mare câştig.

Primul titlu de campion naţional

De asemenea, săptămâna precedentă, la CN U20, Constantin a luat o medalie de argint în proba de 5.000 m, deşi este mai mic cu doi ani decât cei de acolo. Per total, sunt rezultate foarte bune pentru sportul şi atletismul craiovean. Să fiu sincer, am un sportiv care îşi doreşte mult să progreseze. Am venit la Bucureşti să luăm o medalie, nu credeam că va fi chiar cea de aur şi să devenim campioni naţionali. Uite că s-a reuşit ca Deaconescu să fie cel mai bun, iar acum pot spune că suntem foarte fericiţi. Este primul titlu de campion naţional la atletism pentru el. A mai făcut şi Orientare, unde este campion pe ţară şi este şi prezent în lotul României. De şase luni a decis să ia drumul atletismului de performanţă. Noi ne dorim să prindă lotul naţional, să meargă la Balcanice şi, uşor-uşor, să-şi îmbunătăţească rezultatele sportive. Speranţele sunt mari că poate deveni un atlet de calibru“, a declarat profesorul Cătălin Brânduşoiu.

Sursa gds.ro


Top 16 Juniori I - U19 la Tenis de Masa

26.06.2023
Top 16 Juniori I - U19 la Tenis de Masa

In perioada 24-25.06.2023 a avut loc la Dumbrăvița Top 16 Juniori I - U19 la Tenis de Masa.
CSU Craiova a fost reprezentată de Gaman Carmina , care a reușit să se claseze pe locul VI .
Avind in vedere că este în primul an de juniorat este un rezultat deosebit , care ne dă mari speranțe pentru viitor.


Clubul Sportiv Universitatea Craiova obține aur și argint la Campionatele Naționale pe echipe la Orientare

08.06.2023
Clubul Sportiv Universitatea Craiova obține aur și argint la Campionatele Naționale pe echipe la Orientare

În perioada 2-5 iunie, Parcul Natural Apuseni, la Padiș, a găzduit una dintre cele mai antrenante competiții de orientare. Sportivi extrem de talentați din întreaga țară s-au înfruntat într-o serie de curse care au testat atât viteza în alergare, cât și abilitățile de navigare. Clubul Sportiv Universitatea Craiova a reușit să obțină rezultate impresionante, adjudecându-și titlul de Campioană Națională la senioare și titlul de vicecampioană națională la seniori.

Competițiile de orientare presupun parcurgerea unor trasee complexe, în care sportivii aleargă cu precizie între punctele de control marcate pe hărți detaliate. Aceste trasee au alternat secțiuni între posturile de control și zone reprezentate de poieni, unde sportivii au alergat ca la cros, dar cu o mulțime de micro detalii de teren. Aceste detalii au impus prudență în alegerea variantelor de deplasare între posturile de control. De asemenea, au existat și zone mlăștinoase, caracterizate de o vizibilitate redusă datorată vegetației abundente, ceea ce a multiplicat riscul apariției erorilor de orientare. Această competiție a solicitat sportivii enorm din punct de vedere cognitiv și fizic.

Competiția a inclus probe de medie distanță și de lungă distanță, ambele fiind foarte tehnice. Chiar dacă probele de lungă distanță presupun o dificultate tehnică mai redusă decât cele de medie distanță, nivelul de dificultate tehnică a competiției a fost ridicat în ambele cazuri.

Clasamentul Campionatului Național pe echipe s-a realizat prin însumarea timpilor obținuți de cei mai buni doi sportivi din fiecare club. Echipele Clubului Sportiv Universitatea Craiova au obținut performanțe extraordinare, aducând acasă titlul de Campioană Națională la senioare prin Andra Anghel și Veronica Minoiu, în timp ce Mihai Țînțar și Daniel Barkasz au adus titlul de vicecampioni naționali la seniori. Aceste rezultate remarcabile atestă eforturile și abilitățile extraordinare ale sportivilor din cadrul clubului.

De remarcat că, prin pregătirea fizică necesară în orientarea de performanță, sportivul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Alexandru Blejdea, și-a demonstrat valoarea și s-a calificat în lotul României la atletism. Astăzi, el alergă în Campionatul Mondial de Alergare Montană care are loc la Innsbruck, într-o cursă de 42,5 km lungime, cu o diferență de nivel la urcare de 3132 m și o diferență de nivel la coborâre de 2719 m. Această competiție reprezintă o provocare extremă pentru Alexandru și este o oportunitate de a-și demonstra abilitățile și pregătirea în fața celor mai buni alergători montani din întreaga lume.

Clubul Sportiv Universitatea Craiova a demonstrat încă o dată că este un nume de referință în lumea orientării. Performanțele lor impresionante în cadrul Campionatelor Naționale pe echipe la Orientare sunt o sursă de mândrie pentru Craiova și confirmă talentul și pregătirea excelentă a sportivilor. Îi urăm mult succes lui Alexandru Blejdea în Campionatul Mondial de Alergare Montană și suntem mândri să-l avem în echipa noastră!


TURNEUL INTERNAȚIONAL DE JUDO U18 SI U21 BUCUREȘTI

04.06.2023
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE JUDO U18 SI U21 BUCUREȘTI
REZULTATE:
 
 
Usurelu Alexia MEDALIE DE AUR
CAT 70 KG
Manda Lorena MEDALIE DE ARGINT
CAT 52 KG
Florescu Darius MEDALIE DE ARGINT
CAT 52 KG
 
 

CUPA ROMANIEI SENIORI

29.05.2023
CUPA ROMANIEI SENIORI

CUPA ROMANIEI SENIORI

27.05.2023 SATU MARE

 

riciu cleonia-Locul  2 ,    57 Kg

MANDA LORENA- Locul 3 ,    48 Kg

BOTA CATALIN-Locul 3 ,  100 Kg

 


Campionatele Naţionale Individuale U15

21.05.2023
Campionatele Naţionale Individuale U15

În perioada 19-20 mai, la Arad, s-au desfăşurat Campionatele Naţionale Individuale U15 la judo. Clubul CSU Craiova a fost prezent la competiţie cu un număr mare de sportivi, iar trei dintre ei au obţinut şi o medalie. De menţionat că mulţi dintre copii sunt legitimaţi şi la LPS Petrache Trişcu Craiova, iar unii au chiar dublă legitimare.

Astfel, cea mai valoroasă medalie a fost obţinută de către Grigore Elena (argint, cat. -52 kg, Lps-CSU Craiova). Celelalte două reuşite au venit din partea Corinei Bercea (bronz, -57 kg, CSU Craiova) şi Mihaela Tudor (bronz, -32 kg, CSU Craiova).

De menţionat că au fost obţinute şi cinci locuri cinci, după cum urmează:

Ana Săftescu (cat. 28kg, CSU Craiova)
Bianca Bîrsan (cat. 36kg, LPS Craiova)
Angelica Prejbeanu (cat. +63, LPS-CSU Craiova)
Cătălin Floricel (cat. +73, LPS Craiova)
Denis Popa (cat.+60, LPS Craiova)


Campionatul Național JUDO U23 -Tineret Drobeta-Turnu Severin

13.05.2023
Campionatul Național JUDO U23 -Tineret Drobeta-Turnu Severin

Campionatul Național JUDO U23 -Tineret Drobeta-Turnu Severin .

Lorena Manda Vicecampioană Națională! -48Kg

Usurelu Alexia Elena-Locul III, -78Kg


Campionatul Balcanic de U 17

07.05.2023
Campionatul Balcanic de U 17

Boicea David castiga medalia de bronz la Campionatul Balcanic de U 17, desfasurat in localitatea Serres/ Grecia, 5-7 Mai 2023. S-au mai clasat:
Locul 5 Cazacu Luca și locul 7 Mihalcea Florin.


Campionatul Național Juniori I (probele Individuale)

07.05.2023
Campionatul Național Juniori I (probele Individuale)

In perioada 05-07.05.2023 s-a desfășurat la Arad Campionatul Național Juniori I (probele Individuale).
CSU Craiova este reprezentată de Gaman Carmina , antrenor Florea Vasile .
in proba de simplu , Carmina a ocupat locul V .

Acest loc V in proba de simplu precum  și faptul că este în primul an  la categoria juniori I , ne demonstrează  că suntem pe drumul cel bun , și lui Carmina ii da mai multă încredere și o motivează pentru viitor.


Alexandra Anghel a cucerit titlul continental

22.04.2023
Alexandra Anghel a cucerit titlul continental

Alexandra  Anghel a cucerit titlul continental. În  cadrul Campionatului european  de lupte. Zagreb 2023.


Cupa României de u17

22.04.2023
Cupa României de u17

Rezultate la cupa Romaniei u 17:
Mihalcea Florin medalia de aur, categoria 55 kg
Biocea David medalia de aur, categoria 65kg
Cazacu Luca medalia de argint, categoria 80 kg


Superliga Masculina la Tenis de Masa.

14.04.2023
Superliga Masculina la Tenis de Masa.

In data de 13.04.2023 s-a desfășurat și returul meciurilor de baraj pentru promovarea în Superliga Masculina la Tenis de Masa.
CSU Craiova - CSM Craiova 3-1.
Astfel echipa noastră este promovată oficial în Superliga masculina la Tenis de Masa.
Componenta echipa : Simulescu Daniel , Bogdan Cristian , Cuesdean Rareș, Mănescu Mihăiță, Pavlovic Marko, antrenor Florea Vasile.


Superliga masculina la Tenis de Masa

08.04.2023
Superliga masculina la Tenis de Masa

Meciuri de baraj intrare în Superliga masculina la Tenis de Masa :
CSM Craiova-CSU Craiova , 08.04.2023 ora 16:00 ,
CSU Craiova-CSM Craiova, 13.04.2023 ora 11:00.
CSU Craiova componenta:
Simulescu Daniel, Bogdan Cristian, Cuesdean Rareș , Mănescu Mihăiță, Pavlovic Marko , antrenor Florea Vasile

Prima manșă meciuri baraj pentru promovarea în Superliga masculina la Tenis de Masa :
CSM Craiova - CSU Craiova 2-3.
Returul :
CSU Craiova - CSM Craiova 13.04.2023 ora 11:00

Secția de Tenis de Masa , a incheiat un parteneriat cu Firma Nefatac pentru susținerea acesteia
Mulțumim pe această cale Firmei Nefatec , D-ului Adrian Barbarasa că este alaturi de noi


Campionatul National Individual de Seniori 24-26 Martie 2023-IZVORANI

26.03.2023
Campionatul National Individual de Seniori 24-26 Martie 2023-IZVORANI

Campionatul National Individual de Seniori 24-26 Martie 2023-IZVORANI

Manda Loredana -Locul III    48 Kg

Riciu Cleonia-Locul III     57 Kg


București Campionatul National Individual de Seniori.

26.03.2023
București Campionatul National Individual de Seniori.

In perioada 24-26.03.2023 s-a desfășurat la București Campionatul National Individual de Seniori.
CSU Craiova a fost reprezentată de Simulescu Daniel, Bogdan Cristian și Mănescu Mihăiță la masculin , respectiv Radu Diana și Gaman Carmina la feminin , antrenor Florea Vasile.
La simplu masculin Bogdan Cristian, Simulescu Daniel și Mănescu Mihăiță au trecut de faza grupelor și s-au calificat pe tabloul principal de 64 sportivi .
Bogdan Cristian a intrat în primii 16 sportivi , Simulescu Daniel și Mănescu Mihăiță au pierdut în primii 32.
La feminin ne-am oprit în faza grupelor.


București Campionatul National Individual de Seniori.

21.03.2023
București Campionatul National Individual de Seniori.

In perioada 24-26.03.2023 are loc la București Campionatul National Individual de Seniori.
CSU Craiova va fi reprezentată de Simulescu Daniel, Bogdan Cristian și Mănescu Mihăiță la masculin , respectiv Radu Diana și Gaman Carmina la feminin , antrenor Florea Vasile.


Boicea David, locul doi la Turneul International de U17 , din capitala Ungariei

19.03.2023
Boicea David, locul doi la Turneul International de U17 , din capitala Ungariei

Boicea David, locul doi la Turneul International de U17 , din capitala Ungariei


Cupa României Juniori I la Tenis de Masa

13.03.2023
Cupa României Juniori I la Tenis de Masa

In perioada 11-12.03.2023 sa desfășurat la Izvorani (Complexul Olimpic) Cupa României Juniori I la Tenis de Masa.
C.S. Universitatea Craiova a fost reprezentată de Gaman Carmina și Dumitru Elena la Feminin , respectiv Bardan Bogdan la masculin.
Antrenor Florea Vasile.
Ambele sportive au trecut de faza grupelor și turul preliminar și au pierdut pe tabloul principal în primele 32 sportive( cu toate că , sunt in primul an de juniorat).


Campionatul National U21 Focsani 2023

05.03.2023
Campionatul National U21 Focsani 2023

În perioada 3-4 martie, la Focşani s-a desfăşurat Campionatul Naţional Individual U21 de judo, iar foarte mulţi sportivi valoroşi au participat, lupând pentru o medalie. Prezent la competiţie a fost şi clubul CSU Craiova, cu nouă judoka, iar patru dintre ei au reuşit să obţină rezultate foarte bune.

Sub comanda lui Mihai Voinea, tinerii sportivi de la CSU au făcut o treabă excelentă la Focşani, bifând la final un total de patru medalii (trei de argint şi una de bronz). Dorina Prejbeanu (cat. -48 kg), Daria Gheorghe (cat. -44 kg) şi Darius Florescu (cat. -55 kg) au luat medaliile de argint, în timp ce Lorena Manda (cat. -48 kg) a obţinut bronzul.

A fost o competiţie bună per total, iar elevii mei s-au descurcat destul de bine. Să fiu sincer, se putea şi mai bine, dar şi mai rău, singurul regret al meu fiind faptul că nu am reuşit să luăm şi cel puţin un ar. Mergem înainte şi mă bucur că toţi sportivii progresează de la o zi la alta, este vizibil. De această dată a fost complicat să luăm aurul în special la cat. 48 kg, pentru că acolo a participat şi o sportivă din Focşani, mai mare de vârstă şi campioană europeană, care de la anul nu va mai concura aici. Per total, sunt mulţumit de ceea ce am realizat.

Acum va urma pentru noi o perioadă mai complicată, cu weekend-uri pline. Săptămâna aceasta va fi o competiţie la Strehaia, de U16, în data de 24 martie se va desfăşura Finala de seniori, la Izvorani, iar la finele lunii Finala de U14-U16, la Sibiu“, a spus Mihai Voinea, pentru GdS.

Sursa-www.gds.ro


Baschet-liga 1

04.03.2023
Baschet-liga 1

Echipa noastră continua parcursul bun in Liga 1. Chiar dacă nu are ca obiectiv promovarea , băieții joaca din ce in ce mai bine, fiind in acest moment in calculele pentru turneul final de promovare !!!
Am câștigat in deplasare la Cluj cu scorul de 75-71


Campionatele Naționale de Schi Orientare

28.02.2023
Campionatele Naționale de Schi Orientare

Săptămâna trecută, Stațiunea Izvoare (județul Maramureș) a găzduit Campionatele Naționale de Schi Orientare, cu patru probe: Lungă Distanță, Sprint, Medie Distanță și Ștafetă. În ciuda unui strat generos de zăpadă, care a impus o muncă titanică pentru amenajarea pârtiilor de schi fond, condițiile meteo au determinat topirea accentuată a zăpezii și organizatorii au decis să se desfășoare două competiții în fiecare zi.  Sportivii participanți la aceste finale au  combinat deplasarea pe schiurile de fond cu alergarea  pe anumite porțiuni cu zăpadă insuficientă.

În urma competiției, Secția de Orientare a CS Universitatea Craiova a obținut impresionantul bilanț de 5 medalii de aur, 4 de argint și 4 de bronz. Printre sportivii care au obținut aceste medalii se numără Andra Anghel, care a câștigat aurul la probele de Sprint și Medie Distanță la senioare, precum și bronzul la Lungă Distanță. Mihai Mirea a obținut aurul la proba de Medie Distanță la tineret și argintul la Lungă Distanță, în timp ce Cristian Andrei Mirea a obținut aurul la Lungă Distanță la juniori, argintul la Medie Distanță și bronzul la Sprint. Alexandru Blejdea a obținut două medalii de argint la seniori, la probele de Medie Distanță și Sprint, și bronzul la Lungă Distanță.

De asemenea, Ovidiu Muțiu, Mihai Mirea și Alexandru Blejdea au câștigat aurul în proba de Ștafetă la seniori, iar Veronica Minoiu și Ovidiu Muțiu au obținut aurul în toate probele la categoria masters.


Victorie frumoasa in Top 8 pentru turneul final cu CS Politehnica Iași

12.02.2023
Victorie frumoasa in Top 8 pentru turneul final cu CS Politehnica Iași

Un meci pe care l-am controlat di  primul minut pana in iltimul , am întâlnit o echipa cu pretenții la promovare și cu tradiție in baschet . A fost un meci mult mai greu decât o arată scorul dar băieții au respectat planul tactic și au reușit o apare foarte exactă . In partea ofensiva echipa a reușit sa joace foarte exact sistemul de joc reușind sa duca mingea la omul liber și astfel am Reușit sa punctam cu exactitate


Etapa Retur Echipe Divizia A masculin

12.02.2023
Etapa Retur Echipe Divizia A masculin

In perioada 10-12.02.2023 s-a desfășurat la Dumbrăvița etapa Retur Echipe Divizia A masculin.
CSU Craiova a fost reprezentată de : Simulescu Daniel , Bogdan Cristian , Cuesdean Rareș , Mănescu Mihăiță , Pavlovic Marko , antrenor Florea Vadile
Tot In perioada 10-12.02.2023 s-a desfășurat la Moinesti etapa Retur Echipe Divizia B feminin.
CSU Craiova a fost reprezentată de Radu Diana , Gaman Carmina și Orban Mădălina.

Rezultate parțiale feminin

Feminin : Craiova -Giurgiu 3-2 , Craiova - Moinești II  3-1 , Craiova - Constanta 0-3 , Craiova - Râmnicu Sărat 3-0 , Craiova Arad 3-0 , Caiova-Bistrita 0-3 , Craiova - CSTA București 3-2

Masculin :CSU Craiova - CSM Medias 3-0 ,
CSU Craiova -ACS Dumbrăvița 3-1 ,
CSU Craiova - SCM Dun.2020 Giurgiu 3-0 ,
CSU Craiova - CSA Steaua București II 3-0,
CSU Craiova - CSS Odorheiul Secuiesc II 3-0 ,
CSU Craiova - CSM Cluj Napoca 3-2.

Aștfel CSU Craiova a ocupat Locul I in grupa și în Retur și va juca meciul de baraj pentru promovarea în Superliga masculina in luna aprilie


LIVE-Judo, Craiova: Campionatul National U18

11.02.2023
LIVE-Judo, Craiova: Campionatul National U18

LIVE-Judo, Craiova: Campionatul National U18

 Video cu deschiderea campionatului.

Tatami 1

Tatami 2

Tatami 3


Judo, Craiova: Campionatul National U18

10.02.2023
Judo, Craiova: Campionatul National U18

Campionatul National de Juniori 2 (cadeti U18) la individual, feminin si masculin, se va desfasura in perioada 10-12 februarie 2023, la Craiova. La competitia din „Capitala Olteniei”, care este organizata de Federatia Romana de Judo (FRJ), vor participa fete si baieti nascuti in anii 2006, 2007 si 2008.

Categorii de greutate Feminin: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg;Masculin: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, 90 kg, +90 kg.

Sportivii care concureaza la Craiova trebuie sa aiba cetatenia romana si sa fie eligibili pentru a face parte din loturile nationale (sportivul nu trebuie sa fie prezent in clasamentul mondial pentru alta tara si, daca este, trebuie sa aiba acceptul tarii respective pentru a reprezenta Romania).

Vineri,10 februarie vor avea loc formalitatile specifice concursului: validarea documentelor (orele 13-18), cantarul oficial pentru categoriile -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57kg, -63kg la feminin, respectiv -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg la masculin. Apoi urmeaza sedinta tehnica si tragerea la sorti (ora 19:30).

Sambata, 11 februarie, de la ora 10 incep confruntarile la feminin (-40kg, -44kg,-48kg, -52 kg, -57kg,- 63kg) si masculin (-46kg, -50kg, -55kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg).
Tot sambata, dar in intervalul 17-17:30, mai este programat cantarul oficial pentru ultimele categorii -70 kg și +70 kg la feminin, plus -81 kg, -90 kg și +90 kg la masculin.

Campionatul National de Juniori 2/ cadeti U18 va fi gazduit de Sala Sporturilor „Ion Constantinescu” din Craiova, amplasată pe strada Brestei, la numarul 4.


CAMPIONATELE NAȚIONALE din 2023

11.01.2023
CAMPIONATELE NAȚIONALE din 2023

Cu gândul la CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI ORIENTARE din 2023 care ar fi trebuit să debuteze în 20 ianuarie,  sportivii din secția de orientare au efectuat în perioada 03-08 un cantonament  în stațiune Pamporovo din Bulgaria. Se pare că a fost singurul loc propice pregătirii pe schiuri de fond, aproape de Craiova. Prezentă la pregătire Andra Anghel, de departe cea mai bună sportivă a României, care nu a pierdut nicio competiție internă în 2022 și a obținut 14 medalii de aur se pregătește  să-și mențină invincibilitatea și în acest an competițional.  Alexandru Blejdea dorește să alerge la Campionatul Mondial de Alergare Montană, în cursa de 44,6 km cu 3132 m altitudine pozitivă, care va avea loc la Innsbruck în 7 iunie 2023.


Cantonament Herculane - Echipa de Judo CSU Craiova

06.01.2023
Cantonament Herculane - Echipa de Judo CSU Craiova

Echipa de Judo CSU Craiova se afla in cantonament la Herculane in perioada 3-9 Ianuarie 2023


Cantonament Herculane - Echipa de Lupte CSU Craiova

06.01.2023
Cantonament Herculane - Echipa de Lupte CSU Craiova

Echipa de Lupte CSU Craiova se afla in cantonament la Herculane in perioada 5-15 Ianuarie 2023


Finala Campionatului național individual de lupte

27.11.2022
Finala Campionatului național individual de lupte

7-6. Profesurul este bucuros când elevul/ a îl depășește .
Felicitări, Alexandra pentru al șaptelea titlu de campioana la seniori!
Razvan, îți doresc și tie să mă depășești.
Deci, ne întoarcem de Finala Campionatului național individual de lupte, desfășurat la Reșița cu doua titluri de camiponi.
Răzvan Kovacs, categoria 61kg și Alexandra Anghel, categoria 72 kg.


Cupa României Tineret + Seniori la Tenis de Masa

13.11.2022
Cupa României Tineret + Seniori la Tenis de Masa

In perioada 11-13.11.2022 se desfășoară la Dumbrăvița Cupa României Tineret + Seniori la Tenis de Masa.
CSU Craiova este reprezentată de : Simulescu Daniel , Bogdan Cristian și Mănescu Mihăiță la masculin , respectiv Radu Diana , Gaman Carmina , Dumitru Elena la feminin , antrenor Vasile Florea

Bogdan Cristian a ocupat locul III la Cupa României de Seniori (11-12.11.2022).
Și azi Bogdan Cristian a cistigat locul I la Cupa României de Tineret 12-13.11.2022


CN U17 Odorheiul Secuiesc

13.11.2022
CN U17 Odorheiul Secuiesc

CN U17 Odorheiul Secuiesc.
Mihalcea Florin, medalie de bronz, categoria 55 kg.


Cupa României Tineret + Seniori la Tenis de Masa

08.11.2022
Cupa României Tineret + Seniori la Tenis de Masa
In perioada 11-13.11.2022 se desfășoară la Dumbrăvița Cupa României Tineret + Seniori la Tenis de Masa.
CSU Craiova este reprezentată de : Simulescu Daniel , Bogdan Cristian și Mănescu Mihăiță la masculin , respectiv Radu Diana , Gaman Carmina , Dumitru Elena la feminin , antrenor Vasile Florea.
 

Etapa a IX-a a Divizie A de handbal masculin dintre C.S.Universitatea Craiova și C.S.M.Oradea

08.11.2022
Etapa a IX-a a Divizie A de handbal masculin dintre C.S.Universitatea Craiova și C.S.M.Oradea

Duminică 13 noiembrie 2022,ora 12.00 se va desfășura etapa a IX-a a Divizie A de handbal masculin dintre C.S.Universitatea Craiova și C.S.M.Oradea Div.A


Campionatul national de judo 15 -17 ani ,echipe feminin

06.11.2022
Campionatul national de judo 15 -17 ani ,echipe feminin

Campionatul national de judo 15 _17 ani ,echipe feminin :
48 kg Gheorghe Daria
52 kg Prejbeanu Dorina
57kg Manda Lorena
63kg Grigore Valentina
+63kg Cruceru Andreia
+63 kg Cruceru Maria


Balkan Karate Championships MONTENEGRO BAR 2022

06.11.2022
Balkan Karate Championships MONTENEGRO BAR 2022
Balkan Karate Championships MONTENEGRO BAR 2022 
 
Budan-Pîrvu Patrick a obținut locul II Cadet Kumite Team Romania  și locul V la individual

Rezultate Campionatul Balcanic.

29.10.2022
Rezultate Campionatul Balcanic.

Mihalcea Florin, medalie de bronz, categoria 52 kg.
Boicea David, medalia de bronz, categoria 62 kg.
De mentionat ca au facut parte din echipa națională și în campionatul pe echipe.
Naționala noastră devenind vicecampioană balcanică la U15.
Iar la U17, Mihalcea si-a adus aportul in castigarea titlului de Campioni balcanici pe echipe.


Campionatul Balcanic U15 și U17 la București

26.10.2022
Campionatul Balcanic U15 și U17 la București

Mâine începe Campionatul Balcanic U15 și U17 la București .
Noi vom fi reprezentați la ambele categorii de vârstă , dupa cum urmează:
Joi de la ora 10.
Mihalcea Florin, U15, categoria 52 kg .
Boicea David, U15, categoria 62 kg.
Vineri de la ora 10 are loc campionatu pe echipe U15. Unde sper ca își vor aduce aportul pentru a castiga si cu echipa o medalie cat mai stralucitoare.
Sâmbătă de la ora 10.
Mihalcea Florin, U17, categoria 51 kg.
Boicea David, U17, categoria 65 kg.
Duminică de la ora 10, camiponatul pe echipe U17. Succes băieți!
Hai Craiova! Hai România!


Etapa Div.A masculin Tur Dumbrăvița , Div.B feminin Minesti

16.10.2022
Etapa Div.A masculin Tur Dumbrăvița , Div.B feminin Minesti

In perioada 14-16.10.2022 a avut loc la Dumbrăvița Etapa Div. A masculin Tur.

CSU Craiova a ocupat locul I , cu 6 victorii din 6 meciuri.
Componenta echipei : Simulescu Daniel , Bogdan Cristian , Mănescu Mihăiță ,Pavlovic Marko , antrenor Vasile Florea.
 
Tot in perioada 14-16.10.2022 a avut loc la Monesti Div.B feminin  Tur.
CSU Craiova a ocupat locul III  , cu 5 victorii respectiv  2 infringeri.
Componenta echipei : Radu Diana , Gaman Carmina , Orban Mădălina Dumitru Elena ,Dumitru Denisa.

Cupa Romaniei 2022 - dans sportiv

10.10.2022
Cupa Romaniei 2022 - dans sportiv
Rezultate:
 
🏁 Cupa României 2022
 
⬛ Poenaru Raul - Simniceanu Ramona
🥈MEDALIE DE ARGINT - Tineret Latino
 
🟪 Costache Mihai - Diaconescu Bianca
🏅Locul 6 - Tineret Standard
 
🟧 Toma Cristian - Firănescu Irina
🏅Locul 5 - Adulți Standard
 
🟪 Eșanu Victor - Diulescu Cătălina 
🏅Locul 6 - Adulți Standard
 
🏁 Romanian Dance Festival 2022
 
🟫 Curcă Laurențiu - Niculescu Ruxandra
🥇Locul 1 - clasa D Juniori
🏅Locul 9 - Open Basic Standard Juniori
 
🟩 Marcoci David - Borcan Roberta
🏅Locul 4 - clasa D Juniori
 
Felicitări sportivilor noștri care se "încăpățânează" să pună Craiova pe harta dansului sportiv românesc și mulțumim oamenilor frumoși care ne susțin necondiționat❗️

Handbal masculin Etapa a V-a Divizia A seria C Miercuri 12 octombrie 2022,ora 14.00

10.10.2022
Handbal masculin Etapa a V-a Divizia A seria C Miercuri 12 octombrie 2022,ora 14.00
Handbal masculin
 
Etapa a V-a Divizia A seria C
 
Miercuri 12 octombrie 2022,ora 14.00

Campionatul National de Dans Sportiv

03.10.2022
Campionatul National de Dans Sportiv
In cadrul Campionatului National de Dans Sportiv pe Clase Valorice, desfasurat la Baia Mare, in perioada 1-2 octombrie, secția de dans sportiv a CS UNIVERSITATEA Craiova a fost reprezentată de o delegație de 6 perechi, care au avut următoarele rezultate:
 
Esanu Victor - Diulescu Catalina
Campioni naționali clasa B Adulți Standard
 
Poenaru Raul - Simniceanu Ramona
Campioni naționali clasa B Tineret Latino
 
Costache Mihai - Diaconescu Bianca
Finalisti (locul 7) clasa B Tineret Standard
 
Toma Cristian - Firanescu Irina
Campioni naționali clasa C Adulți Standard
 
Curcă Laurențiu - Niculescu Ruxandra 
Medalie de bronz (locul 3) clasa D Juniori II
 
Marcoci David - Borcan Roberta
Semifinalisti (locul 11) clasa D Juniori II

Turneul Internațional "Plamen Penev", Târgoviște/Bulgaria.

25.09.2022
Turneul Internațional

Boice David câștigă medalia de aur la Turneul Internațional "Plamen Penev", Târgoviște/Bulgaria.
Felicitări, David!


Campionatul mondial de seniori de la Belgrad

15.09.2022
Campionatul mondial de seniori de la Belgrad

Anghel Alexandra cucerește medalia de bronz la Campionatul mondial de seniori de la Belgrad.
Un bronz cat un aur.
Rezultat foarte mare pentru suflarea Craiovei.


CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN – WSF ȘI CUPĂ MONDIALĂ

12.09.2022
CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN – WSF ȘI CUPĂ MONDIALĂ

CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN – WSF

ȘI CUPĂ MONDIALĂ PENTRU COPII ȘI MINICADEȚI

PARDUBICE, CEHIA

 09-11.09.2022

 

 

 

ORGANIZATORI : FEDERAȚIA MONDIALĂ DE KARATE SHOTOKAN, FEDERAȚIA CEHĂ DE KARATE;

LOCUL DESFĂȘURĂRII: COMPLEXUL SPORTIV ”ENTERIA ARENA”, PARDUBICE;

ȚĂRI PARTICIPANTE : 32 ȚĂRI; 719  SPORTIVI;

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA :  15 SPORTIVI.

            

 

 

REZULTATE CS UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

                        LOCUL I

 

 1. GOGOLOSI MIHAELA - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -55KG;
 2. GOGOLOSI MIHAELA - KUMITE IND. WKF SENIORI   -55KG;
 3. GOGOLOSI MIHAELA - KUMITE IND. OPEN SENIORI   -55KG;
 4. GOGOLOSI MIHAELA - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI   -55KG;
 5. VASILE MĂDĂLINA - KUMITE IND. SHOBU IPPON U21   -55KG;
 6. VASILE MĂDĂLINA - KUMITE IND. SHOBU SANBON U21   -55KG;
 7. SIRBULESCU ROBERT - KUMITE IND. SHOBU IPPON JUNIORI  -68KG;
 8. BUDAN-PÎRVU PATRICK - KUMITE IND. WKF CADEȚI -63KG;
 9. BUDAN-PÎRVU PATRICK - KUMITE IND. SHOBU IPPON CADEȚI -63KG;
 10. CROITORU VLAD - KUMITE IND. SHOBU IPPON CADEȚI -57KG.

 

 

 

          LOCUL  II

 

 

 1. VASILE MĂDĂLINA   - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -55KG;
 2. PANDURU ȘTEFĂNIȚĂ - KUMITE IND. SHOBU IPPON JUNIORI  -61KG;
 3. IORDACHE GABRIEL   - KUMITE IND. WKF SENIORI  -75KG;
 4. VASILESCU BEATRICE - KATA ECHIPE MINICADETE.

RADU-MARE ALEXIA

CIURLIN DARIA

 

        

 

 

 

 

          LOCUL III

 

 1. POPESCU DANIEL      - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI   -84 KG;
 2. POPESCU DANIEL - KUMITE IND. WKF SENIORI   -84 KG;
 3. POPESCU DANIEL - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -84 KG
 4. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE IND. WKF SENIORI  -60 KG;
 5. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -60KG;
 6. MITRICĂ IONUŢ                - KUMITE IND. SANBON SENIORI -67KG;
 7. VASILE MĂDĂLINA   - KUMITE IND. WKF U21   -55KG;
 8. VASILE MĂDĂLINA  - KATA IND. U21;
 9. ROȘIU RĂZVAN           - KUMITE IND. SHOBU IPPON U21  -75KG
 10. POPESCU DENIS - KUMITE OPEN JUNIORI;
 11. CROITORU VLAD - KUMITE IND. WKF CADEȚI -57KG;
 1. POPESCU DENIS    - KATA ECHIPE JUNIORI;

SÎRBULESCU ROBERT

PANDURU ȘTEFĂNIȚĂ

 1. POPESCU DENIS     - KUMTE ECHIPE JUNIORI;

SÎRBULESCU ROBERT

PANDURU ȘTEFĂNIȚĂ

 1. VASILESCU BEATRICE - KUMITE ECHIPE MINICADETE.

RADU-MARE ALEXIA

 

 

 

PROFESOR-ANTRENOR,

       GERI MITROI

 

 

 

 

 

 


74 Ani de la infiintarea Clubului Sportiv

05.09.2022
74 Ani de la infiintarea Clubului Sportiv

Astazi 5 septembrie 2022 se implinesc 74 ani de la infiintarea Clubului Sportiv Universitatea Craiova

Pavel Badea

Cezar Spinu

Sorin Cartu

Marcel Popescu


Campionatul mondial de lupte pe plaja, U 17, U 20 si seniori.

31.08.2022
Campionatul mondial de lupte pe plaja, U 17, U 20 si seniori.

Maine incepe la Constanța Campionatul mondial de lupte pe plaja, U 17, U 20 si seniori.
Romania va fi reprezentată si de doi sportivi de la CS Universitatea Craiova, Cazacu Luca, U17, categoria - 80 kg, iar la seniori de Constantin Gheorghe, categoria - 70 kg


Campionatul Sud Est European de senioare

30.08.2022
Campionatul Sud Est European de senioare

24 de  medalii obținute de secția de Orientare de la CS Universitatea Craiova la Campionatele Sud Est Europene(SEEOC) și Campionatele Naționale de Orientare, 23-28.08.2022- Sibiu, Rucăr, Drăguș și Sumerna (județul Brașov)

 

Peste 600 de sportivi din 25 de țari au luat startul în perioada 23 -28 august 2022 la suita de competiții de orientare, Campionatul Sud Est European, Grand Prix Romania, Campionatul Național și Cupa Victoria. Campionatele Naționale au cuprins probele de sprint, medie distanță(MD), lungă distanță(LD) și ștafetă. Campionatele Sud Est Europene au avut în plus, față de campionatele naționale, proba de ștafetă.

Secția de Orientare de la CS Universitatea Craiova a obținut 10 medalii în Campionatul Sud Est European ( trei medalii de aur, cinci de argint, doua de bronz) și 14 medalii în campionatul național (7 de aur, 4 de argint și 3 de bronz).

Sportivii care au contribuit la aceste rezultate sunt:

 • Andra Anghel - la senioare - trei medalii de aur(sprint, MD și LD) în Campionatul Național;

                                               - o medalie de aur(LD), doua de argint(MD și ștafetă) și una de bronz(sprint) în SEEOC;

 

 • Constantin Deaconescu la juniori M16 - două medalii de aur în Campionatul Național(sprint,  și LD);

                                               - doua medalii de aur(sprint și ștafetă),  și una de bronz(LD) în SEEOC;

 

 • Alexandru Blejdea - la seniori – o medalie  de aur(MD), una de argint (LD) și una de bronz(sprint) în Campionatul Național;

                                               - două medalii de argint(MD și ștafetă) și una de bronz(LD) în SEEOC;

 

 • Mihai Mirea - la juniori M18 – o medalie de argint(MD) în Campionatul Național;
 • Daniel Barkasz - la seniori – o medalie de bronz(MD) în Campionatul Național;
 • Veronica Minoiu - la senioare – o medalie de bronz(MD) în Campionatul Național;
 • Cristian Andrei Mirea - la juniori III – o medalie de aur(sprint) și două de argint (MD, LD) în Campionatul Național;

 

În Campionatul Sud Est European în clasamentul pe națiuni, Romania a ocupat primul loc

1 Romania 1566 puncte

2 Bulgaria 1476 puncte

3 Turcia 1223 puncte

4 Moldova 938 puncte

5 Serbia 935

6 Croația 556

Antrenor,

Emilian Minoiu

 

 

 

                                           

 


Top 16 Juniori II

20.08.2022
Top 16 Juniori II
In perioada 18-19.08.2022 a avut  loc la Moinești Top 16 Juniori II.
CSU Craiova a fost  reprezentat  de Gaman Carmina.
Carmina a făcut parte din Grupa a-2-a.
A cistigat 3/0 cu Chira Camelia(CSM Zalău) și a pierdut 1/3 cu Somon Teodora (CSM Bistrița) și astfel a ocupat locul 2 in grupa și s-a calificat mai departe pentru locurile 1-8.
În primii 8 a jucat cu Andreea Jifcu(CSS Slatina)- favorita 1 , pentru medalie și a cistigat 3/0 și astfel  a intrat în semi-finale.
In semi-finala a cistigat 3/2 cu Tamaș Vivien(CSM Bistrița).
În finala a pierdut 2/3 , 9-11 in setul decisiv cu Moca Mara(CSM Medias), și astfel a terminat Competiția pe locul II.

Moinești Top 16 Juniori II la Tenis de Masa.

16.08.2022
Moinești Top 16 Juniori II la Tenis de Masa.

In perioada 18-19.08.2022 se desfășoară la Moinești Top 16 Juniori II la Tenis de Masa.

CSU Craiova va fi reprezentată de Gaman Carmina - locul 12 in Clasamentul National juniori II.

Turneul Internațional de la București

31.07.2022
Turneul Internațional de la București

Kovacs Răzvan a câștigat medalia de bronz la categoria 57 kg in Turneul Internațional de la București


Anghel Alexandra a câștigat medalia de argint la Openul Poloniei.

23.07.2022
Anghel Alexandra a câștigat medalia de argint la Openul Poloniei.

Anghel Alexandra a câștigat  medalia de argint la Openul Poloniei.


Rezultate Cupa României de seniori, Târgu Mureș 2022

17.07.2022
Rezultate Cupa României de seniori, Târgu Mureș 2022

Rezultate Cupa României de seniori, Târgu Mureș 2022:
Anghel Alexandra loc1, categoria 72 kg , Kovacs Răzvan locul 1 categoria 57 kg, Raduică Ionuț locul 3, categoria 92 kg
Bora Alisa locul 4, categoria 50 kg, Surugiu Cristian locul 4, categoria 65 kg, Constantin Gheorghe locul 5, categoria 70 kg


C.balcanic seniori

17.07.2022
C.balcanic seniori

C.balcanic seniori
15_18 iulie 2022
Bulgaria ,Pazardzik
Riciu Cleonia loc 1,57kg
Prejbeanu Dorina loc 1,48kg
Ușurelu Alexia loc 5,78 kg


CUPA ROMÂNIEI LA LUPTE VA AVEA LOC LA TÂRGU-MUREȘ

14.07.2022
CUPA ROMÂNIEI LA LUPTE VA AVEA LOC LA TÂRGU-MUREȘ

Urmeaza un sfarsit de saptamana de foc pentru luptătorii noștri.
La Târgu Mureș are loc Cupa României de seniori unde suntem reprezentați astfel:
Anghel Alexandra, 72 kg,
Bora Alisa, 50 kg, Kovacs Răzvan, 61 kg, Surugiu Cristian, 65 kg, Constantin Gheorghe, 70 kg, Constantin Sergiu, 70 kg și Raduică Ionuț, 92 kg.
Iar Duminică la Zagreb intră in concurs la Campionatul European de U 15 Mihalcea Florin, 52 kg și Boicea David, 62 kg.
Ne dorim sa castigam cel putin cate un titlu de campion in fiecare competiție.
Cu Dumnezeu înainte!


Turneu Internațional de Rankig Serios, la Roma.

26.06.2022
Turneu Internațional de Rankig Serios, la Roma.

Alexandra Anghel,  locul 3 la Ranking Series  "Matteo Pelicone"


Finala campionatului național de lupte pe plajă

26.06.2022
Finala campionatului național de lupte pe plajă

Ieri s-a terminat finala campionatului național de lupte pe plajă.
Am mai castigat o medalie de aur prin Cazacu Luca 80 kg, la U 17, iar la seniori o medalie de argint prin Constantin Gheorghe 70 kg si locu 4 prin Bora Alisa 50 kg


Lupte pe plajă.

25.06.2022
Lupte pe plajă.

La Costinesti, Boicea David  a castigat medalia de aur la lupte pe plajă.


Cupa României de seniori.

19.06.2022
Cupa României de seniori.

Este al doilea an consecutiv când ne clasam pe locul trei la Cupa României de seniori.(2021 ,2022)
Rezultate:


_Ușurelu Alexia loc 1 ,78kg
_Prejbeanu Dorina loc 1,48kg
_Dragotescu Eusebio loc 2,60kg
_Dragotescu Eusebio loc 5 ,66 kg sol
_Riciu Cleonia loc 3,57 kg
_Riciu Cleonia loc 2,63 kg sol


Consiliul Director al FRTM a aprobat antrenorii de la loturile naționale de tenis de masă

19.06.2022
Consiliul Director al FRTM a aprobat antrenorii de la loturile naționale de tenis de masă

Consiliul Director al FRTM a aprobat antrenorii de la loturile naționale de tenis de masă

Consiliul Director al FRTM s-a întrunit în ședință, în data de 15 iunie 2022. Analizând propunerilor Comisiei Tehnice a FRTM, membrii CD au aprobat următorii antrenori la loturile naționale:

1. Lotul național de Seniori:
Antrenor principal: Andrei Filimon
Antrenor secund: Ionuț Seni

2. Lotul național de Senioare:
Antrenor principal: Viorel Filimon
Antrenor secund: Mihaela Stef

3. Lotul național de Juniori U 19
Antrenor principal: Mădălin Ionașcu
Antrenor secund: Vasile Florea

4. Lotul național de Junioare U 19
Antrenor principal: Elena Sebe
Antrenor secund: Alexandru Dincă

5. Lotul național de Juniori U 15
Antrenor principal: Emilian Bulbuc
Antrenor secund: Alexandru Gheorghe

6. Lotul național de Junioare U 15
Antrenor principal: Ana Maria Sebe Mirică
Antrenor secund: Bogdan Albescu

7. Lotul național de Tineret Feminin:
Antrenor principal: Viorel Filimon
Antrenor secund: Mihaela Stef

8. Lotul național de Tineret Masculin
Antrenor principal: Andrei Filimon
Antrenor secund: Ionuț Seni


Campionatul național de lupte pe plajă- Costinești.

18.06.2022
Campionatul național de lupte pe plajă- Costinești.

De maine se da startul campionatului național de lupte pe plajă, la Costinești.
Noi participam la u15 ,u17 cu Boicea David 70 kg, Mihalcea Florin 60 kg și Cazacu Luca 80 kg, iar la U20 si seniori cu Bora Alisa 50 kg, Bora Ștefi 70 kg, Constantin Gheorghe 70 kg, Surugiu Cristian 70 kg și Raduică Ionuț 90 kg.
Competitia va dura toata săptămâna


Campionatul European de Lupte U 17

17.06.2022
Campionatul European de Lupte U 17

Mihalcea Florin, categoria 51kg  intra mâine  in concurs la Campionatul European de Lupte U 17 . Competiția se desfasoara la Bucuresti.


Rezultate Dans sportiv

06.06.2022
Rezultate Dans sportiv

Rezultate Dans sportiv:

Poenaru Raul - Simniceanu Ramona
 
- locul 8 WDSF OPEN YOUTH LATIN
- locul 11 RISING STAR LATIN
- locul 21 WORLD OPEN LATIN
 
Moraru David - Gheorghe Miruna
 
- locul 12 WDSF OPEN YOUTH STANDARD
- locul 12 RISING STAR STANDARD
- locul 17 WORLD OPEN STANDARD
 
Toma Cristian - Firănescu Irina
 
- locul 15 RISING STAR STANDARD
- locul 26 WORLD OPEN STANDARD
 
Costache Mihai - Diaconescu Bianca
- locul 23 RISING STAR STANDARD
- locul 17 WDSF OPEN YOUTH STANDARD
- locul 28 WORLD OPEN STANDARD

Turneul Internațional de lupte U15

04.06.2022
Turneul Internațional de lupte U15

Ne întoarcem  de la Cluj Napoca, unde am participat la Turneul Internațional de lupte U15 cu ce doi sportivi, care am reușit să obținem o medalie de bronz prin Boicea David la categoria 62kg  și un loc 5 prin Mihalcea Florin la categoria 52 kg.


Competiția internațională DANCEMASTERS - 4, 5 iunie 2022 - București

02.06.2022
Competiția internațională DANCEMASTERS - 4, 5 iunie 2022 - București
La competiția internațională DANCEMASTERS - 4, 5 iunie 2022 - București, secția de dans sportiv va fi reprezentată de perechile:
 
Poenaru Raul - Simniceanu Ramona
Moraru David - Gheorghe Miruna
Toma Cristian - Firănescu Irina
Costache Mihai - Diaconescu Bianca
 

Antrenor Cătălin Safta


WDSF OPEN

02.06.2022
WDSF OPEN
Poenaru Raul - Simniceanu Ramona
Locul 11 WDSF OPEN YOUTH LATIN
 
Moraru David - Gheorghe Miruna
Locul 13 WDSF OPEN YOUTH STANDARD

 


Turneul Internațional U 15 WRESTLING CHALANGE IOAN MUREȘAN& VALERIU BULARCA

01.06.2022
Turneul Internațional U 15 WRESTLING CHALANGE IOAN MUREȘAN& VALERIU BULARCA

Mâine intra in concurs la Cluj Napoca la Turneul Internațional  U 15 WRESTLING CHALANGE IOAN MUREȘAN& VALERIU BULARCA ,

Mihalcea Florin categoria 52kg si Boicea David categoria 62kg.


Cupa Romaniei la lupte U20

29.05.2022
Cupa Romaniei la lupte U20

Rezultate cupa Romaniei la lupte U20.
Bora Alisa categoria 50 kg, locul 3, Mihalcea Adelina categoria 76 kg, locul 3 și Bora Ștefi categoria 70 kg, locul 5


Cupa Romaniei lupte U20

27.05.2022
Cupa Romaniei lupte U20

Maine la Pitești intră in concurs la Cupa Romaniei lupte U20, urmatorii sportivi.
Bora Alisa categoria 50 kg, Mihalcea Adelina categoria 76kg si Bora Ștefi categoria 70 kg


Competiția Internațională de Dans Sportiv, București - Sala Palatului,

25.05.2022
Competiția Internațională de Dans Sportiv, București - Sala Palatului,
În ziua de 28.05.2022, secția de DANS SPORTIV a CS UNIVERSITATEA Craiova, va fi reprezentată de două perechi de sportivi, care vor concura la Competiția Internațională de Dans Sportiv, susținută la București - Sala Palatului, după cum urmează:
 
Poenaru Raul - Simniceanu Ramona - WDSF YOUTH OPEN LATIN
Moraru David - Gheorghe Miruna - WDSF YOUTH OPEN STANDARD
 
Antrenor : Cătălin Safta

CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN - WSF KRANEVO, BULGARIA

22.05.2022
CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN - WSF KRANEVO, BULGARIA

CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN - WSF

KRANEVO, BULGARIA – 19-22.05.2022

 

ORGANIZATORI : FEDERAȚIA MONDIALĂ DE KARATE SHOTOKAN, FEDERAȚIA BULGARĂ DE KARATE.

LOCUL DESFASURARII: COMPLEXUL HOTELIER ”AQUALIFE SPORT”, KRANEVO.

ȚĂRI PARTICIPANTE : 16 ȚĂRI; 580  SPORTIVI .

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA :  13 SPORTIVI.

 

REZULTATE CS UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

 

                        LOCUL I

 

 1. GOGOLOSI MIHAELA - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -55KG;
 2. GOGOLOSI MIHAELA - KUMITE IND. WKF SENIORI   -55KG;
 3. GOGOLOSI MIHAELA - KUMITE IND. OPEN SENIORI   -55KG;
 4. MITRICĂ IONUŢ - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI -67KG;
 5. MITRICĂ IONUŢ - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI -67KG;
 6. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -60 KG;
 7. POPESCU DANIEL - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -84 KG;
 8. MITRICA IONUT

IORDACHE GABRIEL              - KUMITE  ECHIPE SENIORI;

GOGOLOSI BOGDAN

POPESCU DANIEL

 1. MITRICA IONUT

IORDACHE GABRIEL               - KATA  ECHIPE SENIORI;

POPESCU DENIS

 1. VASILE MĂDĂLINA - KATA ECHIPE SENIORI;

GOGOLOȘI MIHAELA

 1. VASILE MĂDĂLINA - KUMITE ECHIPE SENIORI.

GOGOLOȘI MIHAELA

 

          LOCUL  II

 

 

 1. IORDACHE GABRIEL - KUMITE IND. WKF SENIORI  -75KG;
 2. IORDACHE GABRIEL - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI  -75KG;
 3. IORDACHE GABRIEL - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI  -75KG;
 4. POPESCU DANIEL - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI   -84 KG;
 5. POPESCU DANIEL - KUMITE IND. WKF SENIORI   -84 KG;
 6. MITRICĂ IONUŢ - KUMITE IND. WKF SENIORI -67KG;
 7. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI  -60 KG;
 8. VASILE MĂDĂLINA         - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -55KG;
 9. GOGOLOSI MIHAELA - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI   -55KG;
 10. PIROTEALĂ VLAD - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -60KG;
 11. SIRBULESCU ROBERT - KUMITE IND. SHOBU IPPON JUNIORI  -68KG;
 12. POPESCU DENIS - KATA ECHIPE JUNIORI

SÎRBULESCU ROBERT

PANDURU ȘTEFĂNIȚĂ

 

 

          LOCUL III

 

 1. MITRICĂ IONUŢ - KATA IND. SENIORI ;
 2. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE IND. OPEN SENIORI  -60 KG;
 3. PIROTEALĂ VLAD - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI   -60KG;
 4. SIRBULESCU ROBERT - KUMITE IND. WKF JUNIORI  -68KG;
 5. POPESCU DENIS - KUMITE OPEN JUNIORI;
 6. PANDURU ȘTEFĂNIȚĂ - KUMITE IND. SHOBU IPPON JUNIORI  -61KG;
 7. BUDAN-PÎRVU PATRICK - KUMITE IND. SHOBU IPPON CADEȚI -63KG;
 8. BUDAN-PÎRVU PATRICK - KUMITE IND. WKF CADEȚI -63KG.

 

LOCUL V

 

 1. ROȘIU RĂZVAN                         - KUMITE IND. WKF SENIORI  -75KG.

 

                                                                    ANTRENOR,

                                                        GERI  MITROI


Final de sezon

21.05.2022
Final de sezon

Una rece și una calda. Final de sezon cu un meritoriu loc 8 pentru prima participare a clubului nostru in liga a II-a cu o echipa formată 100% din elevi și studenți craioveni .

După ce pe 21.05. Am pierdut cu scorul 71-52, in compania echipei CSU 2 Sibiu  , jucând fără 2 dintre titulari, in 22.05 am reușit o victorie frumoasa in compania echipei CSU Ralph Brașov cu scorul de 69-78.

Ambele meciuri sau desfășurat in deplasare .

Acum urmează o scurta vacanța de o săptămâna după care reluam pregătirea pentru noul sezon . Mulțumim flsuporterilor care ne-au susținut in acest sezon !!!

https://youtu.be/IqG5lSFjP4Q


The 12th WSF Europe Countries Shotokan Championships - Kranevo, Bulgaria

18.05.2022
The 12th WSF Europe Countries Shotokan Championships - Kranevo, Bulgaria
The 12th WSF Europe Countries Shotokan Championships - Kranevo, Bulgaria  20-21-22 Mai 2022.
 
Sportivi participanți : Iordache Gabriel, Mitrică Ionuț, Popescu Daniel, Gogoloși Bogdan, Gogoloși Mihaela, Vasile Mădălina, Sîrbulescu Robert, Popescu Denis, Budan-Pîrvu Patrick, Roșiu Răzvan, Panduru Ștefăniță, Piroteală Vlad.
Antrenor: Mitroi Geri

Internațional Memorial Turnament MUHAMET MALO

14.05.2022
Internațional Memorial Turnament MUHAMET MALO

Kovacs Răzvan locul 1 la  Internațional Memorial Turnament MUHAMET MALO.

Tirana, Albania. 13-15 mai 2022

Finala campionatului național U15

08.05.2022
Finala campionatului național U15

În perioada5-8.05 a avut loc finala campionatului național  U15 la Târgu Mureș. 

 Boicea David a reusit sa facă un concurs perfect si a obtinut astfel titlul de camion național. 
Acest titlu îi  da dreptul sa participe la Campionatele europene de la Zagreb din luna iulie.

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF (PROBA OLIMPICĂ)

10.04.2022
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF (PROBA OLIMPICĂ)

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF (PROBA OLIMPICĂ)

RÂMNICU VÂLCEA,  09-10.04.2022

  

ORGANIZATORI : FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE KARATE, PRIMĂRIA RÂMNICU VÂLCEA, DJST VÂLCEA, CSM CHIMIA RÂMNICU VÂLCEA, ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE KARATE  VÂLCEA;

LOCUL DESFĂȘURĂRII: SALA SPORTURILOR  ”TRAIAN” – RÂMNICU VÂLCEA;

CLUBURI PARTICIPANTE : 69 CLUBURI - 520 SPORTIVI;

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA :  11 SPORTIVI;

 

 

COMPETIȚIA A ÎNCEPUT PE DATA DE 09.04.2022, ORA 9.00, ȘI S-A ÎNCHEIAT PE DATA DE 10.04.2022, ORA 1.30!!!!

 

REZULTATE CS UNIVERSITATEA CRAIOVA


Cupa României la lupte U17

03.04.2022
Cupa României la lupte U17

Cupa României la lupte U17, a fost desfășurată la Tg Mureș în  perioada 01-03.04.2022.

Mihalcea Florin categoria 51 kg loc 1, Boicea David  categoria 65 kg loc2 si Cazacu Luca categoria 80 kg loc 5.

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN

28.03.2022
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF

TÂRGU SECUIESC  25-27.03.2022

 

 ORGANIZATORI : FR KARATE, COMISIA NATIONALA WSF, CS MIKADO COVASNA;

LOCUL DESFĂȘURĂRII: SALA SPORTURILOR  TÂRGU SECUIESC;

CLUBURI PARTICIPANTE : 25 CLUBURI - 237  SPORTIVI ;

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA :  15 SPORTIVI.

 

REZULTATE CS UNIVERSITATEA CRAIOVA

                        LOCUL I

 1. GOGOLOSI BOGDAN  - KUMITE WKF SENIORI   -60KG;
 2. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE SHOBU IPPON SENIORI   -60KG;
 3. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE SHOBU NIHON SENIORI   -60KG;
 4. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE SHOBU SANBON SENIORI-60KG;
 5. GOGOLOSI BOGDAN - KANSEI SHIAI SENIORI -60KG;
 6. GOGOLOSI BOGDAN  - KUMITE SHOBU IPPON OPEN SENIORI;
 7. IORDACHE GABRIEL  - KUMITE WKF SENIORI   -75KG;
 8. IORDACHE GABRIEL - KUMITE SHOBU IPPON SENIORI  -75KG;
 9. IORDACHE GABRIEL     - KUMITE SHOBU NIHON SENIORI   -75KG;
 10. IORDACHE GABRIEL  - KANSEI SHIAI SENIORI   -75KG;
 11. MITRICĂ IONUŢ - KUMITE SHOBU NIHON SENIORI   -67KG;
 12. MITRICĂ IONUŢ  - KANSEI SHIAI SENIORI -67KG;
 13. MITRICA IONUT  – KATA SENIORI;
 14. MITRICĂ IONUŢ  - KUMITE SHOBU IPPON SENIORI   -67KG;
 15. MITRICA IONUT

IORDACHE GABRIEL                 - KATA ECHIPE SENIORI;

POPESCU DENIS

 1. GOGOLOȘI MIHAELA - KUMITE SHOBU IPPON SENIOARE  -55KG;
 2. GOGOLOȘI MIHAELA - KUMITE SHOBU SANBON SENIOARE  -55KG;
 3. GOGOLOȘI MIHAELA - KUMITE SHOBU IPPON OPEN SENIOARE  ;
 4. GOGOLOȘI MIHAELA - KUMITE WKF SENIOARE  -55KG;
 5. POPESCU DANIEL           - KUMITE SHOBU IPPON SENIORI   -84KG;
 6. VASILE MĂDĂLINA - KUMITE SHOBU NIHON SENIOARE  -55KG;
 7. ROȘIU RĂZVAN  - KUMITE SHOBU IPPON OPEN U21;
 8. SIRBULESCU ROBERT - KUMITE SHOBU IPPON JUNIORI  -68KG;
 9. SIRBULESCU ROBERT - KUMITE  SHOBU NIHON JUNIORI  -68KG;
 10. BUDAN-PIRVU PATRICK - KUMITE SHOBU IPPON CADEȚI -63KG;
 11. BUDAN-PIRVU PATRICK - KUMITE IND. WKF CADEȚI -63KG;
 12. BUDAN-PIRVU PATRICK - KUMITE SHOBU IPPON CADEȚI -63KG;
 13. CROITORU VLAD - KUMITE SHOBU IPPON CADEŢI -57KG;
 14. CROITORU VLAD          - KUMITE IND. WKF CADEŢI -57KG;
 15. CROITORU VLAD - KUMITE SHOBU NIHON CADEŢI -57KG;
 16. SÎRBULESCU ROBERT

POPESCU DENIS                              - KUMITE  ECHIPE CADEŢI;

PANDURU ȘTEFĂNIȚĂ

TĂNASIE IANIS

 

          LOCUL  II

 

 1. MITRICA IONUT          - KUMITE SHOBU SANBON SENIORI   -67KG;
 2. MITRICA IONUT - KUMITE WKF SENIORI   -67KG;
 3. POPESCU DANIEL - KUMITE SHOBU SANBON SENIORI   -84KG;
 4. POPESCU DANIEL - KUMITE WKF  SENIORI   -84KG;
 5. MITRICA IONUT

IORDACHE GABRIEL             - KUMITE  ECHIPE SENIORI;

GOGOLOSI BOGDAN

POPESCU DANIEL

 1. IORDACHE GABRIEL - KUMITE SHOBU SANBON SENIORI -75KG;
 2. ROȘIU RĂZVAN - KUMITE SHOBU NIHON SENIORI -75KG;
 3. ROȘIU RĂZVAN - KUMITE WKF SENIORI -75KG;
 4. ROȘIU RĂZVAN - KUMITE SHOBU SANBON U21 -75KG;
 5. ROȘIU RĂZVAN - KUMITE WKF U21 -75KG;
 6. ROȘIU RĂZVAN - KUMITE SHOBU IPPON U21 -75KG;
 7. PIROTEALĂ VLAD   - KUMITE SHOBU NIHON SENIORI -60KG;
 8. VASILE MĂDĂLINA - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIOARE  -55KG;
 9. SIRBULESCU ROBERT - KUMITE  WKF JUNIORI  -68KG;
 10. POPESCU DENIS - KUMITE SHOBU IPPON OPEN JUNIORI;
 11. TĂNASIE IANIS - KUMITE SHOBU NIHON JUNIORI  -55KG;
 12. TĂNASIE IANIS - KUMITE SHOBU IPPON JUNIORI  -55KG;
 13. PANDURU ȘTEFĂNIȚĂ - KUMITE SHOBU IPPON IND. JUNIORI  -61KG;
 14. MITROI ERIC - KUMITE SHOBU IPPON CADEŢI +70KG.

 

        

          LOCUL III

 

 1. POPESCU DANIEL - KUMITE SHOBU IPPON OPEN SENIORI;
 2. POPESCU DANIEL  - KUMITE SHOBU NIHON SENIORI   -84KG;
 3. ROȘIU RĂZVAN - KUMITE SHOBU SANBON SENIORI -75KG;
 4. ROȘIU RĂZVAN - KUMITE SHOBU IPPON SENIORI -75KG;
 5. ROȘIU RĂZVAN - KUMITE SHOBU NIHON U21 +84KG;
 6. PIROTEALĂ VLAD              - KUMITE WKF SENIORI  -60KG;
 7. PIROTEALĂ VLAD - KUMITE SHOBU SANBON SENIORI -60KG;
 8. PIROTEALĂ VLAD       - KUMITE SHOBU IPPON SENIORI -60KG;
 9. GOGOLOȘI MIHAELA   - KATA SENIOARE;
 10. VASILE MĂDĂLINA  - KANSEI SHIAI SENIOARE   -68KG;
 11. IORDACHE GABRIEL  - KUMITE SHOBU IPPON OPEN SENIORI;
 12. POPESCU DENIS -  KUMITE SHOBU NIHON JUNIORI  -68KG;
 13. POPESCU DENIS             - KUMITE WKF JUNIORI  -68KG;
 14. PANDURU ȘTEFĂNIȚĂ - KUMITE SHOBU NIHON JUNIORI  -61KG;
 15. TĂNASIE IANIS - KUMITE WKF JUNIORI  -55KG;
 16. MITROI ERIC - KUMITE WKF CADEŢI +70KG.

 

 

                                

 

PROFESOR-ANTRENOR,

       GERI MITROI

 


Turneul International Polish Cup

13.03.2022
Turneul International Polish Cup

Kovacs Răzvan a catigat la sfârșitul săptămânii Turneul International Polish Cup, desfășuratin orasul Milcz, Polonia.


Rezultatele sI punctaj 2021

13.03.2022

Finala Campionatului național de lupte seniori.

28.11.2021
Finala Campionatului național de lupte seniori.

În perioada 26-28. 11.2021 , la Reșița a avut loc Finala Campionatului național de lupte seniori.

Sportivii noștri au reușit să obțină două titluri de campioni prin Anghel Alexandra,  categoria 72 kg  și Kovacs Răzvan,  categoria 57 kg. 
Coman Ștefan  a câștigat medalia de argint,  categoria 65 kg  și  Surugiu Cristian,  categoria  65 , medalia de bronz. 
Bora Alisa categoria 50 kg, locul 4 si Constantin Gheorghe categoria 70 kg, locul 5

CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF ISTANBUL, TURCIA

09.11.2021
CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF ISTANBUL, TURCIA

CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF

ISTANBUL, TURCIA – 05-07.11.2021

 ORGANIZATORI : FEDERAȚIA MONDIALĂ DE KARATE SHOTOKAN, FEDERAȚIA TURCĂ DE KARATE.

LOCUL DESFASURARII: COMPLEXUL HOTELIER ”WOW” ISTANBUL.

ȚĂRI PARTICIPANTE : 30 ȚĂRI; 1100  SPORTIVI .

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA :  10 SPORTIVI.

REZULTATE CS UNIVERSITATEA CRAIOVA


Campionatul Balcanic U 15

31.10.2021
Campionatul Balcanic U 15

La Xanthi, Grecia a avut loc în perioada 27-30.10.2021 Campionatul Balcanic U 15,

Rezultatele obținute de sportivii noștri :
Boicea David locul 3, categoria 62 kg. 
Cazacu Luca locul 5, categoria 75 kg. 

Cupa României lupte seniori

17.10.2021
Cupa României lupte seniori

La sfârșitul acestei săptămâni,  la Constanța a avut loc Cupa României seniori .

Sportivii noștri au obținut următoarele rezultate:
Kovacs Răzvan locul 1, categoria 57 kg 
Coman Ștefan locul 3, categoria 70kg 
Surugiu Cristian, locul 4, categoria 65 kg 
Bora  Alisa categoria 50 kg,  locul 4

Campionatul mondial de lupte pe plajă

26.09.2021
Campionatul mondial de lupte pe plajă

În perioada 23-26.09.2021, a avut loc la Constanța Campionatul mondial de lupte pe plajă.  Sportiva noastră Bora Alisa a terminat competitia pe locul 4.


CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN & CUPA ROMÂNIEI - WSFRÂMNICU VÂLCEA - 25.09.2021

26.09.2021
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN & CUPA ROMÂNIEI - WSFRÂMNICU VÂLCEA - 25.09.2021

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN &

CUPA ROMÂNIEI - WSF

RÂMNICU VÂLCEA  - 25.09.2021

 

 

 

ORGANIZATORI : FRK, COMISIA NATIONALA WSF, CS CHIMIA  RÂMNICU VÂLCEA.

LOCUL DESFASURARII: SALA SPORTURILOR  ”TRAIAN” – RÂMNICU VÂLCEA

CLUBURI PARTICIPANTE : 19 CLUBURI; 246  SPORTIVI .

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA :  11 SPORTIVI.


Beach Wrestling World Ranking Series

14.09.2021
Beach Wrestling World Ranking Series

În perioada 10-12.09.2021, La Katerini/ Grecia a avut loc ultima etapă de  Beach Wrestling World Ranking Series, unde Coman Ștefan a obținut locul III, loc ce i-a adus calificarea în Finala  Beach Wrestling World de la Constanța- 25-26.09.2021.


Campionatului național de lupte U 23

01.08.2021
Campionatului național de lupte U 23

Ieri la Lugoj s-a terminat finala Campionatului național de lupte U 23.

Sportivii  noștrii au obținut cate o medalie de fiecare culoare.
Aur, Coman Ștefan,  categoria 70 kg.
Argint, Constantin Gheorghe,  categoria 74 kg
Btonz, Bora Alisa,  categoria 50 kg

Rezultatele 2020

07.07.2021

Cupa României (25-26 Iunie 2021)

27.06.2021
Cupa României (25-26 Iunie 2021)
Cupa României (25-26 Iunie 2021)
 
Mitran David 90 kg - locul I
Rîciu Cleonia 57kg - locul I
Bota Cătălin 90kg - locul II
Dragotescu Eusebiu 60kg - locul II
Prejbeanu Dorina 48kg - locul III
Vacaru Florian +78kg - locul III
 
locul III in clasamentul pe cluburi 
 
Campionat National seniori, sol (27 iunie 2021)
 
Rîciu Cleonia 63 kg  loc III

Finala Campionatului național de lupte pe plajă și traseu aptitudini

20.06.2021
Finala Campionatului național de lupte pe plajă și traseu aptitudini

Ieri la Costinești  s-a terminat Finala  Campionatului național de lupte pe plajă și traseu aptitudini.

Boicea David a castigat medalia de aur la traseu aptitudini categoria 62 kg, , iar la lupte pe plaja a obținut medalia de bronz.

Memorialul Dumitru Popescu Editia a V-a

29.05.2021
Memorialul Dumitru Popescu Editia a V-a

Memorialul Dumitru Popescu Editia a V-a

Au participat 65 de sportivi impartiti pe categorii de varsta.

12-13 ani Spada Feminin si Masculin

10-15 ani Spada Feminin si Masculin


Boicea David câștigă titlul de campion național la lupte U 15

09.05.2021
Boicea David câștigă titlul de campion național la lupte U 15

Boicea David câștigă titlul de campion național la lupte U 15,  Târgu Mureș 2021


Finala cupei României la lupte Juniori 3

25.04.2021
Finala cupei României la lupte Juniori 3

Azi la Odorheiul Secuiesc s-a încheiat  Finala cupei României la lupte Juniori 3.

Rezultate :
Boicea David,  medalia de aur,  categoria 62 kg. 
Bora Alexandru , medalia de bronz,  categoria 57 kg.

TENIS-Divizia A din cadrul Campionatului Național Echipe Seniori

18.04.2021
 TENIS-Divizia A din cadrul Campionatului Național Echipe Seniori
In data de 17aprilie 2021 a avut loc la București prima manșă a semifinalei Diviziei A din cadrul Campionatului Național Echipe Seniori.
Echipa CS Universitatea Craiova I, condusă de antrenorul Vasile Florea, având în componență următorii sportivi: Alex Glogogeanu, Cristian Bogdan, Daniel Simulescu, Mihăiță Mănescu și Horia Ursuț, a câștigat cu scorul de 3-0 meciul cu ACTT București.
Meciul retur va avea loc la Craiova sâmbăta viitoare, câștigătoarea barajului urmând a promova în Superligă.

 


Turneu Final – DIVIZIA A Masculin

15.04.2021
Turneu Final – DIVIZIA A Masculin

Program jocuri

 Turneu Final – DIVIZIA A Masculin

 16-18aprilie 2021

 Sala Szabo Katy-Sfântu Gheorghe


Turneu internațional " Dan Kolov & Nikola Petrov"

11.04.2021
Turneu internațional

Ieri la Plovdiv, Bulgaria, s-a terminat puternicul turneu internațional " Dan Kolov & Nikola Petrov".

Româniaa fost reprezentată  la categoria 65 kg de sportivul nostru, Coman Ștefan,  caobținut medalia de argint. 

Turneul Internațional seniori U 23," Petko Sirakov & Ivam Iliev

28.03.2021
Turneul Internațional seniori U 23,

Azi în Bulgaria s-a terminat Turneul Internațional  seniori U 23," Petko Sirakov & Ivam Iliev.

CS Universitatea Craiova a fost reprezemtaya de Coman Ștefan la categoria 65 kg, care a obținut medalia de aur. 

Turneu 4 Campionat Național Divizia A 2020-2021 Buzău 18-21 martie 2021

21.03.2021
Turneu 4 Campionat Național Divizia A 2020-2021 Buzău 18-21 martie 2021

4 VICTORII DIN 4 MECIURI

 Rezulate Turneu 4 Campionat Național Divizia A 2020-2021

Buzău 18-21 martie 2021

 Etapa XI, 18.03.2021

CSU CRAIOVA –CSU C-TIN BRÂNCUȘI TG.JIU 28-23 (12-9)

 Etapa XII, 19.02.2021

CNOPJ BUCUREȘTI– CSU CRAIOVA 23-39 (13-18)

 Etapa XIII, 20.03.2021

CSU CRAIOVA –AJC DOBROGEA SUD II CONSTANȚA 44-32 (23-13)

 Etapa XIV, 21.03.2021

CS MEDGIDIA – CSU CRAIOVA 26-33 (12-15)

 

 


Clubul nostru este alaturi de marii campinoni

12.03.2021
Clubul nostru este alaturi de marii campinoni

 Clubul Sportiv Universitatea Craiova este alaturi de marii campini care au facut performanta in scrima.


Clubul nostru este alaturi mereu de marii campinoni

12.03.2021
Clubul nostru este alaturi mereu de marii campinoni

Clubul Sportiv Universitatea Craiova este alaturi de marii campini care au facut performanta in scrima.


Turneul III Divizia A sezon 2020-2021

12.02.2021
Turneul III Divizia A sezon 2020-2021

Turneul III Divizia A sezon 2020-2021

Etapele 8, 9, 10

Program meciuri Seria B

19-21februarie 2021

Sala Romeo Iamandi- Buzău

Vineri

19.02.2021

15.20

CS Universitatea Craiova – CS Dinamo București II

Sâmbătă

20.02.2021

15.20

CSM Alexandria - CS Universitatea Craiova

Duminică

21.02.2021

12.40

CS Universitatea Craiova - CSM București II

Rezulate Turneu 3 Campionat Național Divizia A 2020-2021

Buzău 19-21 februarie 2021

 19.02.2021

CSU CRAIOVA – DINAMO II BUCUREȘTI 46-23 (26-10)

 Marcatori:

 Păun C. - 9, Gușatu R. - 8, Ianăși O. - 5, Luntraru V.- 5, Bouroș M.- 4, Budoiu L. - 4, Coadălată S.- 4, Rușeanu G.- 3, Pătru A.-  2, Neacșu V.- 2, Micu V., Portari : Lupitu R., Gheorghiță C., Gheorghe R.

 20.02.2021

CSM ALEXANDRIA – CSU CRAIOVA 30-28 (16-13)

 Marcatori:

 Ianăși O.- 11, Păun C. - 8, Gușatu R.- 4, Coadălată S.- 3, Budoiu L.- 1, Bouroș M. - 1, PătruA., Micu V., Portari : Lupitu R, Gheorghiță C., Gheorghe R.

 21.02.2021

CSU CRAIOVA – CSM II BUCUREȘTI 22-20 (15-11) 

 Marcatori:

 Ianăși O.- 6, Păun C. - 6, Gușatu R. - 5, Budoiu L. - 3, Rușeanu G. - 1, Coadălată S. - 1, Pătru A., Bouroș M., Micu V. , Portari: Lupitu R., Gheorghiță C.


Returul Diviziei A din cadrul Campionatului Național Echipe Seniori

12.02.2021
Returul Diviziei A din cadrul Campionatului Național Echipe Seniori
Azi 12 februarie 2021 a început la Bistrița returul Diviziei A din cadrul Campionatului Național Echipe Seniori. 
Echipa de tenis de masă a CS Universitatea Craiova I , condusă de antrenorul Vasile Florea, are în componență următorii sportivi : 
 
Alex Glogogeanu
Cristian Bogdan
Daniel Simulescu
Mihăiță Mănescu
Horia Ursuț
 

Finala Campionatului național rezervat seniorilor u 23 si cadeților

29.11.2020
Finala Campionatului național rezervat seniorilor u 23 si cadeților

Ieri în orașul Constanța s-a desfasurat Finala Campionatului național rezervat seniorilor u 23 si cadeților. A fost ultimul concurs national din acest an, unde am reușit urmatoarele rezultate:

Alexandra Anghel medalie de aur,  categoria 72 kg. 
Ștefan Coman medalie de aur, categoria 65 kg. Ionuț Răduică medalie de argint. 
Urmează  pentru luptătorii  noștri, Anghel Alexandra și Kovacs Răzvan,   Cupa mondială  la seniori in perioada 12-20 decembrie,  la Belgarad.

Turneul Internațional de lupte din Polonia.

05.11.2020
Turneul Internațional de lupte din Polonia.

Răzvan Kovacs a câștigat medalia de aur la Turneul Internațional de lupte din Polonia.

Este primul concurs internațional  la care au participat luptătorii noștri, de când a început această  pandemie.

 


Finala Campionatului național de seniori

24.10.2020
Finala Campionatului național de seniori

Azi la Reșița s-a încheiat Finala Campionatului național de seniori, atât la individual cât si la echipe.

Rezultatele obținute la Individual: 
Anghel Alexandra, medalie de aur , categoria 72kg.
Kovacs Răzvan,  medalie de aur, categoria 57 kg. 
Raduică Ionuț,  medalie de argint,  categoria 79 kg. 
Surugiu Cristian, medalie de bronz,  61 kg.
Constantin Sergiu,  medalie de bronz, 61 kg. 
Coman Ștefan,  medalie de bronz, 65 .
Constantin Gheorghe,  medalie de bronz,70 kg.
La echipe am obținut titlul de Vicecampioni. 
Echipa CS Universitatea Craiova.
Kovacs Răzvan,  57 kg 
Surugiu Cristian,  61 kg 
Constantin Sergiu,  65 kg 
Coman Ștefan,  70 kg 
Constantin Gheorghe, 74 kg 
Raduică Ionuț,  79 kg 
Ieremia Cătălin,  97 kg 
Suntem  mulțumiți de rezultate , cu toate ca la Coman Ștefan se putea mai mult.
Coman Ștefan a pierdut in fața  lui Oklopkov, medaliatul de  la campionatul european de seniori din acest an cu scorul de 2 -1. 
Si asta cu putin ajutor pentru " Stelistul" 
Oklopkov Nicolai

Campionatului national de lupte juniori U 20

18.10.2020
Campionatului national de lupte juniori U 20

Azi la Bacău,  s-a terminat finala campionatului national de lupte juniori U 20.

Alisa Bora a reusit si de data asta sa urce pe podium, cucerind medalia de argint la categoria 50 kg.Asta după ce săptămâna trecută a reușit aceeasi pwrformanta la luptele pe plajă. 

Finala Campionatului național de lupte pe plajă, U17,U 20 și seniori

10.10.2020
Finala Campionatului național de lupte pe plajă, U17,U 20 și seniori

Azi s-a terminat Finala Campionatului național de lupte pe plajă, U17,U 20 și seniori, desfășurat la Târgoviște .

Rezultate: 
Bora Alisa,  medalie de argint la categoria 50 kg- U17
Bora Alisa,  medalie de argint,  50 kg - U 20.
Constantin Gheorghe,  locul IV, seniori, categoria 70 kg

ATLETISM - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

30.03.2020
ATLETISM - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

Perioada 11.03.2020-22.04.2020

 

 • ATLETISM

 

2 - 4 minute alergare pe loc

10 -15 minute exerciții de mobilitate

Circuit:

-20 sec. alergare cu joc de glezne de pe loc

- 20 x abdomene

-20 sec. pendularea gambei

- 20 x extensii de trunchi din culcat facial

-20 sec. alergare cu genunchi sus de pe loc

-10-15 x flotări

Circuitul se poate repeta de 3-5 x  , în funcție de nivelul de pregătire.

Pauză : 2-4 minute  cu  exerciții de respirație


SCRIMA - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

30.03.2020
SCRIMA - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

Perioada 11.03.2020-22.04.2020

10-15 minute exerciții de mobilitate

Circuit:

- fandări in fata 6 x 50

- genuflexiuni în poziție de garda 6x50

- genuflexiuni - gardă inversă 6 x50

-  flotări 6 x15

- abdomene 6 x 20

- exerciții izometrice 6 x 30 sec.


LUPTE - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

30.03.2020
LUPTE - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

Perioada 11.03.2020-22.04.2020

Încălzire de pe loc (stretching) 10 minute.

Materiale necesare (saltea , gantere , keet ball)

Exerciții pentru trenul  superior:

- flotări 10 x 20 – 1 minut pauză.

- balansări in pod :10 x 20 – 1 minut pauză.

- abdomene :10 x 20 -1 minut pauză.

Pauza 1 -30 minute

- extensii: 10 x 20 – 1 minut pauză

- din picioare – biceps 10 x 20 -1 minut pauză

După cinci serii pauza este de trei minute

Exerciții pentru trenul  inferior:

- genuflexiuni :10 x 20 -1 minut pauză

- simulare atac la coapsă :10 x 20 -1 minut pauză

- simulare atac la ambele coapse : 10 x 20 -1 minut pauză

- simulare apărare la o coapsa :10 x 20 -1 minut pauză

- simulare apărare la ambele coapse: 10 x 20 –pauză 1 minut

După cinci serii pauză este de trei minute


BADMINTON - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

30.03.2020
BADMINTON - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

Perioada 11.03.2020-22.04.2020

Alergare ușoara  pe loc 3 x 30 secunde –pauza 30 secunde

- alergare cu pendularea gambei pe loc 3 x 30 sec.-pauza 30 sec.

- alergare cu joc de glezne pe loc 3 x 30 sec.-pauza 30 sec.

- exerciții de gimnastica pentru dezvoltarea mobilității articulare:

- rotari de brațe înainte/înapoi: 3 x 8

- extensii si îndoiri de trunchi: 3 x 8

- îndoiri laterale de trunchi  cu arcuire: 3 x 8

- rotari de trunchi : 3 x 8

- fandări laterale dreapta / stânga : 1 x 8

- fandări înainte piciorul drept / sting 1 x 8

-  Dezvoltarea îndemânării specifice:

 • Conducerea mingii pe verticala cu priza de dreapta 60 x
 • Conducerea mingii pe verticala cu priza de dreapta 60 x
 • Conducerea mingii pe verticala cu priza alternativa 60 x
 • Dezvoltarea forței generale:
 • Sărituri ca mingea 3 x 15
 • Genuflexiuni simple 3 x 10
 • Din culcat dorsal cu sprijin pe antebrațe , forfecarea picioarelor in plan lateral la 90 de grade 3 x 10
 • Din culcat dorsal cu sprijin pe antebrațe , forfecarea picioarelor in plan sagital la 90 de grade 3 x 10
 • Alergare ușoara pe loc -1 minut

JUDO - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

30.03.2020
JUDO - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

Perioada 11.03.2020-22.04.2020

 

10-15 minute exerciții de mobilitate.

 • Circuit 2 x :
 1. 1x flotare ,1x abdomen,1 x extensie ,1 x genuflexiune

2 x flotări , 2 x abdomene , 2 x extensii , 2 x genuflexiuni

3x flotări , 3 x abdomene ,3 x extensii , 3 x genuflexiuni

4 x flotări, 4x abdomene , 4x extensii ,4 x genuflexiuni

5x flotări , 5x abdomene , 5 x extensii ,5 x genuflexiuni

4 x flotări, 4x abdomene , 4x extensii ,4 x genuflexiuni

3x flotări , 3 x abdomene ,3 x extensii , 3 x genuflexiuni

2 x flotări , 2 x abdomene , 2 x extensii , 2 x genuflexiuni

1x flotare ,1x abdomen,1 x extensie ,1 x genuflexiune

                           Pauza de revenire.

 

 1. – doi pași lateral stingă se intra la procedeul favorit
 • doi pași lateral dreapta se intra la procedeul favorit.
 • Doi pași in fata se intra la procedeul favorit
 • Doi pași in spate se intra la procedeul favorit

Pauza 2 minute

10 x flotări

10 x abdomene

10 x extensii

10 x genuflexiuni

 

 • Forța specifica

- sprijin pe antebrațe pe vârful picioarelor cu menținere 30 sec./90 pauza

- din șezând sprijin pe antebrațe cu picioarele ridicate in echer – 30 sec./90 pauza

- din stând picioarele ușor depărtate semigenuflexiune -30 sec./90 pauza

- din culcat facial – extensii ale trunchiului 30 sec /90 pauza

- culcat lateral cu sprijin pe antebrațul sting  si partea exterioara a labei piciorului sting - 20 sec /90 pauza

- culcat lateral cu sprijin pe antebrațul drept  si partea exterioara a labei piciorului drept - 20 sec /90 pauza

 

 

                         IV ) Exerciții de echilibru

 • stând pe vârful picioarelor menținere 30 sec.
 • stând pe virul piciorului drept , menținerea piciorului sting îndoit la piept 30 sec.
 • stând pe vârful piciorului sting , menținerea piciorului drept  îndoit la piept 30 sec.
 • sprijin pe piciorul drept , laba piciorului sting lateral stânga , menținerea echilibrului – 20 x balansări
 • sprijin pe piciorul sting , laba piciorului drept lateral dreapta  , menținerea echilibrului – 20 x balansări

 

 1. Exerciții de mobilitate
 • sfoara – menținere : 30 sec. /pauza 90 sec.
 • podul menținere : 20 sec, /pauza 90 sec.
 • șezând cu picioarele întinse spre înainte ,îndoirea trunchiului cu atingerea genunchilor cu frunte capului.
 • șezând cu picioarele întinse lateral cu îndoirea  laterala a trunchiului pe piciorul sting cu menținere 10 sec.
 • șezând cu picioarele întinse lateral cu îndoirea  laterala a trunchiului pe piciorul drept cu menținere 10 sec.
 • culcat facial , extensia trunchiului cu mina stânga si  atingerea calciului drept 10 x
 • culcat facial , extensia trunchiului cu mina dreapta si atingerea calciului sting 10x

 


HANDBAL - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

30.03.2020
HANDBAL - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

Perioada 11.03.2020-22.04.2020

 10-15 Minute exercitii mobilitate

                           Scoala alergarii:

                           -alergare joc de glezne pe loc 30 sec

                           -alergare genunchi la piept pe loc 30 sec

                           -alergare pendularea gambelor inapoi pe loc 30 sec

                           -semigenoflexiuni cu usoara saritura pe loc 30 sec

   -usoare sarituri laterale cu mentinere pe un picior, indoit din genunchi 2-3 sec x 20ex

   -usoare sarituri inspre inainte cu mentinere, indoit din genunchi 2-3 sec x 20ex

    -sarituri pe loc cu apropiere si departare a picioarelor in toate planurile 30sec

    -pasiri laterale in semigenoflexiune cu mentinere 2-3 sec x 20ex

                           Izometrie

                           -semigenoflexiune mentinut 30 sec

                           -sprijin pe coate ,pozitie flotare 30 sec

                           -sprijin pe palme,pozitie pe spate mentinere 30 sec

   -sprijin lateral stanga si dreapta pe cot,picioarele intinse,unul peste altul, corpul lateral stg si dr.30 sec

   -pozitie abdomen se executa vaslire 15 sec dupa care 15sec mentinut pozitie abdomen cu picioarele intinse si rridicate de pe sol 15 sec x15sec x15sec x15sec = 1 minut x3 repetari cu pauza.

Forta

   -abdomene in diferite stiluri 30 buc.x5 serii

   -flotari diferite stiluri 20 buc x 5 serii

   -extensii spate diferite stiluri 25buc x5 serii

Exercitii de streacing 10 minute.


TENIS DE MASA - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

30.03.2020
TENIS DE MASA - PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA CRAIOVA

 

PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU ACASĂ

Perioada 11.03.2020-22.04.2020

Incalzire fizica generala :

 • Alergare pe loc - 3-5 min (cu genunchii sus , cu calcaiele la sezuta, etc )
 • Exercitii fizice gen incalzire specifica :

 - rotiri ale gatului in ambele sensuri - 8 rotatii

-rotiri ale bratelor cu cotul indoit in ambele sensuri - 8 rotatii

-extensii ale bratelor in lateral si sus-jos , cu bratele intinse – 8 extensii

-extensii cu aplecari cu bratele intinse  – 2 sus -2 jos – 2 serii x 8

-fandari laterale si inainte-inapoi -2 serii x 8

Exercitii tehnice specifice executate cu paleta :

-contre forhand 2 serii x 20 lovituri

-contre rever – 2 serii x 20 lovituri

-topspin forhand – 2 serii x 20 lovituri

-topspin rever – 2 serii x 20 lovituri

-topspin 1 forhand - 1 rever - 2 serii x 20 lovituri

-topspin 1 forhand -1 rever, 2 forhand -2 rever – 2 serii x 20 lovituri

-jonglari cu mingea pe paleta pentru incepatori

 

Nota : Toate aceste exercitii se vor executa in regim de simulare la masa de                           

 joc cu pauza de 15-20 sec. intre serii si in functie de nivelul de

 pregatire si daca este posibil in fata unei oglinzi

            

Pauza 5-10 minute in functie de nivelul de pregatire

Exercitii Fizice generale :

-abdomene – 2-4 serii x 15-20

-flotari – 2-4 serii x 15-20

-genoflexiuni – 2-4 serii x 15-20

-stat in pozitie gen pe scaun cu bratele intise in fata 2x45 sec (avansati)

-koreene – 2 serii x 15-20 (in functie de spatiu disponibil)

Nota: Toate aceste exercitii se pot executa si gen circuit , cu pauza de 10-20

            sec. intre ele in functie de nivelul de pregatire.

           Pauza de revenire de cca. 1-2 min. dupa terminarea fiecarui circuit

 Stretching : 5-10 min. in functie de spatiul disponibil

 


Selecția în cadrul lotului Național între Kovacs Răzvan CS Universitatea Craiova și Dokov Andrei CSA Steaua București.

08.03.2020
Selecția în cadrul lotului Național între Kovacs Răzvan CS Universitatea Craiova și Dokov Andrei CSA Steaua București.
La sfarsitul săptămânii, la Chișinău a avut loc selecția în cadrul lotului Național între Kovacs Răzvan CS Universitatea Craiova și Dokov Andrei CSA Steaua București. Selectia a fost în  sistemul cine câștigă două meciuri din trei, primul meci;
Kovacs Răzvan câștigă cu 6-2, iar in meciul doi câștigă cu 4-0.
Așa că  pe lângă  Anghel Alexandra  și  Kovacs Răzvan  va reprezenta clubul , orașul  și România la primul Turneul de calificare la Jocurile Olimpice. 
Turneul va avea loc in data de 18-22 martie la Budapesta. 
Sperăm sa aibă o evoluție bună  si sa obtina biletele pentru Tokyo. 

Turneul Internațional din Polonia

26.01.2020
Turneul Internațional din Polonia

Kovacs Răzvan castiga medalia de aur la Turneul Internațional din Polonia.


Turcia la Turneul International

19.01.2020
Turcia la Turneul International

Dupa ce Alexandra Anghel,  a câștigat medalia de bronz, in Turcia la Turneul International " Yasar Dogu", aseara colegul ei Răzvan Kovacs a reusit sa castige  si el tot medalia de bronz la Grand prix-ul Franței Henry Delagne. 

Urmează  in luna Februarie la Roma, Campionatul european de seniori .

Cupa României de lupte seniori

16.11.2019
Cupa României de lupte seniori
Rezultate la Cupa României de lupte seniori, 
Sf Gheorghe 15-17.11.2019:
Anghel Alexandra loc 1 categoria 68kg,  Constantin Gheorghe locul 2,categoria 74kg si Coman Ștefan locul 3, categoria 65kg.
Clasament pe cluburi la masculin locul 3

 


Cupa României de lupte juniori, Putna 08-10.11.2019

11.11.2019
Cupa României de lupte juniori, Putna 08-10.11.2019

Cupa României de lupte juniori, Putna 08-10.11.2019

Coman Stefan locul 2 si Bora Ștefi locul 3

CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN (WSF)

04.11.2019
CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN (WSF)

CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN (WSF)

SKOPJE – MACEDONIA DE NORD  01-03.11.2019

 

 • SALA POLIVALENTA ”BORIS TRAJKOVSKI” - SKOPJE;
 • 19 tari participante si 780 sportivi;
 • CS UNIVERSITATEA CRAIOVA: 9 sportivi.

Cupa României de U17

02.11.2019
Cupa României de U17

Bora Alisa castiga medalia de aur la Cupa României de U17, Pitesti 1-3.11.2019

 


Finala Campionatului național individual de lupte U13

20.10.2019
Finala Campionatului național individual de lupte U13

In perioada 17-20 octombrie, la Medgidia s-a desfășurat Finala Campionatului național individual de lupte U13.

Sportivul Boicea David a obtinut medalia de argint la categoria 42 kg. 

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF TARGU SECUIESC 11-13.10.2019

20.10.2019
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF TARGU SECUIESC  11-13.10.2019

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF

TARGU SECUIESC   11-13.10.2019

 

 

 

ORGANIZATORI : FRK, COMISIA NATIONALA WSF, CS MIKADO COVASNA.

LOCUL DESFASURARII: SALA SPORTURILOR  TARGU SECUIESC.

CLUBURI PARTICIPANTE : 27 CLUBURI - 280  SPORTIVI .

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA :  14 SPORTIVI.

 

REZULTATE CSU CRAIOVA

 


Jocurile Mondiale de lupte pe plajă

15.10.2019
Jocurile Mondiale de lupte pe plajă

La Doha, in Qatar, Coman Ștefan a obținut medalia de bronz în categoria 70kg, la Jocurile Mondiale de lupte pe plajă. 


Finala Campionatului național de lupte ,U 23

05.10.2019
Finala Campionatului național de lupte ,U 23

Azi la Covasna, s-a incheiat Finala Campionatului național de lupte ,U 23.

CS Universitatea Craiova a obtinut urmatoarele rezultate:
Kovacs Răzvan medalie de aur, categoria 57 kg, Constantin Sergiu medalie de argint,  categoria 61 kg, Constantin Gheorghe medalie de argint, categoria 65 kg Coman Ștefan medalie de argint, categoria 70 kg, Raduica Ionuț medalie de bronz, categoria 79 kd si Anghel Alexandra medalie de aur,  categoria 72 kg.
In clasamentul pe cluburi CS Universitatea Craiova a obținut locul 1.

Turneul International "Murad Karaev"

30.09.2019
Turneul International

Duminca la Harkov in Ukraina, Kovacs Razvan,categoria57 kg, a castigat medalia de aur la Turneul International "Murad Karaev"


Campionatul Național de lupte pe plajă

01.09.2019
Campionatul Național de lupte pe plajă
Rezultatele  de la Campionatul Național de lupte pe plajă,  juniori si seniori:
La seniori,
Podiumul a fost ocupat de sportivii de la CS Universitatea Craiova  la categoria -70kg
Loc 1, Coman Ștefan, loc 2,Constantin Gheorghe  si loc 3, Kovacs Răzvan 
La juniori Coman Ștefan a castigat fara probleme titlul National.
De fapt Coman Ștefan  a reusit ca si anul trecut sa castige titlurile nationale atat la juniori cât si la seniori.
De mentionat ca este calificat la jocurile mondiale de plajă din acest an, jocuri ce se desfășoară în  Qatar ,luna viitoare

Turneul Internațional de lupte " Ion Corneanu si Ladislau Simon"

04.08.2019
Turneul Internațional de lupte
Azi  s-a terminat Turneul Internațional  de lupte " Ion Corneanu si Ladislau Simon"
Anghel Alexandra a  obtinut locul 1, 72kg  , iar Kovacs Răzvan, locul 3 la 57 kg

Finala Campionatului național individual de seniori la lupte

21.07.2019
 Finala Campionatului național individual de seniori la lupte

Azi la Reșița  s-a încheiat Finala Campionatului național individual de seniori la lupte.

CS Universitatea Craiova a obținut urmatoarele rezultate:
La băieți. 
Un titlu de Campion național prin Kovacs Răzvan la categoria 57kg,  si doua titluri de vicecampioni prin Coman Ștefan la 65 kg si Moise Ionuț  la 70kg, si doua locuri 5, prin Surugiu Cristian  si Constantin Sergiu,  ambii la categoria 61kg. 
La lupte feminin, Anghel Alexandra a castigat titlul de campioană națională  la categoria 72kg. 
De mentinat ca Moise Ionuț s-a accidentat la genunchi in semifinala cu sportivul Evgheni Volcov de la STEAUA BUCUREȘTI,  pe care l-a depasit cu scorul de 6-5,iar in finala nu a mai luptat.
In urma acestor rezultate CS UNIVERSITATEA CRAIOVA a ocupat locul doi in clasamentul pe cluburi, fiind intrecuta de Steaua București. 

Campionatele europene de lupte juniori u20

09.06.2019
Campionatele europene de lupte juniori u20

Coman Ștefan  a pierdut finala pentru medalia de bronz la Campionatele europene de lupte juniori u20.

Scor 1-1 in favoarea adversarului din Belarus.
Belarusul a facut ultimul punct.

Campionatului național de lupte rezervat cadetilor

02.06.2019
Campionatului național de lupte rezervat cadetilor

La Costanta s-a incheiat Finala Campionatului național de lupte rezervat cadetilor.

Pentru CS Universitatea Craiova a participat Iovan Andriana si a obținut medalia de argint. 

CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN

27.05.2019
CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN

    CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF)

BUCURESTI - ROMANIA  24-26.05.2019

 

 • SALA POLIVALENTA BUCURESTI;
 • 38 tari participante si 1600 sportivi;
 • CS UNIVERSITATEA CRAIOVA: 8 sportivi.

 

 CSU CRAIOVA

 

                       LOCUL I

 1. IORDACHE GABRIEL        - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI   -67KG;
 2. GOGOLOSI BOGDAN        - KUMITE IND. WKF SENIORI  - 60KG;
 3. CALARASU ISABEL - KUMITE  WKF  JUNIOARE -59KG;
 4. GOGOLOSI BOGDAN         - KUMITE ECHIPE SENIORI;

IORDACHE GABRIEL

 1. CALARASU ISABEL - KATA ECHIPE SENIOARE.

LUPEANU ALDANA

VASILE MADALINA

   LOCUL II

 1. GOGOLOSI BOGDAN      - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI  - 60KG;
 2. GOGOLOSI BOGDAN       - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI OPEN;
 3. IORDACHE GABRIEL     - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -67KG;
 4. ROMBU ALEXANDRA         - KUMITE IND. WKF SENIOARE  -68KG;
 5. ROMBU ALEXANDRA        - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIOARE  -68KG;
 6. LUPEANU ALDANA - KATA IND. SENIOARE;
 7. IORDACHE LUIZA         - KUMITE IND. SHOBU IPPON  SENIORI   -55KG;
 8. IORDACHE LUIZA - KATA ECHIPE SENIOARE;

ROMBU ALEXANDRA            

 1. MITRICA IONUT        - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI  60KG;
 2. POPESCU DANIEL       - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI 84KG;
 3. ROMBU ALEXANDRA      - KUMITE IND. WKF SENIOARE 68KG;
 4. ROMBU ALEXANDRA      - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIOARE 68KG;
 5. IORDACHE LUIZA       - KATA ECHIPE SENIOARE.

ROMBU ALEXANDRA

 LOCUL III

 1. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE IND. SHOBU IPPON SENIORI -60KG;
 2. MITRICA IONUT - KATA IND. SENIORI;
 3. MITRICA IONUT - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIORI   -60KG;
 4. MITRICA IONUT - KUMITE ECHIPE SENIORI;
 5. ROMBU ALEXANDRA    - KUMITE IND. SHOBU SANBON SENIOARE  -68KG;
 6. IORDACHE LUIZA     - KUMITE IND. SHOBU SANBON  SENIORI   -55KG;
 7. IORDACHE LUIZA     - KUMITE IND. WKF  SENIORI  -55KG;
 8. IORDACHE LUIZA - KUMITE ECHIPE SENIOARE;

ROMBU ALEXANDRA

 1. VASILE MADALINA   - KUMITE IND. WKF  JUNIOARE  -53KG;
 2. LUPEANU ALDANA - KUMITE IND. WKF  JUNIOARE- 59KG;
 3. CALARASU ISABEL - KUMITE ECHIPE JUNIOARE.

LUPEANU ALDANA

VASILE MADALINA

   LOCUL V

 1. MITRICA IONUT - KATA ECHIPE SENIORI.

IORDACHE GABRIEL

                    

PROFESOR-ANTRENOR

GERI  MITROI

 


Turneul International de lupte libere

26.05.2019
Turneul International de lupte libere

Sâmbătă la Stalingrad, Kovacs Răzvan, a obținut medalia de argint la Turneul International de lupte libere, in cadrul categorie 57 kg.


Turneul International Seniori U23

19.05.2019
Turneul International Seniori U23

Kovacs Răzvan confirma si la Turneul International Seniori U23 " FOR.A.SHUMILIN'S PRIZES"

KALININGRAD 17-19.05.2019.
Reușește sa obtina medalia de bronz ,invinge pe rand doi reprezentanti ai Rusiei si un reprezentant din Kazakstan.
A avut o prestatie buna la acest Turneu, acest lucru ne da sperante ca va face parte din lotul Romaniei de seniori pentru Jocurile de la Minsk din luna iunie.

Vasile Florea: „Proiectul nostru este renaşterea tenisului de masă“ Articol de Vartosu Alexandru

14.04.2019
Vasile Florea: „Proiectul nostru este renaşterea tenisului de masă“ Articol de Vartosu Alexandru

„Am început de anul trecut să luăm copii şi să-i şcolim. Am şi postat pe pagina noastră oficială de facebook un anunţ de selecţie cu toate datele necesare şi avem şi grupe de copii, clasa pregătitoare I şi a II-a. Avem deja zece puşti care vin lunea, miercurea şi vinerea la antrenament şi, pe măsură ce evoluează, o să mărim şi doza de antrenament. Proiectul nostru este renaşterea tenisului de masă craiovean şi sperăm să-l aducem acolo unde a fost odată, pe vremea mea cel puţin“, a spus Vasile Florea, pentru GdS.


Campionatul European de lupte seniori

13.04.2019
Campionatul European de lupte seniori

La București s-a desfasurat Campionatul European de lupte seniori.

Anghel Alexandra,  a obtinut locul 4 dupa ce a pierdut meciul din finala mică in fața Tatianei Kolesnikova din Rusia.
Scor 5 la 4 pentru Kolesnikova.
De mentionat ca Anghel Alexandra  a concurat nerefacuta complet dupa accidentarea la coloana cervicala.
De fapt a fost sub semnul întrebării participarea la aceste Campionate Europene. 
Suntem dezamagiti de rezultat, dar multumiti ca nu a suferit o noua accidentare.

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF PITESTI 29-31.03.2019

31.03.2019
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF PITESTI  29-31.03.2019

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF

PITESTI   29-31.03.2019

 

ORGANIZATORI : FRK, COMISIA NATIONALA WSF, CS SAMURAI DOJO PITESTI.

LOCUL DESFASURARII: SALA SPORTURILOR  TRIVALE.

CLUBURI PARTICIPANTE : 34 CLUBURI; 496  SPORTIVI .

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA :  9 SPORTIVI.


Campionatul European de seniori U 23 din Serbia - Novi Sad

10.03.2019
Campionatul European de seniori U 23 din Serbia - Novi Sad

Campionatul European de seniori U 23 din Serbia - Novi Sad.

Din delegatia Romaniei au facut parte si trei sportivi legitimați la CS Universitatea Craiova. 
Anghel Alexandra, locul 4, Kovacs Răzvan,  locul 5 și  Coman Ștefan locul 10.
Alexandra a fost la o repriza de titlul european, daca reusea sa treaca de sporiva din Belarus , termina concursul pe locul 1, asa jocul rezultatelor au aruncat-o pe locul 4.
Cel mai dezavantajat din toata competitia a fost Kovacs Răzvan in lupta pentru medalia de bronz .
Probabil federația  va face un memoriu la federatia internatională,  pentru viciere de rezultat.
Arbitru in cauza a si fost suspendat ulterior.

Bogdan Cristian locul 3 și medalie de bronz la Cupa României Juniori 1 , Buzău

28.01.2019
Bogdan Cristian locul 3 și medalie de bronz la Cupa României Juniori 1 , Buzău

Tenis de masa-Bogdan Cristian locul 3 și medalie de bronz la Cupa României Juniori 1 , Buzău 26-28.01.2019


Secția de lupte incheie anul 2018 cu multe succese atat pe plan intern cât și pe plan internațional.

19.12.2018
Secția de lupte incheie anul 2018 cu multe succese atat pe plan intern cât și pe plan internațional.

Secția de lupte incheie anul 2018 cu multe succese atat pe plan intern cât și  pe plan internațional. 

In anul in care  Clubul nostru a sarbatorit 70 de ani de la înființare,  Alexandra Anghel a reușit sa devina sportiva anului in județul Dolj ,iar Aurel Cimpoeru devine Antrenorul anului. 
Tot odata Alexandra Anghel a   fost declarată sportiva anului si in Gala Laureaților la Federația Romana de Lupte,  secțiunea Seniori U 23 . 
Va dorim Sărbători fericite! 

Coman Stefan a obținut și titlul de super campion.

15.12.2018
Coman Stefan a obținut și titlul de super campion.

La Putna a avut loc ultimul concurs oficial al Federației Romane de Lupte, Cupa României la lupte Juniori

Coman Stefan loc 1, categoria 65 kg , Constantin Gheorghe loc 1, categoria 74 kg, Zidaru Simona loc 2, categoria 62 kg si Piroi Alin loc 3, categoria 92 kg

Coman Stefan a obținut și titlul de super campion. Asta petru ca a castigat atât campionatul cat si cupa la aceeași categorie de greutate


Cupa României de lupte la seniori.

29.11.2018
 Cupa României de lupte la seniori.
In perioada 28 -30 noiembrie, La Mamaia a avut loc Cupa României de lupte la seniori. 
Rezultate CS UNIVERSITATEA CRAIOVA : Anghel Alexandra loc 1 categoria 72 kg, Coman Stefan loc 1 categoria 65 kg, 
Constantin Gheorghe loc 2 categoria 70 kg. 
Cimpoeru Aurel loc 3 categoria 79 kg si Zidaru Simona loc 3 categoria 59 kg 
Iar Alexandra Anghel a obținut și titlul de super campioană.  Asta pentru ca a castigat cupa și campionatul la aceeași categorie de greutate, 72 kg. 

Cupa româniei de lupte, cadeți.

25.11.2018
Cupa româniei de lupte, cadeți.
Bună dimineața, 
Cupa româniei de lupte, cadeți. 
Tg Jiu 23 -15 . 11. 2018. 
Rezultate CS UNIVERSITATEA CRAIOVA a participat cu trei sportivi si a obținut următoarele rezultate :
Alisa Bora loc 2 categoria 40 kg, Alin Piroi, loc 3 categoria 92 kg si Stefi Bora loc 5 la categoria 51 kg

Campionatul Mondial de lupte U 23

18.11.2018
Campionatul Mondial de lupte U 23

Ieri la București  s-a terminat Campionatul Mondial de lupte U 23. 

De la CS UNIVERSITATEA CRAIOVA am fost reprezentați de Anghel Alexandra și  Coman Stefan. 
Alexandra Anghel a reusit să devină vicecampioana mondiala la categoria 72 kg, iar Coman Stefan a pierdut in optimi.
Astfel Alexandra Anghel reuseste si in acest an sa obțină trei medalii la Camipnate europene si mondiale. 
Dupa medlaliile de bronz de la campionatele europene de seniori si seniori U 23,  a venit si argintul la aceste Campionate Mondiale. 
Este cea mai valoroasa medalie din carieră. 

Campionatul Mondial de lupte pe plajă- Sarigerme /Turcia

08.10.2018
 Campionatul Mondial de lupte pe plajă- Sarigerme /Turcia

In perioada 5 -8 octombrie , a avut loc Campionatul Mondial de lupte pe plajă in localitatea Sarigerme /Turcia. 

De la CS UNIVERSITATEA CRAIOVA au participat Constantin Gheorghe categoria  70 kg s- a clasat pe locul 4 , pierzând finala mică cu reprezentantul Turciei și Coman Stefan categoria 70 kg s-a clasat pe locul 5. 
Amândoi sportivii au obtinut puncte valoroase  in ce priveste Calificarea la Jocurile Mondiale de lupte pe plajă de anul viitor, Jocuri ce vor avea loc in Argentina la Buenos Aires. 
Sunt mulțumit de pretatia celor doi  luptători Craioveni, și sper sa se califice unul dintre ei, chiar dacă obtin puncte, doar unul va reprezenta România la Jocurile Mondiale. 
Se califica primii 8 sportivi si mai sunt inca doua Turnee de calificare. 

Ultima etapă de Superliga seniori.

30.09.2018
Ultima etapă de Superliga seniori.

La sfârșitul  acestei săptămâni la București a avut loc ultima etapă  de Superliga seniori. 

Deci UNIVERSITATEA CRAIOVA a  obținut medalia de bronz în Campionatul Național pe  echipe. 
Cei care au punctat sunt următorii sportivi :
Kovacs Razvan, categoria 57 kg, Constantin Sergiu, 61 kg, Coman Stefan 65 kg, Constantin Gheorghe, 70 kg, Cimpoeru Aurel 74 kg, si Raduica Ionut 86 kg. 

Campionatul Balcanic, Sarajevo /Bosnia & Herțegovina

09.09.2018
Campionatul Balcanic, Sarajevo /Bosnia & Herțegovina

Rezultate Campionatul Balcanic, Sarajevo /Bosnia & Herțegovina ,07-09. 09. 2018 :

Bora Alisa, medalie de aur, categoria 40 kg și 
Piroi Alin, medalia de bronz, categoria 110 kg.

Comunicat

03.09.2018
Comunicat

În calitate de director, doresc să adresez tuturor celor care s-au bucurat măcar o dată în viață de un succes al uneia dintre secțiile sportive ale clubului nostru, un călduros ”La Mulți Ani!”. Fotbal, handbal, atletism, baschet, volei, badminton, șah, scrimă, tenis de masă, judo, lupte, dans, orientare sportivă și bridge – discipline mai populare sau mai puțin cunoscute, dar toate caracterizate de aceleași principii și aceeași idee: performanțe și  măiestrie, totul pentru reprezentarea cu onoare a comunității caiovene. Pe lângă faptul că ne face corpurile și mințile mai sănătoase, sportul are o calitate specială, de a ne uni, de a ne face să ne simțim parte a ceva mai mare decât noi, parte a unei familii.


Finala Campionatului Național de lupte pe plajă la Cadeți, Juniori și Seniori.

02.09.2018
Finala Campionatului Național de lupte pe plajă la Cadeți, Juniori și Seniori.

Ieri la Mamaia  s-a încheiat  Finala Campionatului Național de lupte pe plajă la Cadeți, Juniori și Seniori. 

Rezultate la  Juniori : 
Coman Stefan loc 1, categoria -70 kg. 
Rezultate Seniori :
Coman Stefan loc 1, categoria 70 kg, 
Constantin Gheorghe loc 2, categoria -70 kg ,
Raduica Ionut loc 3,categoria -80 kg. 
Anghel Alexandra loc 2, categoria +70 kg 

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de antrenor tenis de masă

02.09.2018
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de antrenor tenis de masă

C.S.U. Craiova, cu sediul în Craiova, str. Gh. Doja, nr. 2, cod fiscal 7808985 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de antrenor tenis de masă, in data de 26.09.2018


Campionatul național de lupte seniori

16.07.2018
Campionatul național de lupte seniori

Rezultate Campionatul național de lupte seniori,  Reșița 13 -15. 07.2018

Anghel Alexandra medalia de aur, categoria 72 kg, Zidaru Simona medalia de argint, categoria 65 kg, Coman Stefan medalia de argint, categoria 65 kg și Pîslaru Ion medalia de bronz, categoria 97 kg. 
Ne pare rau ca nu am reusit sa obținem o medalie  de aur și  la băieți, ne-a lipsit  Moise Ionut ,  este in recuperare după  operatia la ligamente.
Am sperat că va reuși sa se impună Coman Stefan, dar din păcate nu a reușit de data asta. 

Campionatul Național de lupte rezervat juniorilor

18.06.2018
Campionatul Național de lupte rezervat juniorilor

In perioada 14 -17 iunie , la Câmpulung Muscel a avut loc Campionatul Național de lupte rezervat juniorilor. 

De la CS UNIVERSITATEA CRAIOVA  au reusit sa câștige medalii următorii sportivi : 
Coman Stefan medalia de aur, categoria 65 kg, Constantin Gheorghe, medalia de argint, categoria 70 kg și Piroi Alin, medalia de argint, categoria 92 kg.

Turneul Internațional de lupte rezervat juniorilor

04.06.2018
Turneul Internațional de lupte rezervat juniorilor

Pentru CS UNIVERSITATEA CRAIOVA au participat Coman Stefan care a obținutmedalia de bronz la categoria 65 kg, Constantin Gheorghe care s-a clasat pe locul 8 și Zidaru Simona locul 7.


Campionatului Național de lupte U 23

14.05.2018
Campionatului Național de lupte U 23

Ieri la Iași, s-a încheiat Finala Campionatului Național de lupte U 23. 

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA a participat cu șase sportivi si toți au reușit să urce pe podium. 

Campionatul European de seniori din Rusia

05.05.2018
Campionatul European de seniori din Rusia

Alexandra Anghel reuseste la 20 de ani  sa obțină medalia de Bronz  la Campionatul European de seniori din Rusia 


CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF) ISTANBUL - TURCIA 20-22.04.2018

22.04.2018
CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF) ISTANBUL - TURCIA 20-22.04.2018

CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF)

ISTANBUL - TURCIA  20-22.04.2018

 

 • 34 tari participante si 1300 de sportivi;
 • CS UNIVERSITATEA CRAIOVA: 7 sportivi;

 


Etapa de superliga seniori

31.03.2018
Etapa de superliga seniori

Joi si vineri la Timișoara a avut loc prima etapa de superliga seniori. 

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA  s-a înscris in campionatul pe echipe, și  a reușit sa acumuleze 115 . 
Cu aceste puncte ne -am clasat pe locul 2.
In campionat sunt înscrise 6 echipe. 
Cei care au punctat sunt :
Kovacs Razvan loc 1categoria 57 kg -25 puncte, Coman Stefan loc 1 categoria 65 kg -25 puncte, Raduica Ionut loc 1 categoria 79 kg -25  puncte, Surugiu Cristian loc 2 categoria 61 kg -20 puncte și Constantin Gheorghe loc 2 categoria 70 kg . 
Ultima etapa va avea loc in toamnă, unde speram sa ne mentinem in primele trei echipe. 
In ultima etapa speram sa beneficiem si de aportul adus de Moise Adrian Ionut care acum a lipsit fiind in recuperare după  operatia la genunchi. 

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF

12.03.2018
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF

ORGANIZATORI : FRK, COMISIA NATIONALA WSF, CS MIKADO COVASNA.

LOCUL DESFASURARII: SALA SPORTURILOR.

CLUBURI PARTICIPANTE : 31 CLUBURI; 458  SPORTIVI .

CSU CRAIOVA: 7 SPORTIVI .


Turneul Internațional Nicolae Oriol

11.02.2018
Turneul Internațional Nicolae Oriol

La Chisinau s-a terminat Turneul Internațional Nicolae Oriol, unde au participat din partea CS UNIVERSITATEA CRAIOVA doi  sportivi.


Campionatele Nationale de Orientare

24.01.2018
Campionatele Nationale de Orientare
Cu gandul la UNIVERSIADA DE IARNA - Krasnoyarsk 2019, sportivii de la CSU Craiova au
inceput sa mareasca volumul de antrenament specifice probelor de orientare-schi si acest fapt
a condus la rezultate foarte bune la Campionatele Nationale. Federatia Romana de Orientare
a organizat aceste campionate in pasul Bucin(perioada 18-21.02.2018) in conditii foarte
bune beneficiind de zapada din belsug. 

Cupa Romaniei Juniori

10.12.2017
Cupa Romaniei Juniori

Rezultate Cupa Romaniei Juniori: 

Coman Stefan loc 1 categoria 66 kg. Constantin Denis loc 1 categoria 74 kg, Anghel Alexandra, loc 1 categoria 72 kg, Zidaru Simona, loc 1 categoria 63 kg 

Rezultate " Internațional Tournament OLYMPIC HOPE GAMES"

19.11.2017
Rezultate

Rezultate " Internațional Tournament  OLYMPIC HOPE GAMES" 

Editia XX :
Coman Stefan loc 1 categoria 66 kg, 
Piroi Alin loc 4 categoria 85 kg 

CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN WSF PARDUBICE - CEHIA 17-18.11.2017

19.11.2017
CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN WSF PARDUBICE - CEHIA 17-18.11.2017
CAMPIONATUL EUROPEAN DE KARATE SHOTOKAN WSF PARDUBICE - CEHIA 17-18.11.2017
 
- 19 TARI PARTICIPANTE, 926 INTRARI;
- CLASAMENTUL PE NAȚIUNI :
      LOCUL I ROMÂNIA 
      LOCUL II CEHIA
      LOCUL III TURCIA
 

 


Clubul Sportiv Universitatea Craiova regreta trecerea prematura in nefiinta a antrenorului de tenis de masa BALUTA DUMITRU . Sincere Condoleante familiei

16.11.2017
 Clubul Sportiv Universitatea Craiova regreta trecerea prematura in nefiinta a antrenorului de tenis de masa BALUTA DUMITRU . Sincere Condoleante familiei

Lumea sportului craiovean a fost lovită în această dimineață de o veste tristă. Antrenorul emerit de tenis de masă Dumitru Băluță s-a stins din viață azi noapte. Cel care le-a pus paleta de tenis în mână multor copii, deveniți ulterior campioni, avea 49 de ani și activa la CS Universitatea Craiova.

„Nu îmi vine să cred! Este o mare pierdere pentru noi. Nu am cuvinte! De două săptămâni îl dusesem pe fiul meu să facă tenis de masă cu domnul Băluță și era foarte încântat”, a spus Pavel Badea, directorul CS Universitatea Craiova, pentru GdS.

„Tenisul de masă craiovean este în doliu. Dumitru Viorel Băluță, antrenorul secției de de tenis de masă  de la CS Universitatea Craiova s-a stins din viață. Și-a dedicat întreaga viață acestui frumos sport. Tenisul de masă craiovean, colegii, sportivii, prietenii și toți cei care l-au cunoscut sunt alături de familia îndurerată. Mulțumim, ”Dan”, pentru tot ce ai făcut pentru tenisul de masă craiovean. Nu te vom uita niciodată”, a fost mesajul lui Vasile Florea, fost mare jucător de tenis de masă și coleg cu regretatul Dumitru Băluță.

preluare: http://www.gds.ro


Alexandra Anghel medalia de argint la Cupa Europei pe Națiuni cu echipa Romaniei

13.11.2017
Alexandra Anghel medalia de argint la Cupa Europei pe Națiuni cu echipa Romaniei

Alexandra Anghel medalia de argint la Cupa Europei pe Națiuni cu echipa Romaniei


Etapa a VII-a a Campionatului National de Handbal , Divizia A , seria B

01.11.2017
Etapa a VII-a a Campionatului National de Handbal , Divizia A , seria B

Etapa a VII-a a Campionatului National de Handbal , Divizia A , seria B

C.S.U.Craiova- CS Minaur baia Mare II

Duminica 05 noiembrie 2017, ora 12


CSU Craiova nu pierde nicio medalie de aur.

10.10.2017
CSU Craiova nu pierde nicio medalie de aur.

In perioada 06-08.10.2017 s-au desfasurat in Muntii Zarandului, zona Casoaia si in Arad Campionatele Nationale la Orientare cu probele de Noapte si Sprint Stafeta Mixta pecum si Cupa Zarandului. Competitia de un inalt nivel tehnic s-a bucurat de o prezenta numeroasa a sportivilor atat din tara noastra cat si din Ungaria.


Componenta si Program

05.10.2017
Componenta si Program

 

Componenţa lotului de sportivi ce se înscriu în Campionatul Naţional Divizia A 2017-2018

 

C.S. UNIVERSITATEA CRAIOVA

CATEGORIA : DIVIZIA “A” HANDBAL MASCULIN

 

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

 1.  

CIOROGARU DUMITRU-GABRIEL

 

 1.  

GAVRILA DENIS ALEXANDRU

 

 1.  

GHEORGHIŢĂ IONUŢ- CĂTĂLIN

 

 1.  

IACOV MARIUS MĂDĂLIN

 

 1.  

IOVĂNESCU PAUL MIHAI

 

 1.  

LUNTRARU VASILE-LIVIU

 

 1.  

LUPITU RAZVAN IONUT

 

 1.  

MITRAN ANDREI FLORIAN

 

 1.  

MĂNESCU ALEXANDRU MIHĂIȚĂ

 

 1.  

PĂUN ANDREI CODRUȚ

 

 1.  

RUȘEANU GABRIEL CONSTANTIN

 

 1.  

UDRISTE SEBASTIAN CRISTIAN

 

 1.  

ZARIŢCHI IOAN ALEXANDRU

 

 1.  

POMACU MIRCEA ANDREI

 

 1.  

BUDOIU LAURENTIU MARIUS

 

 1.  

VADUVA DANIEL VALENTIN

 

 1.  

PAUN MIHAI

 

 1.  

ȘERBAN ALBERTO-COSMIN

 

 1.  

COSOLAN MIHAI-IRINEL

 

           

 

                                                                                                                                    ANTRENORI,

DUMITRESCU COSTIN

POPESCU CĂTĂLIN

 

 


Cupa Romaniei 2017 la spada

05.10.2017
Cupa Romaniei 2017 la spada
masculin-echipe
 
CSU Craiova 2 ( Persu Mario, Ciovică Lucian, Bolboceanu Tatian, Trandafirescu Ionuț) - locul I
 
CSU Craiova 1 ( Dragomir Liviu, Mitrică Alin, Pîrvuleasa Ovidiu, Sbîrcia Alin) - locul III
 
 
feminin - echipe
 
CSU Craiova 1 (Bolboceanu Cezara, Danciu Adela, Năboiu Claudia, Sbîrcia Raluca) - locul III
 
CSU Craiova 2 ( Ecobici Sabina,Forțan Luana, Lepădătescu Alice, Matache Cristina) - locul IV

 


BUDAPEST OPEN - KARATE

17.09.2017
BUDAPEST OPEN - KARATE

                                                       CSU CRAIOVA 

          

                       LOCUL II

 1. IORDACHE GABRIEL - KUMITE IND.  U21  67KG

 

                      LOCUL III 

 1. GOGOLOSI BOGDAN - KUMITE IND.  SENIORI  60KG

Turneul Internațional de lupte de la Prievidza -Slovacia

16.09.2017
Turneul Internațional de lupte de la Prievidza -Slovacia
Zidaru Simona loc 1 la categoria 60 kg, 
Constantin Gheorghe loc 1 la categoria 65 kg, Constantin Denis loc 2 la categoria 86 kg și Coman Stefan loc 3 la categoria 65 kg 

Campionatului Național de lupte pe plajă

03.09.2017
Campionatului Național de lupte pe plajă

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA a câștigat locul 1 in clasamentul pe  cluburi


9 medalii de aur, 6 de argint si 3 de bronz obtinute de CSU Craiova la Campionatele Nationale de Orientare

03.09.2017
9 medalii de aur, 6 de argint si 3 de bronz obtinute de CSU Craiova la Campionatele Nationale de Orientare
9 medalii de aur, 6 de argint si 3 de bronz  obtinute de CSU Craiova la Campionatele Nationale de Orientare. Clubul Sportiv Universitatea Craiova a dominat clar in toate probele seniorilor si M20(tineret), unde a obtinut toate medaliile de aur si argint puse in joc
 
     Federația Română de Orientare în parteneriat cu Primăria Orașului Victoria și Clubul Sportiv Chimia Oraș Victoria a organizat, în perioada 31 august – 3 septembrie 2017, Campionatele Naționale  de Orientare în Alergare Individuale pentru Juniori, Tineret, Seniori și Masters, M+F și Ștafetă.
    Clubul Sportiv Universitatea Craiova a dominat clar in toate probele seniorilor si M20(tineret), unde a obtinut toate medaliile de aur si argint puse in joc.

Anghel Alexandra a obtinut medalia de bronz

07.08.2017
Anghel Alexandra a obtinut medalia de bronz

Campionatul Mondial de Lupte Juniori desfasurat la Tampere/ Finlanda unde Anghel Alexandra a obtinut medalia de bronz.


Campionatele Europene de juniori. Dortmund 2017

29.06.2017
Campionatele Europene de juniori. Dortmund 2017
Campionatele Europene de juniori. Dortmund 2017. Sportivii de la CS UNIVERSITATEA CRAIOVA au obținut o medalie de bronz prin Anghel Alexandra la categoria 67 kg, iar Coman Stefan a obținut locul 5.

Campionatul European de Scrimă pentru seniori de la Tbilisi

17.06.2017
Campionatul European de Scrimă pentru seniori de la Tbilisi
România a încheiat EXCEPȚIONAL evoluția la Campionatul European de Scrimă pentru seniori de la Tbilisi. 
Sâmbătă, 17 iunie 2017, în ultima zi de concurs, echipa de spadă feminin a României a avut o evoluție de senzație și a reușit să cucerească medalia de bronz! 
Schimbată în totalitate după Jocurile Olimpice de la Rio (Ana Maria Popescu, Simona Gherman, Simona Pop și Loredana Dinu s-au retras), noua echipă de spadă feminin a României a reușit un concurs fantastic, reușind să învingă în finala mică naționala Estoniei, scor 45-38. 
Pentru echipa noastră au tras următoarele sportive: Amalia Tătăran (CS Dinamo), Greta Vereș (CSA Steaua), Raluca Sbîrcia (CSU Craiova) și Adela Danciu (CSU Craiova). 
Antrenori: George Epurescu și Alina Ciuculescu.

Plop Ion locul 1 la Turneul Internațional

10.06.2017
Plop Ion locul 1 la Turneul Internațional

Plop Ion  locul 1 la Turneul Internațional  "Perla Macedoniei "  perioada 08-10. 06. 2017


T. I.de Cadeți și Juniori

14.05.2017
T. I.de Cadeți și Juniori

Azi  la sală polivalenta din  București s-a terminat  T. I.de Cadeți și Juniori unde au fost peste 800 de participanți din apropie 30 de țări.


Moise Adrian Ionut a terminat pe locul 5 la Campionatele Europene de seniori

06.05.2017
Moise Adrian Ionut a terminat pe locul 5 la Campionatele Europene de seniori

Vineri seara la Novi Sad, Serbia,  Moise Adrian Ionut a terminat  pe locul 5 la Campionatele Europene de seniori.  


CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF) VARNA - BULGARIA

30.04.2017
CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF)                    VARNA - BULGARIA
CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN (WSF)
                                      VARNA - BULGARIA  28-30.04.2017
 
-    25 tari participante si 1100 de sportivi;
-    CSU: 6 sportivi;

Aur si Argint la Campionatul National pe Echipe la seniori, Aur la Echipe tineret si argint la senioare pentru CSU Craiova

30.04.2017
 Aur si Argint la Campionatul National pe Echipe la seniori, Aur la Echipe tineret si argint la senioare pentru CSU Craiova

Aur si Argint la Campionatul National pe Echipe la seniori, Aur la Echipe tineret si argint la senioare pentru CSU Craiova


Finala Campionatului Național de lupte Juniori.

09.04.2017
Finala Campionatului Național de lupte Juniori.

Azi în sala polivalenta din Craiova  s -a terminat Finala Campionatului Național de lupte Juniori. 

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA  a înscris în concurs patru  sportivi, care au obținut  următoarele rezultate :

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF PENTRU CADETI, JUNIORI SI SENIORI

09.04.2017
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF PENTRU CADETI, JUNIORI SI SENIORI
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE WKF
PENTRU CADETI, JUNIORI SI SENIORI
RÂMNICU VÂLCEA 09.04.2017
 
 
LOC DE DESFASURARE: SALA “TRAIAN”
CLUBURI PARTICIPANTE : 48 CLUBURI – 283 SPORTIVI ;

 


Cupa Romaniei - seniori ,Oradea 7-9.04.2017

08.04.2017
Cupa Romaniei - seniori ,Oradea 7-9.04.2017
JUDO 
Cupa Romaniei - seniori ,Oradea 7-9.04.2017

CAMPIONATUL NATIONAL UNIVERSITAR DE KARATE

02.04.2017
CAMPIONATUL NATIONAL UNIVERSITAR DE KARATE

CAMPIONATUL NATIONAL UNIVERSITAR DE KARATE

BUCURESTI  02.04.2017

 

 

LOCUL DE DESFASURARE: SALA  DE SPORT  U.N.E.F.S.

UNIVERSTATI PARTICIPANTE : 20 – 74 STUDENTI ;UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA -3 STUDENTI(FEFS)

CLASAMENTUL  PE  UNIVERSITATI  LA  MASCULIN: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  -  LOCUL  II


Campionatele Europene de U 23 Lupte

31.03.2017
 Campionatele Europene de U 23 Lupte

Ieri  la Szombathely, în Ungaria , Anghel Alexandra a câștigat medalia de bronz la Campionatele Europene de  U 23 Lupte


Campionat National Individual de Judo U 21, Drobeta Turnu Severin

23.03.2017
Campionat National Individual de Judo U 21, Drobeta Turnu Severin
Văcaru Floriana - locul I +78kg;
Rîciu Cleonia - locul II -52 kg;
Gușă Robert locul II 90kg;
Pasăre Robert - locul III -60kg

CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF

19.03.2017
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SHOTOKAN - WSF
ORGANIZATORI : FRK, COMISIA NATIONALA WSF, ACS SAMURAI DOJO PITESTI.
LOCUL DESFASURARII: PITESTI-SALA SPORTURILOR
CLUBURI PARTICIPANTE : 30 CLUBURI; 496  SPORTIVI .

Turmneul de verificare/calificare la finala Campionatului Național de lupte Juniori

12.03.2017
 Turmneul de verificare/calificare la finala Campionatului Național de lupte Juniori

În perioada 10 -12  martie sportivii de la CS UNIVERSITATEA CRAIOVA a participat la turmneul de verificare/calificare la finala Campionatului Național de lupte Juniori.


Turneul Internațional U23, NICOLAE PETROV ȘI IVAN SIRACOV

26.02.2017
Turneul Internațional U23, NICOLAE PETROV ȘI IVAN SIRACOV

În perioada 24 -26 februarie, la Varna în Bulgaria a avut loc Turneul Internațional U23, NICOLAE PETROV ȘI IVAN SIRACOV. 


CUPA MASIBO - KARATE INTERSTILURI ,BARU - 25.02 2017

26.02.2017
CUPA MASIBO - KARATE INTERSTILURI ,BARU - 25.02 2017

REZULTATE CS UNIVERSITATEA CRAIOVA


Finala Campionatului National U23 la lupte

19.02.2017
Finala Campionatului National U23 la lupte
Azi la Timisoara s-a incheiat Finala Campionatului National U23 la lupte.
CS Universitatea Craiova a inscris in concurs  8 sporivi, dintre ei 7 au reusit sa obtina urmatoarele medalii:
Anghel Alexandra - aur, categoria 69 kg
Surugiu Cristiuan - aur, categoria 61 kg
Constantin Gheorghe - aur, categoria 70 kg
Plop Ion  - aur, categoria 74 kg
Coman Stefan - argint, categoria 65 kg
Constantin Denis - argint, categoria 74 kg
Constantin Sergiu - bronz, categoria 61 kg
In urma acestor rezultate am obtinut locul 1 in clasamentul pe cluburi.
De mentionat ca la categoria 74 kg a fost finala disputata intre sportivi de la CS Universitatea, iar la 61 kg, in semifinala s-au intalnit Surugiu Cristian cu Constantin Sergiu, castigator fiind Surugiu Cristian.
Deci daca aveau o tragere la sort mai norocoasa Puteau si ei sa dispute finala

Seria B , Divizia A - handbal masculin

14.02.2017
Seria B , Divizia A - handbal masculin

Seria B , Divizia A - handbal masculin


Finala Campionatului National de seniori

05.02.2017
Finala Campionatului National de seniori

In perioada 03-05 .02.2017 , la Resita a avut loc Finala Campionatului National de seniori.


CAMPIONATUL BALCANIC DE KARATE

14.12.2016
CAMPIONATUL BALCANIC DE KARATE

CAMPIONATUL BALCANIC DE KARATE

SARAJEVO 9-11.12.2016